Difference between revisions of "Axes"

From hf/iakh/sarc
Jump to: navigation, search
m
m
Line 20: Line 20:
  
 
<br>
 
<br>
 +
 +
[[Category:Tools]]
  
 
===== Core axes  =====
 
===== Core axes  =====

Revision as of 14:51, 16 March 2010

Introductory text

Implies hafting

 

Axe bibliography from Østmo & Hedeager 2005:456-468; Bjerck 1983; Ballin 1996; Andersen et al. 1975; Brøgger 1905; Gjerland 1984; A.B. Olsen 1981; Nærøy 1993; Bakka.og Kaland 1971; Gjessing 1945; Ebbesen 1975.
 

 

Flake axes

Definition and terminology in accordance with Andersen et al (1975:16-19[1]), although not the minimum measure (4 cm). The flake axe is made on a large flake, and some of its original surface must be part of the edge. The edge may be modified on one side by edge flaking (Andersen et al 1975:10[2]). If both sides of the edge are secondary to the flake, the artifact is classified as a core axe (Bjerck 1983:17[3]).

 

The flake axe is made on a disc or a large flake. Some of its original surface must be part of the edge. The edge is often modified on both sides by edge flaking (see also Flake axe production – Three different levels of skill).Core axes

Definition and terminology in accordance with Andersen et al (1975:16-19[2]). The surface of most core axes is fully covered by negative removals. Core axes may be made on flakes and have parts of the flakes original surface, but if so, this is not part of the edge of the artifact. In the opposite case the artifact is classified as a flake axe. The edges of core axes must be made by edge removals and/or removals from edge towards the neck.

 

Core axes may be made from large flakes or cores.The surface of most core axes is fully covered by negative removals. Bifacial technique is used to produce core axes. There are many types of core axes.

 

Nøstvet axes

En Nøstvetøks er en grovt tilhugget bergartsøks med tverr egg. Den har gjerne et trekantet tverrsnitt. Noen ganger har den ikke bearbeidet på annen måte enn ved tilhugging, men ofte er eggpartiet slipt.
see Brøgger 1905[4], Troels-Smith 1937[5]

 

Nøstvet axes are core axes made of non-flint raw material (see basalt, diabase, hornfels). The edge is often grounded and the rest of the body of the axe has scars from negative removals. The Nøstvet axes have a triangular cross-section.

 

Slipt trinn axe

Bergartsøks med rundt tverrsnitt. Nakken butt avrundet eller spiss, eggen avrundet eller mere rettlinjet, og kroppen rett eller smalner av mot nakke og egg. Overflaten helt eller delvis slepet. Spor etter primærtilhogningen synlige i større eller mindre grad. Eggen er slepet.

see Gjerland 1984[6]

 

Grounded round axes are straight-edged axes with a symmetrical cross-section, either round, oval or triangular. The body of the axe can be straight or narrow towards the edge and neck. The surface of the axe is totally or partly grounded. The edge is grounded. There are many types of grounded round axes.

 

Prikkhugget trinn axe

Bergartsøks med rundt tverrsnitt. Nakken er gjerne butt avrundet, eggen avrundet eller mere rettlinjet, og kroppen smalner av mot nakke og egg. Overflaten viser tydelige spor etter prikkhugging, evt. også lett sliping. Eggen er slepet.

see Gjerland 1984[6]

 

Pecked round axes are made of non-flint raw material and have a circular cross-section. The neck is blunt and the edge is either blunt or straight. The body of the axe narrows towards the neck and edge. Most of the axe is produced by pecking or crushing. The edge is grounded.

 

Vespestad axe

Slipt, tverregget bergatrsøks med avrundet rektangulært tverrsnitt.

(see Gjerland 1984)

 

The Vespestad axe is a short, square-sided cross axe (carpenter’s adze) with an oval or irregular cross-section. 
 

Vestlands axe

Slipt, tverregget bergartsøks med mer eller mindre skarpt rektangulært tverrsnitt.
(see Gjerland 1984)


A Vestlands axe is a grounded, short, square-sided cross axe (carpenter’s adze) with a rectangular cross-section.

 

Spissnakket axe

Slipt flintøks med avrundet egg og spissovalt tverrsnitt. Bredest ved eggpartiet og smalner av mot en mer eller mindre spiss nakke.

(see Bakka and Kaland. 1971:10[7])

 

The pointed butt axe is a grounded flint axe with a blunt edge and an oval cross-section. The axe is broadest at the edge and narrows towards the butt to a more or less pointed butt.

 

Thin butted axe - Tynnakket flintøks

Flintøks med rektangulært tverrsnitt, og lett hvelvede bred- og smalsider. De fleste eksemplarer er slepet over det hele, bortsett fra nakken som gjerne er skarp, og der sporene etter tilhuggingen framdeles er synlige.

(see Gjessing 1945[8])

 

A thin butted flint axe has a rectangular cross-section with arching broad –and narrow sides. Most thin butted flint axes are totally grounded except for the butt where traces from flaking are still visible.

 

Thick butted axe - Tykknakket flintøks

Flintøks med rektangulært tverrsnitt og nakke. Kan være helt uslipt eller slipt over det hele, men ofte er bredsidene slipt mens smalsidene og nakken er uslipt.

(see Gjessing 1945)

 

A thick butted flint axe has a rectangular cross-section and butt. The axe can be totally grounded or not grounded at all. In some cases the broadest sides are grounded while the narrow sides and the butt are not.


Hulegget flintøks

Tverrøks av flint, der eggen ikke bare er asymetrisk plassert, men også hulslepet, det vil si konkav på den ene smalsiden.

(see Jeg ser på oldsager 1979[9])

 

A hollow edged flint axe has an asymmetrically placed edge. In addition, the edge is concave (hollow) on one of the narrow sides.

Broad edged axe - Bredegget flintøks

Flintøks med rektangulær nakke og utsvunget eggparti.

(see Jeg ser på oldsager 1979.)

 

A broad-edged flint axe has a rectangular butt and a outwards bent edge.

 

Polygonal axe - Mangekantøks

Stridsøks av slipt bergart. Den har en spesielt komplisert utforming med lister og fasetter og en halvkuleformet nakke. Finnes i mange varianter.
Antakeligvis laget etter forbilde av mellomeuropeiske kobberøkser.

(see Gjessing 1945)

 

Grounded non-flint raw material battle axe. The polygonal axe has a complicated shape with facets and hemispherical butt. There exist many types of polygonal axes and they were probably modeled after middle european copper axes.

Double sided battle axe - Dobbeltegget stridsøks
"I dyssetida hadde det danske bondesamfunn vist at det hadde krefter til både å holde på det okkuperte område av Danmark og til å utvide det. I ganggravstid vokser dette samfunn i styrke både økonomisk og kulturelt. I lykkelig uvitenhet om de kommende stormer - da dønningene fra de store bølgende folkehav på vandring over Europa når opp til Sør-Skandinavia - utviklet det danske bondesamfunn en levestandard og et kulturnivå som med rette har gitt megalittkulturen i ganggravstid navnet "Den yngre Stenalders første store Blomstring i Norden". (Brøndsted 1938[10]).


There are many types of double-sided battle axes. The earliest types have outwards bent edge and butt. The later types has a butt characterised with a comb-like shape around the marked shoulders of the body of the axes. 


Boat axe - Båtøks og relaterte former
"Jeg har nevnt denne merkantile oppmarsj så utførlig fordi jeg tror den er av grunnleggende betydning for å forstå den avgjørende rolle båtøkskulturen, riktignok på lang sikt, kom til å spille i norsk kulturutvikling. Handel med fangstfolkene i innlandet hadde alt dyssetidsbøndene drevet. Men i tilhøve til den handelsvirksomhet båtøksfolket satte inn, var den for lite å regne. Handelsvirksomheten til båtøksfolket har hatt en veldig aksjonsradius. Den spenner etter hvert over hele Sverige og Norge (strøk av Vestlandet vistnok unntatt) helt til Sør-Varanger og Porsanger, - og mot nordøst strakte den seg til Nord-Finnland. Mer enn halvparten av de båtøkser som er funnet i Nord-Finnland, er betegnende nok av svenske former (Europaeus 1920). På dette vis kom båtøksfolket i en ganske annerledes nær kontakt med fangstfolkene enn megalittbøndene hadde maktet å gjøre det. Selv om en mange steds ikke merker de sørskandinaviske innslag før utover i dolktid og bronsealder eller ennå senere, er det likevel båtøkskulturen som blir den grunnleggende. Det er med den at indoeuropéiseringa av Norge tar til.
Etter det antall båtøkser som er funnet i Norge, skulle en ikke tro at båtøkskulturen hadde hatt en sånn dominerende innflytelse. I alt er det funnet bortimot 150 stykker, mens det fra Sverige er kjent mer enn 1300 (Forssander 1933, Åberg 1935). Imidlertid spiller båtøksene sjøl øyensynlig etter måten mindre rolle i den norske båtøkskultur enn i den svenske. Viktigere har tydeligvis øksene uten skafthull vært - tjukknakkete, hulslipte og tverreggede flintøkser, en del mindre flintøkser av ymse former og framfor alt de tjukknakkete steinøkser. Å gi bare noen tilnærmingsvis riktig statistikk over antall og utbredelse av disse former er ikke gjørlig i dag. Det er i hvert fall tydelig at de har spilt en mye større rolle enn en har ment. Derimot er det nok grunn til å tro at utbredelsen av båtøksene gir et tålig godt bilde av bygdene med fast busetting av båtøksfolk. Det henger sammen med at båtøksene likesom de jydske stridsøkser ikke i første rekke har vært bruksvåpen. Når en ser utviklingen av båtøksene over mot den lange , smekre og hyperelegante Vellingetype (Forssander 1933 Bf. 9, fig. 15), er det klart at disse økser ikke kan ha vært tjenelige som våpen. De har sikkerlig i fremste rommet vært verdighetstegn - trolig symbol på det folk eieren tilhørte. Dermed kom båtøksene i langt mindre grad enn de andre økseformer til å bli handelsvare. Ikke desto mindre er det kommet adskillige båtøkser på vandring utafor de egentlige busettingsområder, men det kan være tvilsomt nok om disse båtøkser er vanlig handelsvare. For en stor del kan de være minner etter handelsmenn, som har fartet rundt i ødemarkene på "foretningsreiser" hos fangstfolkene. Slike handelsferder har sjølsagt ikke vært uten risiko i de tider. Det kan vel diskuteres hvem som har vært farligst storvilt, om f.eks. bjørn eller fangs folkene sjøl."
(Gjessing 1945:393-395[8])

Boat axes are a type of polished non-flint raw material battle axes with a boat-shape. The boat axes are divided into several types.

Plain battle axe - enkel skafthulløks

Enkelt utformet, slipt bergartsøks med skafthull.

(see Gjessing 1945.)

Simply shaped and grounded non-flint raw material axe with a shaft-hole.References

  1. Andersen, S., Cullberg, C., Rex, K., og Wigforss, J. 1975 Sorteringsschema för kärn- och skivyksor av flinta. Antikvariskt arkiv 58. Stockholm
  2. 2.0 2.1 Andersen, S., Cullberg, C., Rex, K., og Wigforss, J. 1975 Sorteringsschema för kärn- och skivyksor av flinta. Antikvariskt arkiv 58. Stockholm Cite error: Invalid <ref> tag; name "Andersen_1975" defined multiple times with different content
  3. Bjerck, Hein B. 1983 Kronologisk og geografisk fordeling av mesolittiske element i Vest- og Midt-Norge Magistergradsavhandling i nordisk arkeologi ved Universitetet i Bergen. Bergen
  4. Brøgger, A.W. 1905 Øxer av Nøstvettypen. Bidrag til kunskapen om ældre norsk stenalder. N.G.U. 42. Kristiania
  5. Troels-Smith, J. 1937 Beile aus dem Mesolithikum Dänemarks.Acta Archaeologica vol. VIII. København
  6. 6.0 6.1 Gjerland, Berit 1984 Bergartsøkser i Vest-Norge. Upublisert magistergradsavhandling, Bergen.
  7. Bakka, Egil and Peter Emil Kaland 1971 Early farming in Hordaland, Western Norway. Problems and approaches to archaeology and pollen analysis. Norwegian Archaeological Review 4(2): Oslo.
  8. 8.0 8.1 Gjessing, Guttorm 1945 Norges steinalder. Norsk arkeologisk selskap, Oslo. Cite error: Invalid <ref> tag; name "Gjessing_1945" defined multiple times with different content
  9. Ukjent 1979 Jeg ser på oldsager Danske Oldsager i Tekst og Billeder. Politikkens forlag.København
  10. Brøndsted, J. 1938 Danmark Oldtid I. København.