Emphasis, Contrast, Balance, Alignment, Repetition, Flow

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk

De nye lokalene til Institutt for Informatikk ved Universitet i Oslo stod ferdig i 2011, og KORO, statens fagorgan for kunst i offentlige rom, valgte ut kunstnere og deres uttrykk som de mente var i tråd med bygningens utdanningsprogrammer og forskningsområder.[1] Emphasis, Contrast, Balance, Alignment, Repetition, Flow av svenske Patrik Entian er et av flere kunstverk som fikk lov til å pryde bygningen. Verket brer seg utover tre vegger på henholdsvis 7x6 m hver, to inne i kantinen og en ute. De innvendige veggene er laget av akustikkpuss hvor kunstneren har brukt akrylmaling, og veggen ute er en murvegg hvor utførelsen er gjort med silikatmaling.[2]

Patrik Entian, Emphasis, Contrast, Balance, Alignment, Repetition, Flow, 2011. Foto: Arthur Sand.

Motivbeskrivelse

Veggene er massive og hvite, og fungerer som en nøytral bakgrunn for resten av verket. Vi ser en rekke figurer og symboler, tilsynelatende vilkårlig plassert. Verket gir et minimalistisk førsteinntrykk, da mange av elementene er vage og mindre dominerende. De mest dominerende symbolene er en jordklode, fugl, marihøne og blyanter. Ikoner kjent fra dataprogrammer, som blant annet multimedieavspilleren VLC og globusprogrammet Google Earth, svever rundt i maleriet. Kunstneren har også valgt å ha med linjer og kurver vi kjenner igjen fra grafiske kalkulatorer. Linjene i fuksia, blå og gul fanger blikket raskt. Det er bakenforliggende strukturer i alle bildene.

Formale virkemidler

Patrik Entian jobber ofte med digitale uttrykk i maleriene sine. Han bruker gjerne prints fra webkamera eller Google Earth gjengitt på lerret, noe man kan se tegn til også i dette verket. I hans kunst er det fokus på popkulturens tilstedeværelse i samfunnet.[3] Han nevner i Kunst og Informatikk at han har utført arbeidet etter prinsipper for god design på internett, nemlig Emphasis, Contrast, Balance, Alignment, Repetition, Flow.[4] Disse seks prinsippene er beskrevet av Lisa Graham i hennes bok Basics of design: layout and typography for beginners, 2002.

Entian har brukt overlapping for å skape rom og dybde i maleriet. Maleriene har hvit bakgrunn hvor symboler og figurer ligger i flere lag. Den hvite bakgrunnen, sammen med størrelsen, gjør at maleriene reflekterer mye lys og tilfører luftighet til rommet. De knapt synlige figurene, utført i laseringsteknikk, synes å ligge bak bildeoverflaten. Noen elementer er gjort svevende over eller utenpå bildeflaten og disse reflekterer lys i seg selv og kaster samtidig skygge på den tilsynelatende bakenforliggende bildeflaten. Dette skaper en tre-dimensjonal illusjon.

Marihøna, jordkloden, blyanten og den røde vifteformen dominerer med sine skarpe farger og store størrelse. En fuksia-farget sirkel og store kurvede linjer i blått og gult strekker seg fra det ene maleriet over på det andre, og inviterer betrakteren til å bevege blikket. Det samme gjør de mer kompliserte lagvise, mangefargede sirkler forbundet med heltrukne og brutte linjer.

Pil-symboler, linjer og andre symbolrekker tar betrakteren med på en reise i assosiasjoner til handlingsrekker i datakommunikasjon. Hvite vegger, skarpe farger og definerte former står i kontrast til den nøytrale bakgrunnen. Gjennomgangsfargene på alle de tre veggene, blå, orange, rød, grønn,sort og hvit, fremhever hverandre og danner et dynamisk bilde. Bruk av repetisjon av symboler og farger skaper en helhet i komposisjonen. 

Verkets fysiske kontekst

Verket til Patrik Entian er en offentlig utsmykning i et statlig bygg. Emphasis, Contrast, Balance, Alignment, Repetition, Flow er plassert der allmennheten har adgang, staten blir her en viktig formidler av samtidskunst.Staten har tradisjon som oppdragsgiver for kunst siden 1850 årene. I dag går ca 0.5%- 1,5% av byggekostnadene ved statlige nybygg til kunst. [5] Koro statens fagorgan for kunst i offentlige rom, har hatt ansvaret for gjennomføringen av kunstprosjektene i Ole- Johan Dahls Hus. Et kunstutvalg ble nedsatt, og Patrik Entian ble valgt etter en prekvalifiseringskonkurranse. Bygget har en funksjon og Koro har vært opptatt av at dette skal gjenspeiles i kunsten. Koro ville "finne frem til identitets-skapende kunst", og videre "ønsket utvalget å understreke informatikk-miljøets internasjonale og innovative karakter." Bygningen er tegnet av Lund Hagem arkitekter. Koros kunstutvalg, der arkitektkontoret også var representert, valgte ut veggplatene som flater for kunstneriske uttrykk. Veggplatene er et planlagt arkitektonisk element og ved å velge disse for kunstnerisk bearbeidelse får kunsten en integrert karakter.

Referanser

  1. Statsbygg, ferdigmelding, 20.
  2. Uberg og Sand, Kunst og Informatikk, 64.
  3. http://kunstmegler.com/page10.htm
  4. Uberg og Sand, Kunst og Informatikk, 64.
  5. Kulturdepartementet, Kunst i offentlige rom, Meld.St.23(2011-2012)


Bibliografi

Kunstmegler, lastet 13.11.2013, http://kunstmegler.com/page10.htm

Statsbygg, ferdigmelding nr. 699/2011. http://www.statsbygg.no/FilSystem/files/ferdigmeldinger/699_UiO_IFI2.pdf

Uberg, Ulla (red.) og Heidi Sand (red.). Kunst og Informatikk i Ole-Johan Dahls hus. Oslo: Universitetet i Oslo – teknisk avdeling/UiOs kunstsamling, 2011

Kulturdepartementet, Kunst i offentlige rom, 9.2.2 Kunstproduksjon, Meld.St.23 (2011-2012) http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/regpubl/stmeld/2011-2012/meld-st-23-20112012/9/2.html?id=680678


Eksterne lenker

http://www.bek.no/~patrik/

</div>