Knefallet

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Knefallet (1973) er et verk av Håkon Bleken (f. 1929). Verket er et diptykon - en todelt bildefremstilling som utgjør en helthet. Det er tegnet med kull på papir og måler 84 x 226 cm. Det ble laget som en del av en serie kalt Fragmenter av sannheten, som ble utstilt for første gang på Hennie-Onstad Kunstsenter i 1974. Senere kom det i Universitet i Oslo sin besittelse, og er nå en del av deres kunstsamling.
Håkon Bleken, Knefallet, 1973. Kull på papir, 84 x 226 cm. Foto: UiO/Arthur Sand.

Motivbeskrivelse

Motivet til venstre i Knefallet viser en abstrahert mannsskikkelse, hvor Bleken bruker en blanding av organiske og geometriske former. Formelementene er satt sammen på en uregelmessig og oppstykket måte. Den krokete overkroppen er kraftig overdimensjonert, og til sammen gir dette figuren et pansret og mekanisk uttrykk. Mannen har en kraftig fremoverlent positur. De lange, tynne armene er strukket fremover, og knærne er bøyd som om mannen er i ferd med å knele. Mannens øye er lukket, og det vises lite tegn til dramatikk i ansiktet hans. Diagonalene i bildet er med på å skape dynamikk og bevegelse i kroppen. En form som kan ligne en blafrende kappe ligger delvis over ryggen hans.

Bildet til høyre viser figurer som kan ligne på fragmenter av kroppsdeler plassert rundt i bildet, hvilket gir en assosiasjon til en eksplosjon. Hodet er her separert fra resten av kroppen og øyet er åpent. Dette gir et inntrykk av sjokk eller overraskelse. En form vises i kanten av begge bildene, noe som ser ut til å forbinde bildeflatene. Dette er med på å feste tegningene sammen og kan antyde en sammenheng mellom motivene.

Formene i verket er bygget opp av de klare linjene og de skarpe konstrastene. Tegningen er i svart og hvitt, med grå valører i flatene. Kontrasteringen og de klare linjene er med på å skape et todimensjonalt uttrykk, og tegningene kan minne om papirklipp eller kollasj. Skyggeleggingen av formene gjør at figuren også fremstår som tredimensjonal. Formene i bildene avbilder kropp og har tydelig kroppslige egenskaper, men noen av formene er kantede og harde. Komposisjonen i det samlede verket er en synkende diagonal.

Teknikk

I sin bok Kulltegninger - Håkon Bleken sammenligner Tone Hansen kulltegning med modellering av skulptur. Hun argumenterer for at kullet krever en evne til å modellere, akkurat som tungt materiale brukt til skulptur også krever dette.[1] Denne modelleringen ser vi også i Knefallet hvor Bleken har brukt sjablonger i kombinasjon med skyggelegging for å skape de skarpe og myke linjene i verket. Sjablongbruken er noe vi ser igjen i flere av Blekens mange kulltegninger. Selv om Bleken arbeider i mange medier, blant annet maleri, grafikk og kollasj, har kulltegningene vært spesielt viktige for karrieren hans. Bleken har selv sagt om kullteknikken: "Kull er en topp teknikk særlig fordi det ikke har fargens fluktmuligheter. Det er like nakent som vår tid, det er sort og hvitt og valørene imellom."[2]

Etter et fall på slutten av 1950-tallet som førte til en hjernerystelse, ble Bleken ute av stand til å arbeide over en lengre periode.[3] Han arbeidet primært i olje, før han underviste på Institutt for form og farge ved Norges Tekniske Høyskole. Her var kull en viktig del av undervisningen. Etterhvert videreførte han arbeidet med kull til sine egne arbeider.[4] Bleken bruker kull som medium på en utradisjonell måte; hvor kullet knuses til pulver og drysses utover eller blandes med fiksativ og males med pensel. I starten av 1970-årene ble han igjen syk som følge av hjernerystelsen, og av praktiske årsaker arbeidet han utelukkende med kull i denne perioden.

Kunstneren og verket

Håkon Bleken, Knefallet.

Håkon Bleken er født inn i en tid da modernistisk kunst for alvor begynte å etablere seg i Norge.[5] Hans arbeid og inspirasjonskilder, for eksempel Francis Bacon (1909-1992) og Max Beckmann(1884-1950), viser at han føyer seg inn i sin egen tid og bringer den modernistiske tradisjon videre.[6] Dette kommer også til utrykk gjennom hans engasjement i Gruppe 5, en kunstnergruppe sprunget ut fra kollegiet på NTH (Norges Tekniske Høyskole) i den tiden Bleken jobbet der som lærer i form og farge. Denne gruppa hadde modernismen som ideal, og hadde et abstrakt uttrykk som var typisk for tiden.[7] Hans evne til å bringe samfunnengasjement og -kritikk inn i sine kunstneriske motiver knytter ham også til de strømninger som, gjennom blant andre Hannah Ryggen (1894-1970), etablerte seg i Norge i 1930-årene.[8]

Bleken regnes i dag som en av Norges ledende samfunnskunstnere med et register som spenner fra abstrakt og nonfigurativt maleri, kubisme og surrealisme til litterære, figurative verker. Han er også allsidig hva gjelder teknikk og arbeider med akvarell, kulltegning, fotografiske kollasjer og oljemaleri.[9] Hans defintitive gjennombrudd som kunstner kom som følge av en serie med kulltegninger kalt Fragmenter av et diktatur (1971).[10] Senere sakpte han, også i kull, seriene Fragmenter av en kjærlighet (1972) og Fragmenter av sannheten (1973).[11] På 1970-tallet var kunstneren opptatt av å gi uttrykk for de konsekvenser samfunnsutviklingen får for individet,[12] og i disse arbeidene kommer den politiske kunstneren for alvor fram. I en sterk politisert tid høstet Bleken derfor stor anerkjennelse for disse kullarbeidene.[13]

I tillegg til å plassere verket i en kunsthistorisk kontekst, er det naturlig å si noe om de personlige erfaringene som danner bakteppe for de nevnte kullseriene, og dermed også det aktuelle bildet. Etter et fall i 1956 fikk Bleken påvist en svært alvorlig hodeskade, og i perioden 1970-1974 slet han med vedvarende ettervirkninger. Dette skapte utfordringer i hans kunstneriske arbeid og var en direkte årsak til at kunstneren tok opp igjen arbeidet med kulltegning. Dette var, ifølge kunstneren selv, "... en dyd av nødvendighet fordi arbeidet med oljemaleriet var for anstrengende."[14]

Disse årene preget både kunstneren selv og virket hans i stor grad.[15] Bleken hevder selv at "Uten den sykehistorien ville jeg ikke blitt moden i det hele tatt"[16], og om den første utstillingen, altså Fragmenter av et diktatur, har Jan Brockmann skrevet: "For meg fortonet det seg dengang slik som om hans arbeide etter en lang inkubasjonstid med ett slag var kommet til seg selv..."[17]

Tolkning

Knefallet ble laget som en del av bildeserien Fragmenter av sannheten, hvilket forteller oss at det kan være snakk om en slags åpenbaring eller avsløring. Et knefall, ifølge Språkrådets ordbok, defineres som det å "falle på kne", eller "å underkaste seg", men det har også en tredje betydning; en skammel ved alterringen hvor man kneler.[18] Tittelen er med på å understreke tematikken i bildet. Det er også verdt å nevne at diptykon i romersk tid ble brukt av øvrighetspersoner ved embetsritualer, og fra 300-tallet ble brukt i den kristne kirke som alterutsmykning.[19] Disse elementene kan være med på å antyde at verket dreier seg om noe religiøst. Det religiøse er noe vi ser igjen i mange av Blekens bilder. Kunsthistoriker Øivind Storm Bjerke beskriver Håkon Blekens kunst som eksistensialistisk med en religiøs undertone, hvor det er snakk om et nærmest traumatisk forhold til religion.[20] Med dette som utgangspunkt kan Knefallet ses som en konflikt mellom den blinde troen i det første bildet og den brutale sannheten i det andre bildet. Mannsskikkelsen i det første bildet kneler blindt og er vendt vekk fra de spredte kroppsdelene i det andre bildet.

Konflikter er som næring for Håkon Blekens kunst. Bleken er konfliktsøkende, og til tider også konfliktskapende, noe som preger bildene hans. Dette skaper en indre spenning i kunsten hans.[21] Knefallet ser ut til å handle om en indre konflikt som godt kan speiles i ytre samfunnskonflikter. Trygve Neergård skriver: "Selv om temaene er allmenne, samfunnsmessige forhold, har de oftest et rent personlig utgangspunkt, og den temmelig dystre og angstpregede gjennomgangstonen kan vel forklares på bakgrunn av dette."[22] Han sikter her til at Håkon Bleken pådro seg en hodeskade som periodevis skapte utfordringer i hans kunstneriske arbeid.[22]

Selv om vi kan tolke frem og tilbake og prøve å finne meningen i Knefallet, er det vanskelig å si med sikkerhet at vi har kommet fram til noen endelig mening. Antageligvis har heller ikke Bleken svaret på dette.[23] Vi sitter igjen med spørsmål om hva vi faktisk ser på, men det er allikevel ingen tvil om at verket prøver å fortelle oss noe. Selv hevder Bleken at "...kunsten skal ha en bevisstgjørende, oppdragende og moralsk dimensjon."[24] Knefallet tar opp sentrale eksistensielle problemstillinger som religion, sannhet, ignoranse og lidelse; temaer som helt tydelig er viktig for Håkon Bleken. Dette gjøres uten at Bleken selv nødvendigvis sitter med en fasit. Han tillegger her betrakteren en deltagende rolle, og åpner opp for ulike tolkninger og perspektiver. Som Storm Bjerke skriver er ikke den virkeligheten Bleken skildrer fullendt og ferdig, men et prosjekt under arbeid.[25] For å si det med Håkon Blekens egne ord: "Forutsetningen for et kunstverks mening er kunstnerens uvitenhet om den."[26]

Referanser

 1. Hansen, Kulltegninger, 39.
 2. Slettebak Wangen, "I Blekens verden", 39.
 3. Norsk kunstnerleksikon online, "Håkon Bleken"
 4. Norsk kunstnerleksikon online, "Håkon Bleken".
 5. Danbolt, Norsk kunsthistorie, 308-313.
 6. Danbolt, Norsk kunsthistorie, 420-421.
 7. Hansen, Kulltegninger, 17, 27.
 8. Danbolt, Norsk kunsthistorie, 309-312
 9. Store norske leksikon online, s.v. "Håkon Bleken".
 10. Storm Bjerke et al., Betrakter og budbringer, 41.
 11. Storm Bjerke, Betrakter og budbringer, 41-72.
 12. Nergaard, Håkon Bleken, 50.
 13. Danbolt, Norsk kunsthistorie, 418.
 14. Nergaard, Håkon Bleken, 41
 15. Bakke, "Mitt liv serie 2 - Håkon Bleken", NRK, 12:40.
 16. Bakke, "Mitt liv serie 2 - Håkon Bleken", NRK, 12:25.
 17. Nergaard, Håkon Bleken, 41.
 18. Språkrådet online, s.v. "knefall".
 19. Store norske leksikon online, s.v. "diptykhon".
 20. Brockmann og Storm Bjerke, "Øivind Storm Bjerke og Jan Brockmann om Håkon Bleken," DVD, 02:15.
 21. Brockmann og Storm Bjerke, "Øivind Storm Bjerke og Jan Brockmann om Håkon Bleken," DVD, 10:05.
 22. 22,0 22,1 Nergaard, s.v. "Håkon Bleken", Norsk kunstnerleksikon online.
 23. Brockmann og Storm Bjerke, "Øivind Storm Bjerke og Jan Brockmann om Håkon Bleken," DVD, 14:40.
 24. Storm Bjerke, s.v. "Håkon Bleken", Norsk biografisk leksikon online.
 25. Storm Bjerke et al., Betrakter og budbringer, 79.
 26. Bleken, Avtrykk, 71.

Bibliografi

Bjerke, Øyvind Storm, Gunnar Danbolt, Åsmund Thorkildsen og Svein Thorud. Bilder som praksis i Betrakter og budbringer. Oslo: Orfeus forlag, 1997.

Bjerke, Øyvind Storm. "Håkon Bleken." Norsk biografisk leksikon online". Sist oppdatert 13.februar 2009. https://nbl.no/H%A5kon_Bleken

Bleken, Håkon. Avtrykk: Ord. Bilder. Trondheim: Communicatio Forlag AS, 2007.

Brockmann, Jan og Øivind Storm Bjerke. "Øivind Storm Bjerke og Jan Brockmann om Håkon Bleken." Bonusmateriale til Håkon Bleken, maler, regissert av Hallvard

Bræin, 0:16:57. DVD. Polkafilm, 2009.

Danbolt, Gunnar. Norsk kunsthistorie: Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag: 3. utgåve. Oslo: Det Norske Samlaget, 2009.

Diptykhon. I Store, Norske Leksikon. Sist oppdatert 3. desember 2015. https://snl.no/diptykhon

Hansen, Tone. Kulltegninger: Håkon Bleken. Oslo: Dreyers Forlag, 2011.

Nergaard, Trygve. Håkon Bleken. Oslo: Forlaget ARS A/S, 1986.

Nergaard, Trygve. "Håkon Bleken." Norsk kunstnerleksikon online. Sist oppdatert 17. september 2013. https://nkl.snl.no/H%A5kon_Bleken

Slettebak Wangen, Stein. "I Blekens verden." I Håkon Bleken: et portrett, redigert av Stein Slettebak Wangen, 17-79. Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 2008.

Store Norske Leksikon online. S.v. "Håkon Bleken". Sist oppdatert 2. januar 2017. https://snl.no/H%C3%A5kon_Bleken