Forskjell mellom versjoner av «Periodisk evaluering av Bachelorprogrammet i Pedagogikk»

Fra uv/pfi/ba-evaluering
Hopp til: navigasjon, søk
(Resurser /innfrasturuktur)
(Resurser /innfrasturuktur)
Linje 102: Linje 102:
  
 
=9297 timer med undervisning.
 
=9297 timer med undervisning.
 +
 +
For å gi et bilde av hva dette utgør i stillinger så har jeg tatt utgangspunkt i fastansatte under 59 år så utgjør 9297 timer undervisning 11,66 stillinger.
 +
(fast vitenskaplig stilling 59 år har 797 timer undervisning per år)
  
 
== Internasjonalisering  ==
 
== Internasjonalisering  ==

Revisjonen fra 2. feb. 2011 kl. 12:27

Innledning

Skrive litt om endringer gjort etter forrige periodiske rapport Programmrådet har valgt å fokusere på 1 året og avsluttende fordypning i pedagogikk (PED3000) se på sammenheng mellom dette. Ekstra fokus på UTVIT1100 utvikling og samarbeid med ISP. Fagutvalget har ønsker at seminar undervisningen blir vurdert opp mot fellesforelesninger.

Innledning

Skrive litt om endringer gjort etter forrige periodiske rapport Programmrådet har valgt å fokusere på 1 året og avsluttende fordypning i pedagogikk (PED3000) se på sammenheng mellom dette. Ekstra fokus på UTVIT1100 utvikling og samarbeid med ISP. Fagutvalget har ønsker at seminar undervisningen blir vurdert opp mot fellesforelesninger.

Beskrivelse av bachelor programmet i pedagogikk

Bachelor i pedagogikk består av en 80 - gruppe av utvalgte pedagogiske emner, en 40- gruppe som støtte fag, 40 studiepoeng av valgfrie emner og exphil og exfac. Tilsammen utgjør dette graden Bachelor i kultur og samfunnsfag med fordypning i pedagogikk (180 studiepoeng).

Hva er 80- gruppen i pedagogikk?

80- gruppen er den delen av studiet som instituttet har styring over ved at vi legger føringer for hvilke fag den kan inneholde. I de andre delene av studiet har studentene stor valgfrihet.

80- gruppen består av emnene:

UTVIT1100

UTVIT1500

PED3000

og 2 emner på PED2000 nivå som kan velges fra en 80-pedagogikk emne liste. Hvert av disse emnene er på 10 stp.

PED2140 - Hvordan mennesker lærer
PED2210 - Undervisning og læreprosesser
PED2220 - Utdanningslovgivning, utdanningsrett og profesjonsetikk
PED2310 - Flerkulturell pedagogikk

PED2200 - Organisasjon og ledelse
PED2230 - Utdanningspolitikk og utdanningsreformer
PED2300 - Grunnleggende sosialiseringsteorier
PED2320 - Utdanning i endring – hovedlinjer i norsk utdanningshistorie


80- grupppen ser slik ut etter forrige evaluering fra 2008 der ønsket var å redusere 80- gruppens valgmulighet for studentene. Det var flere grunner til dette. Hovedargumentet var at man ønsket at emnegruppen skulle representere "minste felles muliplum" for studnter på Bachelor programmet i pedagogikk. Et annet argument var at stor valgfrihet for studentene oppleves som forrvirrende for studentene. Et tredje argument var at emnene i 80-gruppen skulle være emner som fordyper seg i sentrale og tradisjonelle pedagogiske disipliner og som vi kunne tilby over lang tid. 

UTVIT1000 ( 40 stp) ble også splittet til UTVIT1100 (30 stp) og UTVIT1500 (10 stp). Grunnene til dette var at emnet var vanskelig å administrere teknisk og at delen UTVIT1500 ikke hadde en faglig "likhet" med de andre delene i emnet. Fakultetet ønsket å fortsetette med et felles emne for graden innenfor pedagogikk og spesielpedagogikk så sammarbeidet mellom instituttene (PFI og ISP) fortsatte. UTVIT1100 er altså et fellesemne for disse to gradene og gir en innføring i utdanningvitenskap. Emnet går samlet over første semesteret av begge gradene. Dette gjør det lett for de nye studentene å bli kjent med hverandre og valgene som må tas i utdannningsløpet blir utsatt et semester til man har blitt mer kjent med fagområdet og universitetet. UTVIT1500 går semester to (vår) og er også felles. Emnet omhandler forskningmetode og statistikk.

PED3000- avsluttende fordypning i pedagogikk er anbefalt å ta siste semester i bachelorgraden. Emnet er på 20 stp og er delt i tre områder som er lik innelding på UTVIT1100 (undervisning og danning, oppdragelse og sosialisering og læring utvikling). Mer om undervisningen og vurderingsformene kommer senere i dokumentet. PED3000 oppsummerer de tradisjonelle og sentrale disiplinene i pedagogikk, og gir studenten mulighet til å fordype seg innenfor fagfeltet gjennom en semesteroppgave.  

Hva er en 40- gruppe?

En 40- gruppe er emner samlet av en faggruppe (fagområde). Det er tenkt som støttefag til 80- gruppen. Studentene kan velge en 40- gruppe fra alle miljøer som finnes på UIO. Det er ca 80-100 stykker å velge blandt. 40- gruppene er ulikt organisert, noen har stor valgfrihet blandt alle emnene innenfor det fagområdet, mens andre er snevre. Det er bare de 40 stp som er valgt ut, altså de emnene som fagogruppen/området har satt opp i 40 gruppen som representerer  40- gruppen. Andre emner innenfor samme fagområde men som ikke er tatt med i 40 gruppen kan ikke brukes som en del av 40-gruppen.

PFI tilbyr to ulike 40- grupper. Den første er bred og gir studentene stor valgfrihet. PFI tilbyr 19 emner som kan inngå i denne 40- gruppen. Den andre 40- gruppen består av emner innenfor det pedagogisk -psykologiske fagområdet. Denne 40- gruppen er obligatorisk for å kunne søke opptak til Master i pedagogisk- psykologisk rådgivning. Denne 40- gruppen består kun av fire emner på 10 stp hver.

PFI har altså to 40-grupper der den ene er bred og den andre er snever. Få andre fagområder tilbyr to 40-grupper.


Hva er 40 frie studiepoeng?

Dette er studiepoeng der studenten kan velg fritt blandt alle emner som finnes. Hvis studenten ønsker å reise på utveksling benytter man seg av denne gruppen av studiepoeng. Hvis studenten har avlagt emner tidligere kan disse brukes inn i graden på de frie studiepoengene. Det er ingen spesifikke fagkrav til denne gruppen og den er tenkt som en mulighet for studentene å "prøve" ulike fagområder.  

 

Til slutt består også Bachelorgraden i pedagogikk av exphil og exfac, begge på 10 stp hver. Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet har sin egen variant av exfac (UVEXFAC10), men alle typer godkjennes i graden. Exphil tilbys av Det Humanistiake fakultetet.

    

 


Beskrivelse av Læringsmål, kompetansemål

Se på forholdet mellom emnene og programmet som helhet. Er det sammenheng mellom mål formuleringene? (kommer vi frem til at målformuleringene må reviderse er dette fint, da vi skal endre disse uansett etter kvalifikasjonsrammeverket).

Vurdering og undervisning

Hvilke vurderingsformer er det vi bruker? Og hvilke undervisningformer blir brukt. Problemer rundt dette. + og - med de ulike formene.
Og helheten i alle disse formene som studentene går igjennom i 80PED

Læringsmiljø

Oblig undervisning, bruk av masterstudnetr som sem ledere, frivillige sem grupper, guppearbeid i emnene, dårlig programtilhørighet med tanke på mye felles undervisning med andre studieprogrammer. Stor valgfrihet gir fragmentering. Kollokvierom

Resurser /innfrasturuktur

På PFI benytter vi oss av all personale som har ledig tid til undervisning. Vår undervisningsstab består derfor av både stipendiater og faste ansatte (post.doc. 1.amen, forsker, professor osv.) Vi bruker også masterstudenter til seminarene på UTVIT1100, UTVIT1500 og UVEXFAC10.

Det er noe skjev fordeling av undervisningsresurser og undervisningstilbudet. Noen fagområder har mange frikjøpte resurser og mye av undervisningen ligger derfor på stipendiatene i disse fagområdene. P.g.a. uttellingen av undervisningstid for en stipendiat og en fast ansatt er forskjelliig brukes den enkelte stipendiats undervisningsresurs fort opp. Andre grunner til denne skjevfordelingen av ansatte og fagområde er: avgått i pensjon, resursfordeling av penger og stipendiatstillinger og selvfølgelig antall timer avsatt til de ulike emnene innenfor de ulike fagområdene m.m. Med slike utfordinger har vi gjennom lang tid benyttet oss av eksterne forelesere på både master- og bachelor. Undervisningsleder må alltid godkjenne en ekstern foreleser slik at kvaliteten blir ivaretatt.

Timebruk på undervisning vs. eksamen.

På bachelor nivå har ca 887 timer med undervisning. Fellesemnene vi har med ISP er også tellt med, seminargruppene på disse emnene er ikke med siden de fleste seminarene er ledet av masterstudenter. UTVIT1100 har ca 15 seminargrupper, UVEXFAC10 ca 10 grupper. Gruppene har ca 8-10 ganger dobbeltime med undervisning.

På masterprgammet i pedagogikk har vi ca 697 timer med undervisning. På de engelskspråklige masterprogrammene har det blitt gjort endringer slik at tallet blir noe mer unøyaktig, men på Hi.ed undervises det ca 215 timer og på CIE ca 267 timer.


Veiledning av masterstudenter som skriver masteroppgaven sin er ikke med i noen undervisningstall.

Total blir dette ca 2066 timer med undervisning per år. Fastansatte får utelling ganger fire mens stipendiater får uttelling ganger 5. Hvis vi anslår at stipendiater gjør ca halvparten av all undervisning (noe som er ganske riktig) vi regnestykket se slik ut: 2066/2= 1033

1033*4=4132

1033*5=5165

=9297 timer med undervisning.

For å gi et bilde av hva dette utgør i stillinger så har jeg tatt utgangspunkt i fastansatte under 59 år så utgjør 9297 timer undervisning 11,66 stillinger. (fast vitenskaplig stilling 59 år har 797 timer undervisning per år)

Internasjonalisering

Utvekslingsavtaler, utvekslingstall

Universell utforming og tilrettelegging

Forbedring av av utstyr i undervisningsrommene , typer av tilrettelegging som er gjennomførbere innen programmet.

Målgruppe / rekrutering

DBH – tall, hva har vi gjort for å øke rekrutering? Gjennomsnittskarakterer og median for søkere. Aldersgrupper

Opptak

Tall er hentet fra Samordna opptak (http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/poenggrenser/) og statistikker fra FS (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/)

Kull Ramme Kvalifiserte
søknader
Første-
prioritet
Tilbudt Takket
ja
Møtt Ordinær-
kvote
Primær-
kvote
2006/07 190 1608 292 351 246 221 45,4 39,8
2007/08 190 1512 265 348 241 205 45,0 37,9
2008/09 200 1582 307 367 245 212 43,4 38,0
2009/10 200 1687 305 368 235 203 44,9 30,3
2010/11 200 1941 298 395 245 221 46,4 35,8

Sett i forhold til tidligere bachelorevaluering har alle tall økt siden opptaket i 2003/04 og deretter stabilisert seg siden opptaket i 2005/06 til og med opptaket høsten 2010/11 med unntak av kvalifiserte søknader i 2010/11. Ved å tilby mellom 340-390 plasser har vi fått litt i overkant av faktisk oppmøtte studenter til å dekke inntaksrammene på nå 200 studenter.

På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 sammenlignes direkte med tidligere års poenggrenser. Søkere i ordinærkvote har nå mulighet til å samle totalt 7 færre tilleggspoeng. Sammen med økningen av grensen for inntak via ordinærkvoten i 2010 tilsier det en gradvis økning i 2009-2010 i forhold til snittet på 44,6 i 2006-2008, men en nedgang fra 2004-2005 da grensen lå på 47,9 i snitt.

Gjennomstrømning

Programstudenter med start høsten 2003:

Semester Aktive
studenter
Antall som 
produserer 0 SP
SP
totalt
Reelt
snitt
Kvalifiserte
03H 279 83 3374 17,2 1
04V 238 46 7206 37,5 2
04H 158 25 3811 28,7 5
05V 136 26 3265 29,7 11
05H 96 17 2430 30,8 5
06V 80 15 1880 28,9 40
06H 41 18 480 20,9 7
07V 33 14 440 23,2 8
07H 25 11 310 22,1 3
08V 16 6 240 24,0 2
08H 14 6 190 23,8 2
09V 8 2 100 16,7 1
09H 5 3 50 25,0 1

Frafallet etter de to første semestrene er på 121 studenter som er 43% av de som opprinnelig startet på studiet. Som man ser av tabellen er det 24 studenter som er ferdige med bachelorstudiet før normert tid. Av disse studentene er det sannsynligvis flere som har fått innpass for et ulikt antall studiepoeng gjennomført før de ble tatt opp som programstudenter hos oss. Hvis man tar utgangspunkt i våren 2006, som er normert tid for bachelorstudenter som startet høsten 2003, ser vi at 40 er kvalifiserte dette semesteret. Av 279 registrert aktive studenter tilsier dette at 14% blir ferdige på normert tid. 5% til blir ferdige iløpet av et år etter normert tid. Av studenter tatt opp på studiet inkludert studenter ferdige før normert tid er det 31,5% av studentene som faktisk fullfører programmet iløpet av høsten 2009. Programstudentene har da avlagt tilsammen 23776 studiepoeng hvorav 10680 av disse avlegges første året.

For studenter på høstkullene senere år er nøkkeltallene henholdsvis:

Kull Aktive
studenter
Frafall
etter 2 sem
Kvalifiserte
på normert tid
Kvalifiserte
innen 1 år over
04H 175 82 (47%) 19 (11%) 10 (6%)
05H 231 94 (41%) 45 (19%) 16 (7%)
06H 216 91 (42%) 27 (13%)
07H 208 76 (37%)
08H 214 88 (41%)
09H 204

Ut i fra disse tallene ser vi at frafallet etter 2 semestre er i snitt på 41,6% og nokså stabilt. Cirka 1/3 frafaller etter 1.semster, 2/3 etter 2.semester. Fra startskullet i 2003 til 2005 er det 21% som fullfører til og med innen 1 år etter normert tid.

Hvor forsvinner studentene til? Ved å følge 2007 kullet i FS (via rapport 729.001 og deretter studentsamlebilde) sjekket vi om våre programstudenter forsvant til andre institutter ved UiO. BENYTT RAPPORT 729.001 eller 301.010.? og så sjekke student samlebilde?

Jeg vil også finne ut per emne hvor mange programstudenter som tar emnene. Skal jeg sjekke alle bachelor emnene for dette eller et utvalg?

Jeg skal også se UVB-PED statistikken opp mot 2 BAprog som er strukturerte, 2 som er frie. Viktige nøkkeltall å sammenligne her er de samme som i tabellen over.

Ang. 40-gruppe i PED trengs http://www.uio.no/studier/emnegrupper/uv/ å gjennomgås. "Relevant for følgende studieprogram" er ikke utfyllende og 40-PPR siden mangler info om emner.? Kanskje fjerne 40-utvit?

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/studiepoengproduksjon/produksjon_sem.html (bytt ut sem med aar for per år) her står de totalt antall aktive studenter samt totalt antall kvalifiserte osv. per semester.

P.t. er det 536 aktive studenter på UVB-PED hvorav 419 er kvinner (ref. FS rapport 300.302).

Resultater

gjennomstrømming og frafall. Gjennomsnitt UTVIT1100 og PED3000 karakter. Finne tall på hvor mange som tar en 40 gruppe i pedagogikk ev frie emner.

Gjennomførte forbedringer, studiekvalitetsarbeid, tiltak underveis

Deltagernes vurdering

UTVIT1100 evalueringer må gjennomgås og PED2xxx (disse er ganske knappe) gjøre en datainnsamling av PED3000 studenter- vurdering av hele graden.

Forslag til tiltak for endringer i programmet

Ingen valgfrihet i 80 gruppe? Dirkete påmelding? Endring av undervisningssturktur og eksamensformer Splitte opp UTVIT1100

Sammenfattende begrunnelse forprogrammet videreføring og endring

Målgruppe / rekrutering

DBH – tall, hva har vi gjort for å øke rekrutering? Gjennomsnittskarakterer og median for søkere. Aldersgrupper

Opptak

Tall er hentet fra Samordna opptak (http://www.samordnaopptak.no/info/soekertall/poenggrenser/) og statistikker fra FS (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/)

Kull Ramme Kvalifiserte
søknader
Første-
prioritet
Tilbudt Takket
ja
Møtt Ordinær-
kvote
Primær-
kvote
2006/07 190 1608 292 351 246 221 45,4 39,8
2007/08 190 1512 265 348 241 205 45,0 37,9
2008/09 200 1582 307 367 245 212 43,4 38,0
2009/10 200 1687 305 368 235 203 44,9 30,3
2010/11 200 1941 298 395 245 221 46,4 35,8

Sett i forhold til tidligere bachelorevaluering har alle tall økt siden opptaket i 2003/04 og deretter stabilisert seg siden opptaket i 2005/06 til og med opptaket høsten 2010/11 med unntak av kvalifiserte søknader i 2010/11. Ved å tilby mellom 340-390 plasser har vi fått litt i overkant av faktisk oppmøtte studenter til å dekke inntaksrammene på nå 200 studenter.

På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 sammenlignes direkte med tidligere års poenggrenser. Søkere i ordinærkvote har nå mulighet til å samle totalt 7 færre tilleggspoeng. Sammen med økningen av grensen for inntak via ordinærkvoten i 2010 tilsier det en gradvis økning i 2009-2010 i forhold til snittet på 44,6 i 2006-2008, men en nedgang fra 2004-2005 da grensen lå på 47,9 i snitt.

Gjennomstrømning

Programstudenter med start høsten 2003:

Semester Aktive
studenter
Antall som 
produserer 0 SP
SP
totalt
Reelt
snitt
Kvalifiserte
03H 279 83 3374 17,2 1
04V 238 46 7206 37,5 2
04H 158 25 3811 28,7 5
05V 136 26 3265 29,7 11
05H 96 17 2430 30,8 5
06V 80 15 1880 28,9 40
06H 41 18 480 20,9 7
07V 33 14 440 23,2 8
07H 25 11 310 22,1 3
08V 16 6 240 24,0 2
08H 14 6 190 23,8 2
09V 8 2 100 16,7 1
09H 5 3 50 25,0 1

Frafallet etter de to første semestrene er på 121 studenter som er 43% av de som opprinnelig startet på studiet. Som man ser av tabellen er det 24 studenter som er ferdige med bachelorstudiet før normert tid. Av disse studentene er det sannsynligvis flere som har fått innpass for et ulikt antall studiepoeng gjennomført før de ble tatt opp som programstudenter hos oss. Hvis man tar utgangspunkt i våren 2006, som er normert tid for bachelorstudenter som startet høsten 2003, ser vi at 40 er kvalifiserte dette semesteret. Av 279 registrert aktive studenter tilsier dette at 14% blir ferdige på normert tid. 5% til blir ferdige iløpet av et år etter normert tid. Av studenter tatt opp på studiet inkludert studenter ferdige før normert tid er det 31,5% av studentene som faktisk fullfører programmet iløpet av høsten 2009. Programstudentene har da avlagt tilsammen 23776 studiepoeng hvorav 10680 av disse avlegges første året.

For studenter på høstkullene senere år er nøkkeltallene henholdsvis:

Kull Aktive
studenter
Frafall
etter 2 sem
Kvalifiserte
på normert tid
Kvalifiserte
innen 1 år over
04H 175 82 (47%) 19 (11%) 10 (6%)
05H 231 94 (41%) 45 (19%) 16 (7%)
06H 216 91 (42%) 27 (13%)
07H 208 76 (37%)
08H 214 88 (41%)
09H 204

Ut i fra disse tallene ser vi at frafallet etter 2 semestre er i snitt på 41,6% og nokså stabilt. Cirka 1/3 frafaller etter 1.semster, 2/3 etter 2.semester. Fra startskullet i 2003 til 2005 er det 21% som fullfører til og med innen 1 år etter normert tid.

Hvor forsvinner studentene til? Ved å følge 2007 kullet i FS (via rapport 729.001 og deretter studentsamlebilde) sjekket vi om våre programstudenter forsvant til andre institutter ved UiO. BENYTT RAPPORT 729.001 eller 301.010.? og så sjekke student samlebilde?

Jeg vil også finne ut per emne hvor mange programstudenter som tar emnene. Skal jeg sjekke alle bachelor emnene for dette eller et utvalg?

Jeg skal også se UVB-PED statistikken opp mot 2 BAprog som er strukturerte, 2 som er frie. Viktige nøkkeltall å sammenligne her er de samme som i tabellen over.

Ang. 40-gruppe i PED trengs http://www.uio.no/studier/emnegrupper/uv/ å gjennomgås. "Relevant for følgende studieprogram" er ikke utfyllende og 40-PPR siden mangler info om emner.? Kanskje fjerne 40-utvit?

 

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/statistikk/studiepoengproduksjon/produksjon_sem.html (bytt ut sem med aar for per år) her står de totalt antall aktive studenter samt totalt antall kvalifiserte osv. per semester.

P.t. er det 536 aktive studenter på UVB-PED hvorav 419 er kvinner (ref. FS rapport 300.302).

Resultater

gjennomstrømming og frafall. Gjennomsnitt UTVIT1100 og PED3000 karakter. Finne tall på hvor mange som tar en 40 gruppe i pedagogikk ev frie emner.

Gjennomførte forbedringer, studiekvalitetsarbeid, tiltak underveis

Deltagernes vurdering

UTVIT1100 evalueringer må gjennomgås og PED2xxx (disse er ganske knappe) gjøre en datainnsamling av PED3000 studenter- vurdering av hele graden.

Forslag til tiltak for endringer i programmet

Ingen valgfrihet i 80 gruppe? Dirkete påmelding? Endring av undervisningssturktur og eksamensformer Splitte opp UTVIT1100

Sammenfattende begrunnelse forprogrammet videreføring og endring