Inngrep 16

Fra hf/ifikk/kun1000
Hopp til: navigasjon, søk
Harald Fenn, Inngrep 16, 2008. Olje på lerret, 100 x 260 cm. Universitetet i Oslo. Foto: Harald Fenn.
Inngrep 16 er laget av Harald Fenn, og hører til en hel serie liknende bilder. Serien heter Inngrep, fra 2007. Det aktuelle bildet ble laget i 2008. Inngrep 16 er et akrylmaleri, som er laget med en blanding av tradisjonelt maleri og airbrush. Bildet er 100x260 cm.[1]

Motivbeskrivelse

Inngrep 16 er et verk der ulike sjangre står imot hverandre. Dette skapes ved at det er to billedplan i maleriet, med kontraster både knyttet til motiv og stil. Gjennom de formale virkemidlene får vi et verk med motstridende elementer fra det abstrakte og et romantisert landskapsmaleri. Verkets forgrunn består av abstrakte og geometriske figurer. Dette billedplanet har en variasjon av vertikale og diagonale linjer i ulik tykkelse, et abstrakt formspråk som krysser hverandre i en uorden. Disse strekene har farger som brun, lilla og svart, med et syntetisk preg. I tillegg har forgrunnen en rekke hvite sirkler fordelt i maleriets høyre side. Dette gir maleriet et tyngdepunkt. Det bakerste billedflaten viser en landskapsformasjon. Motivet viser et fjordlandskap med fjellformasjoner. Himmelen er blå, med enkelte skyer. Fargene vi ser i bakgrunnen fremstår mer organiske enn forgrunnen. Brunt, grønt og blått er brukt.  Komposisjonen utgjøres av en disharmoni og harmoni. I bakgrunnen plasseres landmassene rundt fjorden slik at det skapes et forsvinningspunkt. Dette gir et overordnet fokuspunkt. Det er en tydelig komposisjon med horisontale linjer som skaper en tredimensjonalitet. Dette står i mot den vertikale forgrunnen, hvor det abstrakte formspråket skaper et oppløst perspektiv uten noen form for tredimensjonalitet.

Formspråk

En tydelig kvalitet ved Harald Fenns malerier er hans evne til å representere ulike uttrykk i ett og samme bilde. Fenn beskriver kunsten sin som en blanding av popkunst, romantisk landskapsmaleri og abstrakt ekspresjonisme.[2] Gjennom ulike representasjoner bryter han med de tradisjonelle malerikonvensjonene. Maleriet Inngrep 16 kan i hovedsak sies å bestå av to lag med ulike stilistiske komponenter.[3] I forgrunnen ses det elementer av det abstrakte. I det abstrakte maleri er det bildets formale egenskaper som står i fokus, og det er ofte nonfigurativt. Denne sammenblanding av konkrete og abstrakte elementer viser hvordan Harald Fenn forholder seg til flere stiler på en gang.[4]

Et annet stilistisk trekk ved Harald Fenn sin kunst er det postmoderne. Det postmoderne vil her si kunst som refererer til kunsten.[5] Den kommenterer seg selv og hvordan vår oppfatning påvirkes av de kulturelle, sosiale og historiske kontekstene. Postmodernismen arbeider på tvers av stiler og blander sammen nytt og gammelt i større grad enn tidligere. Verket kombinerer som tidligere nevnt fragmenter som det tradisjonelle landskapsmaleri og mer moderne abstrakte elementer. På denne måten skaper verket et visuelt uttrykk som på samme måte viser til både fortiden og samtiden, noe som er typisk for postmodernismen. Det er som sagt disse store interne motsetninger i verket Inngrep 16 som definerer verkets visuelle uttrykk. Dette gjelder da hovedsakelig motsetningene mellom bildets forgrunn og bakgrunn.Ved å kombinere disse to formspråkene i et og samme verk utforsker verket de gnisningene som oppstår i denne stilistiske sammenkoblingen.

Konflikt mellom natur og kultur

Harald Fenn er opptatt av hvordan mennesket oppfatter naturen og verden rundt seg. Han fokuserer også på forskjellen på hvordan betrakteren og naturkjenneren ser både kultur og natur, og samspillet/konflikten mellom de to.[6] I bildet Inngrep 16 er naturen sløret. Naturen blir på en måte holdt på avstand fra betrakteren, men når bakgrunnen først kommer i fokus, på tross av sin mykhet, så skaper den ikke mer harmoni i bildet, den gjør tvert om det motsatte. Når den harde forgrunnen møter det myke landskapet, som utgjør bakgrunnen, så skaper dette en interessant konflikt.

Forgrunnens slyngende linjer og hvite prikker er et symbol på kulturen. Inngrep-bildene har ikke en fast grid, en type «rutenett», dette skiller de fra Fenns andre verker.  De markerte linjene og perfekte sirklene står hardt mot bakgrunnens mykhet, og på tross av at linjene kan assosieres med elver eller årer, virker de industrialisert og som om de bryter opp naturen i biter. Dette er med på at disharmonien styrkes.

Forgrunnen har en direkte link til graffitien, som også kan virke som et symbol på hvordan mennesket tar seg inn og besudler naturen, og på hvordan kulturen setter sine spor. Grafittien i bildet gir det et ungdommelig preg., som er nyskapende og energisk, mot naturens urokkelighet. Naturen endrer seg ikke, men kulturen er i konstant forandring  

Postmoderne ideer i verket

Harald Fenn tok sin utdannelse ved Statens Kunstakademi i overgangen mellom 1980 og 1990 årene. Dette var en tidsperiode der postmodernismen gjorde seg gjeldende, og Fenns kunst inneholder ofte referanser til postmodernismens ideer.[7] Dette gjelder også Inngrep 16.

Postmodernismen oppsto som en reaksjon på modernismen, som dyrket religion, politiske ideologier og en sterk fremtidstro. Postmodernismen var også en reaksjon på den modernistiske billedkunstens fokus på ren form og dyrkning av maleriet som ikke henviste til noe utenfor seg selv.[8] Gunnar Danbolt skildrer i sin bok Norsk Kunsthistorie: Bilde og skulptur frå vikingtida til i dag, hvordan postmodernismen som periode kjennetegnes av en kunst som kombinerer flere forskjellige fragmenter fra ulike -ismer eller epoker, for å skape et kunstnerisk uttrykk.[9] Postmodernismen er da altså kunst basert på omfattende bruk av historiske og kulturelle referanser.

Verket Inngrep 16 er særlig postmoderne i sin omfattende bruk av kulturelle og historiske referanser. Verket kombinerer en rekke elementer fra forskjellige maleritradisjoner. Dette er synlig i måten Fenn kombinerer det konkrete og det abstrakte i verket Inngrep 16. Verkets bakgrunn er et landskap, mens verkets forgrunn er abstrakt. Bakgrunnen er her en referanse til den tradisjonelle europeiske malerkunsten der maleriet skulle henvise til noe utenfor seg selv, mens forgrunnen er en referanse til den amerikanske maleritradisjonen der maleriet skulle være uten ytre referanser.[7] Det og kombinere flere historiske stiler i samme verk, for på den måten å skape et nytt innhold, er typisk postmoderne.

Litteraturliste

  • Grant Pooke and Diana Newall. Art History: the basics, New York, NY: Routledge, 2008

Referanser

  1. Kunstnerforbundet, «Harald Fenn» 
  2. [null Ulekleiv, «Harald Fenn – maleriets reminisenser»] 
  3. Fenn intervjuet av Fastvold, Et opprør med maleriets gester
  4. kunstnerforbundet online, s.v. ”Harald Fenn
  5. Tate, Post-modernism
  6. Ulekleiv, «Harald Fenn – maleriets reminisenser» 
  7. 7,0 7,1 Rød, Stedløse Landskap
  8. Tate, Post-modernism
  9. Danbolt, Norsk kunsthistorie, 408-409