Kommentarer og rapportering av feil i læreboka

Fra mn/fys/FYS2130
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan hver enkelt rapportere feil i læreboka etter hvert som de oppdages. Det er også fint om uklare partier påpekes, og det kan gjerne kommenteres hvilke deler som enkelte synes burde tones ned eller utvides.


5. april 2011: Arnt Inges svar til Maiken og Anders ang kapittel 11.

Trykkfeil påpekt side 312 langt nede på siden. I linjen som begynner slik: "Når tidsmidlet beregnes, er cos..." skal det stå cos i annen potens og ikke i første slik det nå står. Fint dere påpekte feilen!


6. mars 2011: Arnt Inges svar til Helen om feil i kapittel 7.

Takk for mail. Du har helt rett i at det i likn. (7.11) burde ha stått j subscript f. Det er en ren trykkfeil (og teksten i linjen etter er da heller ikke helt riktig).

I del 7.8.2 snakker jeg i fjerde avsnitt om "spektralrenhet i en fourieranalyse". Et fouriertransformert signal forteller hvilke frekvenser som er til stede i det opprinnelige signalet. Derfor kaller vi gjerne en fourieranalyse av et signal for en spektralanalyse. Dersom det bare finnes EN linje (én topp) i den fouriertransformerte, sier vi at vi har en høy spektralrenhet, i betydning at signalet kan beskrives med praktisk talt bare én frekvens. Jeg innser at det burde vært forklart bedre.

Mhp uttrykket for divergensen (og i divergensen av en gradient) på side 206 har du helt rett i at det mangler prikkprodukt slik at det f.eks. skulle stått $nabla dot bar{a}$. Kjempefint at du så dette!

Mange takk for at du mailet meg disse feilene slik at vi kan gjøre andre oppmerksomme på dem og få korrigert dem i neste utgave av boka.


3. mars 2011: Hvor generell er Poyntings vektor?

Mikael spør: "Jeg satt og leste litt på Poyting's vektor i boka di og lurte på dette du sa om anvendelsesområdet for denne vektoren. Forrige semester da jeg tok elektromagnetisme brukte jeg griffith's bok 'Introduction to electrodynamics' og der ble det utledet 'Poynting's teorem' (analogt til arbeid-energi teoremet) hvor Poyntingvektoren representerer energistrømmen ut av volum med elektromagnetisk felt. Jeg fikk der intrykk av at denne vektoren var mye mer generell. Er du sikker på at denne bare kan anvendes i de begrensede områder som du antyder i boken?"

Arnt Inge svarer: "Takk for mail og for din innvending. Den er meget bra, og viser helt klart det problemet jeg forsøker å få fram i boka. I mange lærebøker fremstilles Poyntings vektor som om dette er generelt gyldige sammenhenger. Men dersom du f.eks. ser på Wikipedia, ser du at de skriver:

Poynting's theorem is a statement due to John Henry Poynting[1] about the conservation of energy for the electromagnetic field. Poynting's theorem takes into account the case when the electric and magnetic fields are coupled – static or stationary electric and magnetic fields are not coupled. In other words, Poynting theorem is valid only in electrodynamics. It relates the time derivative of the energy density, u to the energy flow and the rate at which the fields do work. osv

Med andre ord, Poyntings teorem er ok det, men det gjelder bare når vi har et koblet E og B-felt, og det kravet er ofte IKKE tilfredsstilt i nærfeltsonen!"


23. feb. 2011: Merkelig oppdeling i ligning (6.10), rapportert av Arnt Inge

Første del av ligning (6.10) er nå nederst s 174 og neste del like under figurteksten side 175. Oppdelingen kan virke ganske forvirrende.

Forøvrig: I første ligning under punkt 2 side 167 skal det stå (v_f)^2 i stedet for (f_f)^2. Øverst side 171 skal det henvises til ligning (6.4) (ikke (??)).


21. feb. 2011: Feil i ligning 5.5, rapportert av Maiken

Det er en alvorlig feil i ligning 5.5: lambda skal byttes ut med 1/f. Uttrykket blir da:

I = 4 pi^2 rho v (f eta_[rms])^2

Dette har stor betydning for resultatet av oppgave 25 (inngår i oblig E). Beklager feilen!!!


21. feb. 2011: Feil i svevelydfrekvens nederst side 130, rapportert av Maiken

I de to siste linjene side 130 skal det stå: "... med frekvens 400 og 401 Hz..." og videre "... et ledd av typen cos(2 omega t). ....".


20. feb. 2011: Tiden falt ut på side 130, rapportert av Svenn-Arne

På side 130 i læreboka: I siste ledd i ligning (5.2) skal det stå cos(Delta omega * t/2). Tilsvarende skal det inn et t-ledd i begge cosinus-leddenes argumenter i ligningen like over ligning (5.2).

Respons fra Arnt Inge: Supert at du oppdaget disse feilene!


8. feb. 2011: Leif i boka..., rapportert av Andreas

På side 78 i Læreboka, i faktaboksen midt på siden er det en liten feil i uttrykket for A_k; det står:

A_k = |X_k|^2 = sqrt(Re(X_k)^2 + Im(X_k)^2)

Her skal det vel være A_k = |X_k| (ikke opphøyd i annen potens)?

Svar fra Arnt Inge: Helt korrekt! Takk for å ha påpekt feilen!


25. jan. 2011: En setning for mye, rapportert av Svenn-Arne

Nest siste setning side 9 skal fjernes ("De mange ulike sammenhenger i boka!)


25. jan. 2011: Feil i tre ulike sammenhenger

Utledningen side 29 i læreboka har to feil. I nest siste ligning skal det stå = -(2 pi E)/(T Q) (dvs E har falt ut i boka). Dessuten er det ikke konsistens mhp fortegn. Utledningen vil bli gjennomgått og kommentert på ukesamlingen 26. januar.


Dessverre også påpekt feil i ligning 1.31. Skal være inversverdien! Da følger det også at de to første linjene på side 25 bør være som følger:

"Faseresonans svarer til at svingningene er faseforskjøvet med pi/2 sammenlignet med den påtrykte kraften. Da er "

og fortsetter med ligning 1.32. Merk at tan(theta) skifter fra pluss uendelig til minus uendelig når vi passerer faseresonans, men det svarer bare til at theta passerer fra å være litt mindre enn pi/2 til litt større enn pi/2.

Denne feilen kommer også til uttrykk i kommentarene nederst på side 23.


Sist, men ikke minst: I oppgave 17 skal det stå T' = 2 T i stedet for T/2. Da blir total lengde på pendelen (lodd i ro) 8/3 m, og fjæras lengde når den ikke strekkes blir 2.0 m. [Dersom oppgaven løses slik den står, vil fjæras lengde når den er strukket bli 1/6 m, og det er ikke kompatibelt med de gitte konstantene mg = 1 N og k = 1.5 N/m.]


Beklager veldig disse feilene!!! Takker hjerteligst til de av dere som påpekte dem.

Hilsen Arnt Inge


24. jan. 2011: Svenn-Arne har meldt inn følgende feil i boka:

Side 9 nederst står det: «[...]. Det er også viktig raskt å kunne konvertere mellom de ulike formene. De mange ulike sammenhenger i boka! Boka er full av disse uttrykkene!»

Svenn-Arne mener at noe må være feil, og det er det! Den midterste setningen skal strykes.

Svenn-Arne fikk ikke lagt inn meldingen selv siden han ikke hadde skriverettigheter til wikien. Vi har i dag bedt administrasjonen å gi alle studentene på kurset skriverettigheter til vår wiki. Hilsen Arnt Inge.