Mandater kulturhistorie

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Mandat for koordineringsgruppen for kulturhistorie

Mandat for faggruppe gjenstand, arkeologi

Faggruppa skal arbeide med å komme fram til felles applikasjoner for gjenstandsbase, arkeologi. Utgangspunktet er de løsningene som allerede er laget for museene. Det innebærer å bli enige om felt, skjermbilder og også nomenklatur. Av hensyn til søk på tvers av samlingene, er felles standarder et mål. Samtidig skal det tas hensyn til gjeldende katalogiseringspraksis ved museene.

Mandat for faggruppe etnografi/nyere kulturhistorie

Mandat for faggruppe feltdokumentasjon

2012

Målet med faggruppas arbeid er å følge opp beslutningen om å ta i bruk Intrasis ved arkeologiske undersøkelser. Katalogisering av gjenstander og registrering av dokumentasjonsfoto fra utgravningene gjøres i eksisterende MUSIT-applikasjoner. Faggruppa skal beskrive rutiner for arbeidet med feltdokumentasjon slik at Intrasis kan integreres i universitetsmuseenes felles databaseløsning. Integrering med gjenstandsbase arkeologi og fotobase forutsetter samarbeid med de respektive faggruppene.

Gruppa skal utarbeide behovsbeskrivelser for følgende punkter til handlingsplan for 2013.

1. Beskrive felles skjemamaler for registrering av objekter som enkeltstrukturer, gjenstander og prøver i Intrasis

2. Definere avgrensning, grenseflater og dataflyt med øvrige samlingsdatabaser i MUSIT (top.ark, foto og gjenstandsbase). Herunder definere koblingsfelt og hvor ulike typer informasjon skal registreres og endelig lagres. Dette arbeidet krever samarbeid med de respektive faggruppene.

3. Utarbeide kravspesifikasjon for permanent arkiveringssystem for feltdokumentasjon og GIS. Det skal ta hensyn til langtidslagring, tilgjengeliggjøring og dataflyt internt og mellom fylkeskommuner, museene og Askeladden, f.eks. gjennom WMS/WFS-tjenester Systemet skal primært håndtere nye Intrasisprosjekter, men skal også tilrettelegges for opplasting av eksisterende GIS-data fra eldre prosjekter. Faggruppas medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene i utviklingsprosessen.

Faggruppa består av minst én representant fra hvert av de fem kulturhistoriske universitetsmuseene og ledes av Steinar Kristensen fra Kulturhistorisk museum. Faggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa. Lederen har videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i kulturhistorie. Behov for betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet forelegges koordineringsgruppa.

Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele prosjektet, inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for koordineringsgruppa for godkjenning innen 1. oktober 2011.

2011-2009

Mandat for Faggruppe feltdokumentasjon (vedtatt av styret for MUSIT 16.6.2009)

Gruppen skal komme fram til et forslag til baser for innsamling av digitale feltdata fra arkeologiske utgravninger. Løsningene skal kunne integreres med MUSITs eksisterende museale databaser, og skal omfatte løsninger for datautveksling med fornminnedatabasen Askeladden. Gruppen skal ta stilling til hvilke digitale formater som skal benyttes innenfor de ulike dokumentasjonskategoriene. Gruppen skal arbeide med følgende oppgaver (i prioritert rekkefølge):

1.Løsninger for innsamling av digitale kartdata og innmålinger 2.Løsninger for datautveksling med Askeladden og MUSITs øvrige databaseløsninger 3.Systemer for fotolister og digitale foto (herunder integrering med MUSITs fotobase) 4.Løsninger for funn- og prøvelister (herunder integrering med MUSITs gjenstandsbase) 5.Løsninger for dokumentasjonshåndtering ved flateavdekkinger 6.Løsninger for dokumentasjonshåndtering ved steinalderundersøkelser Gruppen er en fortsettelse av gruppa for digital standard ved arkeologiske undersøkelser i Norge. De resultater og anbefalinger gruppen kommer med vil være viktige ikke bare for universitetsmuseene, men også for andre som gjennomfører arkeologiske undersøkelser i Norge. Representanter fra NIKU og Riksantikvaren vil få observatørstatus i gruppen.

Mandat for faggruppe konservering

I løpet av 2012 er det en målsetning å få på plass en helt ny konserveringsmodul i gjenstandsbasen for arkeologi. Modulen skal utformes etter samme prinsipp og skjema som forvaltningsmodulen, dvs. med historikk over tidligere hendelser og mulighet for å knytte flere gjenstander til samme hendelse. NTNU Vitenskapsmuseet har gjennomført en kartlegging av eksisterende systemer og felter ved de ulike museene, og har på denne bakgrunn utformet et utkast til hendelsesliste og felter i konserveringsmodulen. Koordineringsgruppen ber om at faggruppen tar utgangspunkt i dette utkastet i det videre arbeidet.

Faggruppens arbeid avgrenses til å gjelde felter som angår selve konserveringsarbeidet, da proveniens, gjenstandsinformasjon og samlingsforvaltning allerede er ivaretatt i den eksisterende databasen.

Faggruppens mandat:

1) Å utforme en endelig liste over hendelser innen konserveringsarbeidet det ønskes en historikk på

2) Å definere hvilke felter som skal knyttes til de ulike konserveringshendelsene

3) Å utvikle en endelig kravspesifikasjon og teste den ferdig utviklede løsningen når denne foreligger.

Faggruppas medlemmer har ansvar for å involvere brukermiljøene ved de respektive museene i utviklingsprosessen.

Faggruppa består av minst én representant fra hvert av de fem kulturhistoriske universitetsmuseene og ledes av Torkel Johansen fra NTNU Vitenskapsmuseet. Fagggruppelederen sørger for tett dialog med de andre medlemmene i gruppa. Lederen har videre ansvar for å rapportere om aktiviteten i gruppa og koordinere innspill/forslag til handlingsplan fra faggruppas medlemmer. Faggruppa rapporterer til koordineringsgruppa i kulturhistorie. Behov for betydelige endringer eller presiseringer i forhold til mandatet forelegges koordineringsgruppa.

Det skal utarbeides en prosjektplan (milepælsplan) med tidsfrister og ansvarsfordeling for hele prosjektet, inkludert selve utviklingsarbeidet. Endelig plan legges fram for koordineringsgruppa for godkjenning innen 01. mars 2012.

Status: Faggruppen ferdigstilte kravspesifikasjon og referansetabeller for første versjon av konserveringsodulen i mai 2012.

Mandat for faggruppe topografisk arkiv

Vedtatt av styret for MUSIT 16.6.2009.

Faggruppa skal arbeide med videreutvikling av MUSIT-løsningen for topografiske arkiv. Den skal komme med anbefaling til hvilket materiale som skal være med i det digitale arkivet. I tett samarbeid med faggruppen for juridiske vurderinger skal faggruppen komme fram til regler for innsyn i digitalt topark. Den skal også utarbeide forslag til rutiner og systemer for skjerming av dokumenter som skal være unndratt offentlighet. Alle universiteter tar i bruk elektroniske arkiv -- ePhorte. Gruppa skal derfor også foreslå løsninger for hvordan et digitalt topografisk arkiv skal fungere i forhold til universitetenes sentrale digitale arkivløsninger.

Det er satt i gang en søknadsprosess mot NFR for tildeling av midler til digitalisering av topografiske arkiv. Faggruppen skal ha ansvar for dette arbeidet.

Mandat for faggruppe foto

Mandat for nedlagte faggrupper

Webgruppen

Gruppa skal arbeide med en juridisk avklaring når det gjeld digital tilgjengeleggjering av kulturhistorisk arkivmateriale. Stikkord er m.a. personvern, opphavsrett til foto/rapportar, klausulering. Når det gjeld topark er det også ønskjeleg å få ei drøfting kring tilgangsproblematikken når det gjeld den elektroniske versjonen. Arbeidet skal gi grunnlag for innføring av en felles praksis ved alle museene.

Faggruppe juridiske vurderinger