Utredning av ny IT-arkitektur

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Medlemmer

 • Espen Uleberg (KHM, leder)
 • Einar Timdal (NHM)
 • Carl-Fredrik Sørensen (NTNU IT)
 • Frank Solem (SAPP/USIT)
 • Geir Vangen (SUN/USIT)
 • Jarle Stabell (DUG/MUSIT)
 • Jarle Ebeling (DUG/MUSIT)

Mandat

Styret for MUSIT bestemte i sitt møte den 20. september 2012 å nedsette en prosjektgruppe som skulle utrede ny IT-arkitektur for MUSIT. Prosjektgruppen fikk følgende mandat (jf. V sak 06/3-12 ):

 1. Det nedsettes en prosjektgruppe med følgende sammensetning:
  • to personer fra DUG
  • to personer fra USIT (en fra Seksjon for system og applikasjonsdrift (SAPP) og en fra Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN))
  • én person fra NTNU IT
  • to personer med IT-faglig kompetanse og/eller erfaring fra museene. Disse personene bør dekke henholdsvis kultur- og naturhistorie.
 2. Prosjektgruppen får følgende mandat:
  1. Beskrive dagens system og peke på utfordringer knyttet til framtidige behov og ønsker i museene
  2. Utrede ulike løsninger for hvordan MUSIT sin framtidige IT-arkitektur bør være når det gjelder:
   1. Databaser og databaseteknologi
   2. Utviklingsrammeverk for klient-server-teknologi, dvs. utviklingsverktøy for både databasenær kode, inkl. autentisering, og brukergrensesnitt
   3. Tilgjengeliggjøring for web, mobil og nettbrett i egne og eksterne portaler
  3. Vurdere om det finnes andre system, spesielt i Norden og Europa for øvrig, som kan dekke de behovene museene har for samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring
  4. Beregne hvilke investeringer og årlige ressurser de ulike løsningene vil kreve
  5. Anbefale én løsning for ny IT-arkitektur og foreslå tidsplan for implementering
 3. Koordineringsgruppene fungerer som referansegrupper for prosjektgruppen, og konklusjonene og forslagene prosjektgruppen kommer fram til legges fram for koordineringsgruppene før de oversendes styret.
 4. DUG fungerer som sekretariat for prosjektgruppen som selv velger sin leder.
 5. Prosjektgruppen skal ferdigstille utredningen før 1. februar 2013.