Zoologi

Fra usit/musit
Hopp til: navigasjon, søk

Oversikt over oppgaver og gjøremål

Migreringer (tas i følgende rekkefølge):

  1. NHM: Hymenoptera, Diptera
  2. VM: Terrestriske og limniske evertebrater
  3. UM
  4. TMU

Tiltak og gjøremål i entomologiapplikasjonen

Nr. Tiltak/ Gjøremål Ansvarlig FG Ansvarlig DUG Ferdigstilt Kommentar
0 Prefiks for samling

Legge til felt for prefiks for samling, slik at man kan skille forskjellige delsamlinger fra hverandre. (NatHist)

Svein Er lagt til. Implementert ved at man velger delsamling og dermed sekvens man skal registrere i.
1 Opprette samlinger

Opprette samlinger og delsamlinger med prefikser og sekvenser for disse. (NatHist)

Svein Samling opprettet for NHMO, NTNU-VM og ZMBN. 
2 Valg av sekvens for objektnr

Man må kunne velge hvilken delsamling man ønsker å registrere objekter på, og at det ut fra dette velges hvilken sekvensgenerator nye objekter henter objektnummer fra. (NatHist)

Svein Implementert
3 Copy setup

Lage kopieringsoppsett som for karplanter, det er laget ett på entomologi som ikke lenger fungerer. (NatHist)

Svein Er rettet
4 Dersom noe er skrevet inn validert og man deretter skrur av validering får man ikke lagret nytt navn, det opprinnelige kommer tilbake (2.2.15). Autor skal ikke vises på entered taxon name (dette må avklares). (2.2.2) Svein
5 Det må i taksonregisteret kunne legges til ikke-eksisterende taksonnavn med autor, fungerer nå kun uten autor. (Jf. testark pkt. 2.2.14). Må kunne redigere innlagte feilskrevne taksonnavn (2.2.16) Svein Er rettet
6 Oppdatering av taksonnavn fra artsdatabanken (Må avklares) (NatHist) Svein Nye taksonnavn fra Artsdatabanken er lagt inn. Oppdateres hver natt på MUSPRD
7 Kjønn, stadium

Felt for stadium aksepterer flere forekomster av stadium av samme type (f.eks. ”aaa”), skal bare akseptere én av hver type. (2.4.15a) (Entomologi)

Svein Er rettet.
8 Sted og koordinater

Feltet coordinate source settes ikke når lokalitetsdata kopieres.(2.6.2) (Entomologi)

Svein Er rettet. Også for EIS-kode og region.
9 Dersom data i lokalitetsfeltet slettes skal man få spørsmål om annen lokalitetsdata også skal slettes. (2.6.2) (Entomologi) Svein
10 Koordinathistorikk fungerer ikke for relaterte objekter. Man får historikk kun på valgt objekt, ikke på alle relaterte objekter. (Entomologi) Svein
11 Bedre validering av koordinater, man kan nå f. eks. skrive inn verdier for latitude > 90 (2.6.29-2.6.31) (NatHist) Svein
12 Altitude: Må kunne skrive inn større og mindre verdier enn dagens grenser, for eksempel -12000 – 20000 (2.6.37) Svein Fikset. (Dersom man sletter verdi i altitude slettes den ikke fra "ekkofeltet", dette må fikses)
13 Accuracy og precision (extent): Avklaring av begrep. Vladimir utarbeider utkast om problematikken (NatHist) Svein
14 Problem med oppdatering av historikk (reg date, reg user og last modified date) for relaterte objekter. (Entomologi) Svein Er fikset
15 Det er ønskelig med en avkrysningsboks under Object data som tydelig viser om det i tilknytning til objektet er knyttet sekvenseringsdata e.l. Mer utfyllende informasjon (ref. til GeneBank, BOLD, osv.) legges inn på eget tekstfelt under fanen Other data. (Entomologi) Svein Det er opprettet et felt "Voucher" for denne informasjonen. I stedet for en avkrysningsboks en tekst øverst som viser "Voucher" når feltet har data.
16 Ved de ulike museene har ofte typemateriale eget nummer i en egen type-database. Dette bør kunne legges inn som et eget felt under fanen Oher data / Type info. Igjen er det ønskelig med en avkrysningsboks under Object data som tydelig viser om objektet er en type (av ett eller annet slag). Hele fanen Type info slik det p.t. foreligger i karplanteapplikasjonen er ikke utfyllende for de muligheter vi ser for oss innen zoologi, og må justeres.(Entomologi) Svein Typer får nå (som for karplanter) en rød ramme rundt objektnummer som markerer at det er en type.
17 VM har egen oppslagstabell for datasett, det må vurderes om data fra denne skal legges inn som XML-data på hvert objekt, eller om tabellen skal legges inn som oppslagstabell. (Entomologi) Svein Alle gamle data legges i eget felt Legacy på JSON-format
18 Det er fortsatt et ønske i gruppen om at applikasjonen skal kunne håndtere collecting event, men p.t. er det uklart hvordan dette skal løses, og følgelig hvor mye ressurser som må avsettes til oppgaven. Basert på applikasjonens nåværende utforming, lager Vladimir en kort oversikt over hvilke tilpasninger som kreves. Likevel bør vi være forberedt på å gå i produksjon uten at dette er på plass. (Entomologi) Svein
19 Klargjøre for opplasting av foto (NatHist) Svein
20 Annet

Kobling mellom hovedobjekt og underobjekter (objekter på slide mm). Må utredes mer. Preparant. (senere) Observasjoner. (ønsket, men avslått av koord.gr.) Alder. (senere) Rødlistekategori. Må hentes automatisk fra ADB. Stasjonsnummer, prøvenr, rundenr Status for innsamlingsdato Mulighet for mer utfyllende personinfo Eget notatfelt tilknyttet lokalitet Mulighet til å lagre lyd og videoklipp Mulighet for å koble foto/dokumenter opp mot en lokalitet. Mulighet for å koble foto/dokumenter opp mot personer, f.eks. Forvaltningsdata: Innlån/utlån, Lagringssted, Tilstand, Tilstandskontroll, DNA extraction voucher number etc. Det må være funksjoner for redigering av informasjon på flere objekter om gangen Rapporter

Svein