7-trinnsøvelse med bachelorstudenter

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

I bachelorundervisning for studenter på bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet gjennomførte jeg 27. mars 2019 skriveøvelser. Undervisningssituasjonen var en to ganger 45 minutters forelesning som jeg selv hadde ansvar for. Tema for forelesningen var strømmetjenester (streaming), og skriveøvelsene var også knyttet til dette temaet. Ca. 60 studenter var tilstede.

Jeg brukte først to minutter på å sette studentene kjapt inn i forutsetningene for øvelsene og hensikten. Her sørget jeg for å forklare at jeg deltar i et kurs om å skrive for å lære, at jeg ikke har forsøkt denne typen øvelser tidligere og at jeg derfor var spent og litt usikker på hvordan det ville fungere. Usikkerheten overspilte jeg litt, med en intensjon om å få studentene til å åpne seg for noe nytt. Jeg forklarte kort at øvelsene kan være nyttige både i ordinær undervisning, men kanskje særlig nå som eksamen nærmer seg (den var da to uker unna). Litt om forskjellen på tenkeskriving og presentasjonsskriving. Forklarte også at ingenting av det de skrev skulle leveres inn eller vurderes.

Jeg hadde forberedt et opplegg med 1) innledningsvise 7-trinnsøvelser, så 2) en tradisjonell forelesningsbolk og til slutt 3) en kort økt med definisjonsskriving. Konkret foregikk dette på følgende måte:

Første øvelse var 2-minutters friskriving med tema "bok". Kort sammenlikning med studenten ved siden av. Veldig kjapp plenumsdiskusjon om hvor forskjellige eller like tekstene ble. Deretter 2 minutter med tema "strømming" og samme forløp. Så skulle samtlige omformulere teksten til setning av typen "Dte jeg egentlig vil si er at..." og så til spørsmålsformulering. Jeg kommenterte hvordan dette kunne være til hjelp f.eks. ved formulering av problemstilling i egne oppgaver. Deretter skulle de formulere en setning av typen "Dette er viktig og relevant fordi...". Disse ble også sammenliknet i par, men ikke diskutert i plenum. Del 1 inkludert forutsetning og introduksjon tok 18 minutter å gjennomføre.

Så fulgte forelesningsbolken. Her sørget jeg for å holde igjen viktige definisjoner og begrepsforståelser med tanke på siste del om definisjoner.

Avslutningsvis ba jeg studentene om å skrive et forslag til en definisjon av "strømmetjeneste". (I forelesningsdelen hadde de fått mye bakgrunn for denne øvelsen.) Denne ble så sammenliknet i par og de sammenfattet definisjonene til én. Så fulgte jeg opp med ordboks- og pensumdefinisjoner. Til slutt ble de bedt om å formulere en ny versjon. Vi diskuterte kort i plenum om de syntes de fikk til dette. Jeg understreket at dersom de var fornøyde med definisjonene ville jeg gjerne kikke på dem etter timen (to kom bort til meg etterpå). Del 3 tok ca. 15 min.

Alt i alt fungerte øvelsene eget godt fra mitt perspektiv. Studentene var konsentrerte, skrev mye, og diskuterte flittig. Jeg fikk uoppfordret beskjed fra flere i etterkant at dette hadde vært veldig nyttig og interessant. Fikk selv inntrykk av at mine koplinger til eksamensskriving etc. viste oppgavens relevans for dem. En student forlot dog sesjonen tidlig.

Jeg vil gjerne gjennomføre tilsvarende opplegg ved en senere anledning. Erfaringen gjør det mulig å gjennomføre dette enda smidigere, men selve opplegget var jeg godt fornøyd med. Jge håper også å kunne bruke mikroskriving i mindre undervisningsgrupper, med mer feedback og metarefleksjon fra studentenes side.