Kategoridiskusjon:2019

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Skriveøvelse under større forelesning med bachelor studenter

Skriveøvelse under større forelesning med bachelor studenter

Universitetspedagogikk: Oppgave 1 for kursmodulen Skrive for å lære. Imac Maria Zambrana


Opplegget

Denne skriveøvelsen ble gjennomført med en klasse på rundt 100 bachelor studenter under en forelesning. Øvelsen ble startet opp helt i begynnelsen av forelesningen og var delt inn i fire følgende underoppgaver: 1. Først ble studentene bedt om å skrive om et allment kjent ord som var løst relevant for temaet for forelesningen. De ble bedt om å skrive om dette ordet i 2 minutter. Den eneste instruksjonen de fikk var at de ikke skulle tenke så mye, at det ikke var noen riktig måte å tenke om dette ordet på, at de ikke skulle stoppe å skrive, og at det bare var å skrive om det første de tenkte på og la pennen/tastaturet styre prosessen. 2. Deretter ble studentene bedt om å skrive om et ord som reflekterte hovedtemaet for forelesningsrekken, og som vi har snakket mye om de siste ukene. Igjen var instruksjonen den samme om å legge refleksjonene til side og bare skrive uten å stoppe. 3. Deretter ble studentene bedt om å spisse den siste teksten de hadde skrevet og omformulere det til 1 setning som startet med formuleringen «Det jeg egentlig vil si er ... ». Her var instruksjonen at de skulle spisse teksten de hadde skrevet opprinnelig til et hovedbudskap på en setning. 4. Til slutt ble studentene bedt om å omformulere dette hovedbudskapet til et spørsmål. Instruksjonen her var kun å reformulere hovedbudskapet som de allerede hadde formulert til en spørrende setning. Etter denne siste deloppgaven var gjennomført forklarte jeg hvordan dette kunne være relevant når man skulle omformulere et faglig tema til en problemstilling man kunne besvare, og hvordan dette kunne utnyttes under oppgaveskrivingen som venter dem til eksamen senere i semesteret. Vi gjentok så den samme øvelsen mot slutten av forelesningen, men denne gangen ved å ta for oss et ord som gjenspeilet hovedtemaet i dagens forelesning.

Vurdering

Det var overraskende å se så mange studenter skrive "ved siden av hverandre". Selv om tekstene ikke ble samlet inn, var det flere studenter som oppsøkte meg etter forelesning for å fortelle at dette var en veldig fin øvelse og at de ville bruke den i sin egen forberedelse til eksamen. Jeg fortalte også studentene at de som ville kunne sende det siste spørsmålet sitt til meg dersom de ønsket å dele eller diskutere dette videre. Dette var det kun et fåtall som gjorde, men de få dialogene som oppstod var veldig interessante å følge opp, og i ett tilfelle arbeidet vi sammen om å spisse spørsmålet ytterligere. Denne skriveøvelsen er noe som jeg også vil ta med meg videre inn i seminarundervisning, da det virket som det var engasjerende og frigjørende for studentene. I slike mindre samlinger vil jeg samle inn besvarelsene og bruke det som utgangspunkt for en mer langvarig prosess hvor dialog og diskusjon om sentrale begreper og forståelsen av disse kan arbeides med individuelt og i plenum.