Mikroppgave som utgangspunkt for diskusjon av pensumtekster

Fra uv/ped/skrivepedagogikk
Hopp til: navigasjon, søk

Oppgave 1(i):

Jeg testet ut to mikroppgaver i to ulike seminargrupper på bachelornivå. Intensjonen var å se hvordan ulike mikroppgaver fungerer som utgangspunkt for å diskutere pensumtekster i seminarundervisning.

Skrive for å oppsummere

Den første mikroppgaven gikk ut på å skrive et sammendrag av en gitt pensumtekst. Ettersom den gitte pensumteksten er lang og består av to deler, delte jeg studentene inn i to grupper der de ulike gruppene skulle ta for seg hver sin del av teksten. Mikroppgaven bestod av tre ledd. Studentene fikk først 10 minutter på å skrive et individuelt sammendrag av teksten. Deretter fikk studentene fem minutter på å diskutere hva teksten handler om innad i gruppene. En annen variant av dette leddet kunne vært at studenter fra ulike grupper pratet sammen. Tilslutt presenterte de ulike gruppene for hverandre hva den utdelte delen av teksten handlet om. Med utgangspunkt i dette fortsatte vi å diskutere pensumtekstene.

Mikroppgaven fungerte ulikt i de forskjellige seminargruppene. I den første seminargruppen ga studentene utrykk for at oppgaven hadde fungert greit. Jeg opplevde ikke at oppgaven bidro noe særskilt til diskusjonen. I den andre seminargruppen ga studentene utrykk for at oppgaven hadde fungert bra og flere påpekte at oppgaven hadde bidratt til at seminardeltagerne pratet mer enn vanlig. Jeg opplevde også det.

Skrive for å definere

Den andre mikroppgaven gikk ut på at studentene skulle definere et gitt fagbegrep. Mikroppgaven bestod av fire ledd. Studentene fikk først fem minutter på å skrive en definisjon av begrepet. Deretter byttet studentene den påbegynte definisjonen med sidepersonen og skrev videre på definisjonen i fire minutter. Videre skulle studentene komme overends om en definisjon på fire minutter. Til slutt skulle studentene lese opp definisjonene i plenum for deretter å diskutere likheter og forskjeller mellom de ulike definisjonene.

Begge seminargruppene synes oppgaven fungerte godt. Jeg opplevde at mikroppgaven engasjerte studentene og at den bidro til en god diskusjon. Denne oppgaven kan jeg tenke meg å gjenta da den både var morsom og aktiverte studentene.

Vilde Pettersen