GEO4310 macro

From mn/geo/geoit
Jump to: navigation, search
"lagdato"<-function(x,nn)
{

if (nn==12){	
dato<-as.integer(x/100)
til<-(x -dato*100)/nn-1/nn
dato<-dato+til

}else
{
if (nn==365){	
dato<-as.integer(x/10000)
mnd<-as.integer(x/100)
dag<-x-mnd*100
mnd<-mnd-dato*100
ndag<-0
if (mnd==2) ndag<-31
if (mnd==3) ndag<-31+28
if (mnd==4) ndag<-31+28+31
if (mnd==5) ndag<-31+28+31+30
if (mnd==6) ndag<-31+28+31+30+31
if (mnd==7) ndag<-31+28+31+30+31+30
if (mnd==8) ndag<-31+28+31+30+31+30+31
if (mnd==9) ndag<-31+28+31+30+31+30+31+31
if (mnd==10) ndag<-31+28+31+30+31+30+31+31+30
if (mnd==11) ndag<-31+28+31+30+31+30+31+31+30+31
if (mnd==12) ndag<-31+28+31+30+31+30+31+31+30+31+30til<-(dag+ndag-1)/nn
dato<-dato+til

}else
{
dato<-x

}}
dato
	
}"see_data"<-function(x,nn,nr=1,nc=1,ptrend=F)
{
tkt<-colnames(x)

stor<-dim(x)
ant<-stor[2]
top<-stor[1]

if(ptrend){ 
trnd<-trend(x,nn)
xh<-seq(1:2)
yh<-seq(1:2)
}

top<-as.integer(top)
maksd<-lagdato(x[top,1],nn)
mind<-lagdato(x[1,1],nn)
xverdi<-seq(from=mind,to=maksd,length=top)
par(mfrow=c(nr,nc),ask=T)
for(i in 2:ant)
{
ii<-i-1
ttt<-tkt[i]							
plot(xverdi,x[,i],type='l',xlab='YEAR',ylab=ttt)
if(ptrend){
xh[1]<-trnd[ii,1]
xh[2]<-trnd[ii,2]
yh[1]<-trnd[ii,3]
yh[2]<-trnd[ii,3]+trnd[ii,5]*(trnd[ii,2]-trnd[ii,1])
lines(xh,yh,lty=3)
}
}	
par(mfrow=c(1,1),ask=F)
}

daily_to_monthly<-function(daily,...){
nr<-nrow(daily)
nc<-ncol(daily)
months_help<-as.integer(daily[,1]/100)
months<-unique(as.integer(daily[,1]/100))
nr2<-length(months)
monthly<-matrix(nrow=nr2,ncol=nc)
monthly[,1]<-months
for (i in 1:nr2){
monthly[i,2:nc]<-sum(daily[months_help==months[i],2:nc],...) # endret til sum() fra mean() i september 2010. % og tilbake til mean igjen da jeg skulle ha seasonal plot over temp :) Fikk først -200 grader i januar med sum-funksjonen!
}
colnames(monthly)<-colnames(daily)
monthly
}

monthly_to_annual<-function(monthly,...){
nr<-nrow(monthly)
nc<-ncol(monthly)
years_help<-as.integer(monthly[,1]/100)
years<-unique(as.integer(monthly[,1]/100))
nr2<-length(years)
annual<-matrix(nrow=nr2,ncol=nc)
annual[,1]<-years
for (i in 1:nr2){
annual[i,2:nc]<-sum(monthly[years_help==years[i],2:nc],...)
}
colnames(annual)<-colnames(monthly)
annual
}
	

monthly_to_onemonth<-function(monthly,month){
nr<-nrow(monthly)
nc<-ncol(monthly)
months_help<-monthly[,1]-as.integer(monthly[,1]/100)*100
years<-unique(as.integer(monthly[,1]/100))
nr2<-length(years)
onemonth<-monthly[months_help==month,]
onemonth[,1]<-years
colnames(onemonth)<-colnames(monthly)
onemonth
}

monthly_to_monthly_average<-function(monthly){
nc<-ncol(monthly)
nrow<-12
m.average<-matrix(ncol=nc,nrow=12)
m.average[,1]<-seq(1:12)
month<-monthly[,1]-as.integer(monthly[,1]/100)*100
for (i in 1:12){
for (j in 2:nc){
m.average[i,j]<-mean(na.omit(monthly[month==i,j]))
}
}
colnames(m.average)<-colnames(monthly)
m.average
}"plot_seasonal"<-function(monthly,nr=1,nc=1)
{
tkt<-colnames(monthly)
nrr<-nrow(monthly)
ncc<-ncol(monthly)
xv<-seq(1:nrr)
par(mfrow=c(nr,nc),ask=T)
for(i in 2:ncc){
ttt<-tkt[i]							
plot(xv,monthly[,i],type='l',xlab='MONTH',ylab=ttt)
}	
par(mfrow=c(1,1),ask=F)
}


"histo"<-function(x,nr=1,nc=1)
{
tkt<-colnames(x)
npr<-nrow(x)
npc<-ncol(x)
par(mfrow=c(nr,nc),ask=T)	
for(i in 2:npc)
{
ttt<-tkt[i]						
hist(x[,i],main=NULL)
title(main=ttt, adj=0)
title(ylab='Frequency')
}	
par(mfrow=c(1,1),ask=F)
}moment <- function(data)
{
stor<-dim(data)
ant<-stor[2]
tkt<-names(data)
moments<-matrix(nrow=ant, ncol=5, dimnames=list(tkt,c("mean", "stdv", "cv", "skew", "kurt")))

for(i in 1:ant)
{
x<-na.omit(data[,i])
moments[i,1]<-mean(x)
moments[i,2]<-sqrt(var(x))
moments[i,3]<-sqrt(var(x))/mean(x)
moments[i,4]<-skewness(x)
moments[i,5]<-kurtosis(x)
}
return(moments)
}"skewness" <- function(x)
{
ll<-length(x)
hh<-sum((x-mean(x))^3)/(sqrt(var(x))^3)
hh*ll/((ll-1)*(ll-2))
}

"kurtosis" <- function(x)
{
mm<-mean(x)
ss<-as.vector(sqrt(var(x)))
ll<-length(x)
hh<-(x-mm)/ss
hh<-hh^4
(ll*(ll+1))/((ll-1)*(ll-2)*(ll-3))*sum(hh)
}

	


"ktrend" <- function(x,y)
{
pp<-lm(y~x)
pt<-summary(pp)
pt<-coef(pt)
co<-pt[1:2]
se<-pt[3:4]
return(co,se)
}


"trend" <- function(x,nn)
{
tkt<-names(x)
nc<-ncol(x)
nr<-nrow(x)
maksd<-lagdato(x[nr,1],nn)
mind<-lagdato(x[1,1],nn)

xverdi<-seq(from=mind,to=maksd,length=nr)

# xverdi<-xverdi-min(xverdi)


coe<-matrix(nrow=nc-1, ncol=6, dimnames=list(tkt[2:nc],c("Start_date","End_date","Intercept", "S.E.", "Slope", "S.E.")))

for (i in 2:nc)
{
ii<-i-1
yy<-x[,1:2]
yy[,1]<-xverdi	
yy[,2]<-x[,i]
yy<-na.omit(yy)
coe[ii,1]<-yy[1,1]
coe[ii,2]<-yy[nrow(yy),1]
yy[,1]<-yy[,1]-yy[1,1]
xy<-yy[,2]
xx<-yy[,1]
hh<-ktrend(xx,xy)
coe[ii,3]<-hh$co[1]
coe[ii,4]<-hh$se[1]
coe[ii,5]<-hh$co[2]
coe[ii,6]<-hh$se[2]
}
return(coe)
}


"run.vector"<-function(x)
{
	y<-NULL
	z<-mean(x)
	for(i in 1:length(x))
	{
	if(z>=x[i]) y[i]<-1
	else y[i]<-0
	}
	y
	}

"ant.runs"<-function(x)
	{
	y<-1
	for(i in 1:(length(x)-1))
	{
		if(x[i]==x[i+1])y<-y
		else y<-y+1
	}
	y
	}

"run.test"<-function(x)
	{
    x<-na.omit(x)
	N<-length(x)
	mu<-N/2+1
	sigma<-N*(N-2)/(4*(N-1))
	y<-run.vector(x)
	z<-ant.runs(y)
	a<-qnorm(0.025,mu,sqrt(sigma))
	b<-qnorm(0.975,mu,sqrt(sigma))
    return(a,z,b)
	}


"runtest"<-function(x)
{
stor<-dim(x)
ant<-stor[2]
tkt<-names(x)
runt<-matrix(nrow=ant, ncol=3, dimnames=list(tkt,c("a", "z", "b")))

for(i in 1:ant)
{
yy<-x[,i]
hh<-(run.test(yy))
runt[i,1]<-hh$a
runt[i,2]<-hh$z
runt[i,3]<-hh$b
}

return(runt)
}"newcor"<-function(xx)
{
tkt<-names(xx)
stor<-dim(xx)
ant<-as.integer(stor[2])
top<-as.integer(stor[1])
kor<-matrix(nrow=ant, ncol=ant, dimnames=list(tkt,tkt))
ss<-matrix(nrow=top,ncol=2)
ha<-ant-1
for(i in 1:ha)
{
kor[i,i]<-1.0
kk<-i+1
for(j in kk:ant)
{
ss<-xx[1:top,c(i,j)]
tt<-na.omit(ss)
ts<-nrow(tt)

if (ts==0) kor[i,j]<-NA else kor[i,j]<-cor(tt)[1,2]
kor[j,i]<-kor[i,j]
	
}	
}
kor[ant,ant]<-1.0
return(kor)
}
				
"autocor"<-function(x,nrr=1,ncc=1,...)
{
tkt<-colnames(x)
nc<-ncol(x)
nr<-nrow(x)
par(mfrow=c(nrr,ncc))
for(i in 2:nc)
{
ttt<-tkt[i]							
ha<-x[,i]
acfun<-acf(ha,plot=F,...)
plot(acfun$lag,acfun$acf,type='l',main=ttt,xlab='Lag',ylab='ACF')
par(ask=T)
}	
}

"spectral"<-function(x,nrr=1,ncc=1,alog='x',...){
nc<-ncol(x)
nr<-nrow(x)
par(mfrow=c(nrr,ncc),ask=T)
for (i in 2:nc){
spec<-spectrum(na.omit(x[,i]),plot=F,...) 
plot(1/spec$freq,spec$spec,type='l',log=alog,lty=2,xlab='Wavelength',ylab='Spectrum')
}
par(mfrow=c(1,1),ask=F)
}
"norm.diag"<-
function(z)
{
#
# produces diagnostic plots for output of
# norm.fit stored in z
#
	n <- length(z$data)
	x <- (1:n)/(n + 1)
	{
		if(z$trans) {
			par(mfrow = c(2, 2))
			norm.pp(c(0,1), z$data)
			norm.qq(c(0,1), z$data)
			norm.his(c(0,1), z$data)
		}
		else {
			par(mfrow = c(2, 2))
			norm.pp(z$mle, z$data)
			norm.qq(z$mle, z$data)
			norm.his(z$mle, z$data)
		}
		par(mfrow = c(1, 1))
		invisible()
	}
}

"norm.fit"<-
function (xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL, 
  mulink = identity, siglink = identity, 
  show = TRUE, method = "Nelder-Mead", maxit = 10000, ...) 
{
  xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
  z <- list()
  npmu <- length(mul) + 1
  npsc <- length(sigl) + 1
  z$trans <- FALSE
  in2 <- sqrt(var(xdat))
  in1 <- mean(xdat)
  if (is.null(mul)) {
    mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    muinit <- in1
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
    muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
  }
  if (is.null(sigl)) {
    sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    siginit <- in2
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
    siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
  }
  z$model <- list(mul, sigl)
  z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink)))
  init <- c(muinit, siginit)
  
   norm.lik<-function(a){
    mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
    sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
	  y <- (xdat - mu)/sc
	  -1*sum(log(1/sqrt(2*pi*sc^2))) + sum(0.5*y^2)
   }

  x <- optim(init, norm.lik, hessian = TRUE, method = method, 
    control = list(maxit = maxit, ...))
  z$conv <- x$convergence
  mu <- mulink(mumat %*% (x$par[1:npmu]))
  sc <- siglink(sigmat %*% (x$par[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
  z$nllh <- x$value
  z$data <- xdat
  if (z$trans) {
    z$data <- (as.vector((xdat - mu)/sc))
  }
  z$mle <- x$par
  z$cov <- solve(x$hessian)
  z$se <- sqrt(diag(z$cov))
  z$vals <- cbind(mu, sc)
  if (show) {
    if (z$trans) 
      print(z[c(2, 3, 4)])
    else print(z[4])
    if (!z$conv) 
      print(z[c(5, 7, 9)])
  }
  invisible(z)
}


	

"norm.his"<-
function(a, dat)
{
#
# Plots histogram of data and fitted density
# for output of norm.fit stored in z
#
	h <- hist(dat, prob = T, plot = F)
	x <- seq(min(dat), max(dat), length = 100)
	y <- dnorm(x,a[1],a[2])
	hist(dat, prob = T, ylim = c(0, max(y)), xlab = "x", ylab = "f(x)", main = 
		"Density Plot")
	lines(x, y, col = 4)
}

		


"norm.pp"<-
function(a, dat)
{
#
# sub-function for norm.diag
# produces probability plot
#
plot((1:length(dat))/length(dat), pnorm(sort(dat),a[1],a[2]), xlab = "empirical",ylab ="model",main = "Probability plot")
abline(0, 1, col = 4)
}

"norm.qq"<-
function(a, dat)
{
#
# function called by norm.diag
# produces quantile plot
#
	plot(sort(dat), qnorm((1:length(dat)/(length(dat) + 1)),a[1],a[2]), xlab = "empirical", ylab = "model", main = "Quantile Plot")
	abline(0, 1, col = 4)
}


"lnorm.diag"<-
function(z)
{
#
# produces diagnostic plots for output of
# lnorm.fit stored in z
#
	n <- length(z$data)
	x <- (1:n)/(n + 1)
	{
		if(z$trans) {
			par(mfrow = c(2, 2))
			norm.pp(c(0,1), z$data)
			norm.qq(c(0,1), z$data)
			norm.his(c(0,1), z$data)
		}
		else {
			par(mfrow = c(2, 2))
			lnorm.pp(z$mle, z$data)
			lnorm.qq(z$mle, z$data)
			lnorm.his(z$mle, z$data)
		}
		par(mfrow = c(1, 1))
		invisible()
	}
}


"lnorm.fit"<-
function (xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL, 
  mulink = identity, siglink = identity, 
  show = TRUE, method = "Nelder-Mead", maxit = 10000, ...) 
{
  xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
  xdat<-xdat[xdat>0.0]
  z <- list()
  npmu <- length(mul) + 1
  npsc <- length(sigl) + 1
  z$trans <- FALSE
  in2 <- sqrt(var(log(xdat)))
  in1 <- mean(log(xdat))
  if (is.null(mul)) {
    mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    muinit <- in1
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
    muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
  }
  if (is.null(sigl)) {
    sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    siginit <- in2
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
    siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
  }
  z$model <- list(mul, sigl)
  z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink)))
  init <- c(muinit, siginit)
  
   lnorm.lik<-function(a){
    mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
    sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
	  y <- (log(xdat) - mu)/sc
	  -1*sum(log(1/sqrt(2*pi*sc^2*xdat^2))) + sum(0.5*y^2)
   }

  x <- optim(init, lnorm.lik, hessian = TRUE, method = method, 
    control = list(maxit = maxit, ...))
  z$conv <- x$convergence
  mu <- mulink(mumat %*% (x$par[1:npmu]))
  sc <- siglink(sigmat %*% (x$par[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
  z$nllh <- x$value
  z$data <- xdat
  if (z$trans) {
    z$data <- (as.vector((log(xdat) - mu)/sc))
  }
  z$mle <- x$par
  z$cov <- solve(x$hessian)
  z$se <- sqrt(diag(z$cov))
  z$vals <- cbind(mu, sc)
  if (show) {
    if (z$trans) 
      print(z[c(2, 3, 4)])
    else print(z[4])
    if (!z$conv) 
      print(z[c(5, 7, 9)])
  }
  invisible(z)
}"lnorm.his"<-
function(a, dat)
{
#
# Plots histogram of data and fitted density
# for output of gev.fit stored in z
#
	h <- hist(dat, prob = T, plot = F)
	x <- seq(min(dat), max(dat), length = 100)
	y <- dlnorm(x,a[1],a[2])
	hist(dat, prob = T, ylim = c(0, max(y)), xlab = "x", ylab = "f(x)", main = 
		"Density Plot")
	lines(x, y, col = 4)
}
	


"lnorm.pp"<-
function(a, dat)
{
#
# sub-function for lnorm.diag
# produces probability plot
#
plot((1:length(dat))/length(dat), plnorm(sort(dat),a[1],a[2]), xlab = "Empirical quantiles",ylab ="Theoretical lognormal quantiles",main = "Probability plot")
abline(0, 1, col = 4)
}

		
"lnorm.qq"<-
function(a, dat)
{
#
# function called by lnorm.diag
# produces quantile plot
#
	plot(sort(dat), qlnorm((1:length(dat)/(length(dat) + 1)),a[1],a[2]), xlab = "Empirical quantiles", ylab = "Theoretical lognormal quantiles", main = "Quantile Plot")
	abline(0, 1, col = 4)
}
gev.fit<-function (xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL, shl = NULL, 
  mulink = identity, siglink = identity, shlink = identity, 
  show = TRUE, method = "Nelder-Mead", maxit = 10000, ...) 
{
  xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
  z <- list()
  npmu <- length(mul) + 1
  npsc <- length(sigl) + 1
  npsh <- length(shl) + 1
  z$trans <- FALSE
  in2 <- sqrt(6 * var(xdat))/pi
  in1 <- mean(xdat) - 0.57722 * in2
  if (is.null(mul)) {
    mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    muinit <- in1
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
    muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
  }
  if (is.null(sigl)) {
    sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    siginit <- in2
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
    siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
  }
  if (is.null(shl)) {
    shmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    shinit <- 0.1
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    shmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, shl])
    shinit <- c(0.1, rep(0, length(shl)))
  }
  z$model <- list(mul, sigl, shl)
  z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink, shlink)))
  init <- c(muinit, siginit, shinit)
  gev.lik <- function(a) {
    mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
    sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
    xi <- shlink(shmat %*% (a[seq(npmu + npsc + 1, length = npsh)]))
    y <- (xdat - mu)/sc
    y <- 1 + xi * y
    if (any(y <= 0) || any(sc <= 0)) 
      return(10^6)
    sum(log(sc)) + sum(y^(-1/xi)) + sum(log(y) * (1/xi + 
      1))
  }
  x <- optim(init, gev.lik, hessian = TRUE, method = method, 
    control = list(maxit = maxit, ...))
  z$conv <- x$convergence
  mu <- mulink(mumat %*% (x$par[1:npmu]))
  sc <- siglink(sigmat %*% (x$par[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
  xi <- shlink(shmat %*% (x$par[seq(npmu + npsc + 1, length = npsh)]))
  z$nllh <- x$value
  z$data <- xdat
  if (z$trans) {
    z$data <- -log(as.vector((1 + (xi * (xdat - mu))/sc)^(-1/xi)))
  }
  z$mle <- x$par
  z$cov <- solve(x$hessian)
  z$se <- sqrt(diag(z$cov))
  z$vals <- cbind(mu, sc, xi)
  if (show) {
    if (z$trans) 
      print(z[c(2, 3, 4)])
    else print(z[4])
    if (!z$conv) 
      print(z[c(5, 7, 9)])
  }
  invisible(z)
}

gev.diag<-function (z) 
{
  n <- length(z$data)
  x <- (1:n)/(n + 1)
  if (z$trans) {
    oldpar <- par(mfrow = c(1, 2))
    plot(x, exp(-exp(-sort(z$data))), xlab = "Empirical", 
      ylab = "Model")
    abline(0, 1, col = 4)
    title("Residual Probability Plot")
    plot(-log(-log(x)), sort(z$data), ylab = "Empirical", 
      xlab = "Model")
    abline(0, 1, col = 4)
    title("Residual Quantile Plot (Gumbel Scale)")
  }
  else {
    oldpar <- par(mfrow = c(2, 2))
    gev.pp(z$mle, z$data)
    gev.qq(z$mle, z$data)
    gev.rl(z$mle, z$cov, z$data)
    gev.his(z$mle, z$data)
  }
  par(oldpar)
  invisible()
}

gev.pp<-function (a, dat) 
{
  plot((1:length(dat))/length(dat), gevf(a, sort(dat)), xlab = "Empirical", 
    ylab = "Model", main = "Probability Plot")
  abline(0, 1, col = 4)
}

gev.qq<-function (a, dat) 
{
  plot(sort(dat),gevq(a, 1 - (1:length(dat)/(length(dat) + 1))), 
    ylab = "Empirical", xlab = "Model", main = "Quantile Plot")
  abline(0, 1, col = 4)
}

gev.rl<-function (a, mat, dat) 
{
  eps <- 1e-06
  a1 <- a
  a2 <- a
  a3 <- a
  a1[1] <- a[1] + eps
  a2[2] <- a[2] + eps
  a3[3] <- a[3] + eps
  f <- c(seq(0.01, 0.09, by = 0.01), 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 
    0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 0.995, 0.999)
  q <- gevq(a, 1 - f)
  d1 <- (gevq(a1, 1 - f) - q)/eps
  d2 <- (gevq(a2, 1 - f) - q)/eps
  d3 <- (gevq(a3, 1 - f) - q)/eps
  d <- cbind(d1, d2, d3)
  v <- apply(d, 1, q.form, m = mat)
  plot(-1/log(f), q, log = "x", type = "n", xlim = c(0.1, 1000), 
    ylim = c(min(dat, q), max(dat, q)), xlab = "Return Period", 
    ylab = "Return Level")
  title("Return Level Plot")
  lines(-1/log(f), q)
  lines(-1/log(f), q + 1.96 * sqrt(v), col = 4)
  lines(-1/log(f), q - 1.96 * sqrt(v), col = 4)
  points(-1/log((1:length(dat))/(length(dat) + 1)), sort(dat))
}

gevf<-function (a, z) 
{
  if (a[3] != 0) 
    exp(-(1 + (a[3] * (z - a[1]))/a[2])^(-1/a[3]))
  else gum.df(z, a[1], a[2])
}

pgev<-function (q, loc = 0, scale = 1, shape = 0, lower.tail = TRUE) 
{
  if (min(scale) <= 0) 
    stop("invalid scale")
  if (length(shape) != 1) 
    stop("invalid shape")
  q <- (q - loc)/scale
  if (shape == 0) 
    p <- exp(-exp(-q))
  else p <- exp(-pmax(1 + shape * q, 0)^(-1/shape))
  if (!lower.tail) 
    p <- 1 - p
  p
}

 gevq<-function (a, p) 
{
  if (a[3] != 0) 
    a[1] + (a[2] * ((-log(1 - p))^(-a[3]) - 1))/a[3]
  else gum.q(p, a[1], a[2])
}

gev.his<-function (a, dat) 
{
  h <- hist(dat, prob = TRUE, plot = FALSE)
  if (a[3] < 0) {
    x <- seq(min(h$breaks), min(max(h$breaks), (a[1] - a[2]/a[3] - 
      0.001)), length = 100)
  }
  else {
    x <- seq(max(min(h$breaks), (a[1] - a[2]/a[3] + 0.001)), 
      max(h$breaks), length = 100)
  }
  y <- gev.dens(a, x)
  hist(dat, prob = TRUE, ylim = c(0, max(y)), xlab = "z", ylab = "f(z)", 
    main = "Density Plot")
  points(dat, rep(0, length(dat)))
  lines(x, y)
}

"pearson3.fit"<-
function (xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL,shl = NULL, 
  mulink = identity, siglink = identity, shlink = identity,
  show = TRUE, method = "Nelder-Mead", maxit = 10000, ...) 
{
  xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
  z <- list()
  npmu <- length(mul) + 1
  npsc <- length(sigl) + 1
  npsh <- length(shl) + 1  
  z$trans <- FALSE
  nn<-length(xdat)
  in3<-(2/(skewness(xdat)*(sqrt(nn*(nn-1)))/(nn-2)))^2
	in2 <- sign(skewness(xdat))*sqrt(var(xdat)/in3)
	in1 <- mean(xdat)-in3*in2
#	in1<-max(in1,min(xdat)*1.05)
  if (is.null(mul)) {
    mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    muinit <- in1
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
    muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
  }
  if (is.null(sigl)) {
    sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    siginit <- in2
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
    siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
  }
  if (is.null(shl)) {
    shmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    shinit <- in3
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    shmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, shl])
    shinit <- c(in3, rep(0, length(shl)))
  }  
  z$model <- list(mul, sigl, shl)
  z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink, shlink)))
  init <- c(muinit, siginit, shinit)
  
   pearson3.lik<-function(a){
    mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
    sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
    xi <- shlink(shmat %*% (a[seq(npmu + npsc + 1, length = npsh)]))
    y <- xdat-mu
#    if (any(y <= 0) && any(xi >= 0)) 
#      return(10^6)
#    if (any(y >= 0) && any(xi <= 0)) 
#      return(10^6)
    
	  -1*sum(log(1/(sc^xi*gamma(xi)))) - sum(log(y^(xi-1)))+ sum(y/sc)
   }

  x <- optim(init, pearson3.lik, hessian = TRUE, method = method, 
    control = list(maxit = maxit, ...))
  z$conv <- x$convergence
  mu <- mulink(mumat %*% (x$par[1:npmu]))
  sc <- siglink(sigmat %*% (x$par[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
  xi <- shlink(shmat %*% (x$par[seq(npmu + npsc + 1, length = npsh)]))
  z$nllh <- x$value
  z$data <- xdat
  if (z$trans) {
    z$data <- (as.vector((xdat-mu)/sc)^xi)
  }
  z$mle <- x$par
  z$cov <- solve(x$hessian)
  z$se <- sqrt(diag(z$cov))
  z$vals <- cbind(mu, sc, xi)
  if (show) {
    if (z$trans) 
      print(z[c(2, 3, 4)])
    else print(z[4])
    if (!z$conv) 
      print(z[c(5, 7, 9)])
  }
  invisible(z)
}

"pearson3.diag"<-
function(z)
{
#
# produces diagnostic plots for output of
# gamma.fit stored in z
#
	n <- length(z$data)
	x <- (1:n)/(n + 1)
	{
		if(z$trans) {
			par(mfrow = c(1, 2))
			plot(x, exp( - exp( - sort(z$data))), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Probability Plot")
			plot( - log( - log(x)), sort(z$data), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Quantile Plot (Gumbel Scale)")
		}
		else {
			par(mfrow = c(2, 2))
			pearson3.pp(z$mle, z$data)
			pearson3.qq(z$mle, z$data)
			pearson3.his(z$mle, z$data)
		}
		par(mfrow = c(1, 1))
		invisible()
	}
}

"pearson3.his"<-
function(a, dat)
{
#
# Plots histogram of data and fitted density
# for output of gev.fit stored in z
#
	h <- hist(dat, prob = T, plot = F)
	x <- seq(min(dat), max(dat), length = 100)
	y <- dgamma(x-a[1],shape=a[3],scale=a[2])
	hist(dat, prob = T, ylim = c(0, max(y)), xlab = "x", ylab = "f(x)", main = 
		"Density Plot")
	lines(x, y, col = 4)
}

		

		


"pearson3.pp"<-
function(a, dat)
{
#
# sub-function for norm.diag
# produces probability plot
#
plot((1:length(dat))/length(dat), pgamma(sort(dat)-a[1],shape=a[3],scale=a[2]), xlab = "empirical",ylab ="model",main = "Probability plot")
abline(0, 1, col = 4)
}

		"pearson3.qq"<-
function(a, dat)
{
#
# function called by pearson3.diag
# produces quantile plot
#
	plot(sort(dat), a[1]+qgamma((1:length(dat)/(length(dat) + 1)),shape=a[3],scale=a[2]), xlab = "empirical", ylab = "model", main = "Quantile Plot")
	abline(0, 1, col = 4)
}

	

"lpearson3.fit"<-
function (xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL,shl = NULL, 
  mulink = identity, siglink = identity, shlink = identity,
  show = TRUE, method = "Nelder-Mead", maxit = 10000, ...) 
{
  xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
  xdat<-xdat[xdat>0]
  xdat<-log(xdat)
  z <- list()
  npmu <- length(mul) + 1
  npsc <- length(sigl) + 1
  npsh <- length(shl) + 1  
  z$trans <- FALSE
  nn<-length(xdat)
  in3<-(2/(skewness(xdat)*(sqrt(nn*(nn-1)))/(nn-2)))^2
	in2 <- sign(skewness(xdat))*sqrt(var(xdat)/in3)
	in1 <- mean(xdat)-in3*in2
  if (is.null(mul)) {
    mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    muinit <- in1
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
    muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
  }
  if (is.null(sigl)) {
    sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    siginit <- in2
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
    siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
  }
  if (is.null(shl)) {
    shmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    shinit <- in3
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    shmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, shl])
    shinit <- c(in3, rep(0, length(shl)))
  }  
  z$model <- list(mul, sigl, shl)
  z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink, shlink)))
  init <- c(muinit, siginit, shinit)
  
   lpearson3.lik<-function(a){
    mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
    sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
    xi <- shlink(shmat %*% (a[seq(npmu + npsc + 1, length = npsh)]))
    y <- xdat-mu
	  -1*sum(log(1/(sc^xi*gamma(xi)))) - sum(log(y^(xi-1)))+ sum(y/sc)
   }

  x <- optim(init, lpearson3.lik, hessian = TRUE, method = method, 
    control = list(maxit = maxit, ...))
  z$conv <- x$convergence
  mu <- mulink(mumat %*% (x$par[1:npmu]))
  sc <- siglink(sigmat %*% (x$par[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
  xi <- shlink(shmat %*% (x$par[seq(npmu + npsc + 1, length = npsh)]))
  z$nllh <- x$value
  z$data <- exp(xdat)
  if (z$trans) {
    z$data <- (as.vector((xdat-mu)/sc)^xi)
  }
  z$mle <- x$par
  z$cov <- solve(x$hessian)
  z$se <- sqrt(diag(z$cov))
  z$vals <- cbind(mu, sc, xi)
  if (show) {
    if (z$trans) 
      print(z[c(2, 3, 4)])
    else print(z[4])
    if (!z$conv) 
      print(z[c(5, 7, 9)])
  }
  invisible(z)
}

"lpearson3.diag"<-
function(z)
{
#
# produces diagnostic plots for output of
# gamma.fit stored in z
#
	n <- length(z$data)
	x <- (1:n)/(n + 1)
	{
		if(z$trans) {
			par(mfrow = c(1, 2))
			plot(x, exp( - exp( - sort(z$data))), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Probability Plot")
			plot( - log( - log(x)), sort(z$data), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Quantile Plot (Gumbel Scale)")
		}
		else {
			par(mfrow = c(2, 2))
			lpearson3.pp(z$mle, z$data)
			lpearson3.qq(z$mle, z$data)
			lpearson3.his(z$mle, z$data)
		}
		par(mfrow = c(1, 1))
		invisible()
	}
}

"lpearson3.his"<-
function(a, dat)
{
#
# Plots histogram of data and fitted density
# for output of gev.fit stored in z
#
	h <- hist(dat, prob = T, plot = F)
	x <- seq(min(dat), max(dat), length = 100)
	y <- dgamma(log(x)-a[1],shape=a[3],scale=a[2])
	hist(dat, prob = T, ylim = c(0, max(y)), xlab = "x", ylab = "f(x)", main = 
		"Density Plot")
	lines(x, y, col = 4)
}

		

		


"lpearson3.pp"<-
function(a, dat)
{
#
# sub-function for norm.diag
# produces probability plot
#
plot((1:length(dat))/length(dat), pgamma(sort(log(dat))-a[1],shape=a[3],scale=a[2]), xlab = "empirical",ylab ="model",main = "Probability plot")
abline(0, 1, col = 4)
}

		"lpearson3.qq"<-
function(a, dat)
{
#
# function called by pearson3.diag
# produces quantile plot
#
	plot(sort(dat), exp(a[1]+qgamma((1:length(dat)/(length(dat) + 1)),shape=a[3],scale=a[2])), xlab = "empirical", ylab = "model", main = "Quantile Plot")
	abline(0, 1, col = 4)
}

	


"gamma.diag"<-
function(z)
{
#
# produces diagnostic plots for output of
# gamma.fit stored in z
#
	n <- length(z$data)
	x <- (1:n)/(n + 1)
	{
		if(z$trans) {
			par(mfrow = c(1, 2))
			plot(x, exp( - exp( - sort(z$data))), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Probability Plot")
			plot( - log( - log(x)), sort(z$data), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Quantile Plot (Gumbel Scale)")
		}
		else {
			par(mfrow = c(2, 2))
			gamma.pp(z$mle, z$data)
			gamma.qq(z$mle, z$data)

			gamma.his(z$mle, z$data)
		}
		par(mfrow = c(1, 1))
		invisible()
	}
}
	
"gamma.fit"<-
function (xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL, 
  mulink = identity, siglink = identity, 
  show = TRUE, method = "Nelder-Mead", maxit = 10000, ...) 
{
  xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
  xdat<-xdat[xdat>0.0]
  z <- list()
  npmu <- length(mul) + 1
  npsc <- length(sigl) + 1
  z$trans <- FALSE
	in2 <- (var(xdat))/mean(xdat)
	in1 <- (mean(xdat)^2)/var(xdat)
  if (is.null(mul)) {
    mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    muinit <- in1
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
    muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
  }
  if (is.null(sigl)) {
    sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
    siginit <- in2
  }
  else {
    z$trans <- TRUE
    sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
    siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
  }
  z$model <- list(mul, sigl)
  z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink)))
  init <- c(muinit, siginit)
  
   gamma.lik<-function(a){
    mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
    sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
	  y <- xdat
	  -1*sum(log(1/(sc^mu*gamma(mu)))) - sum(log(y^(mu-1)))+ sum(y/sc)
   }

  x <- optim(init, gamma.lik, hessian = TRUE, method = method, 
    control = list(maxit = maxit, ...))
  z$conv <- x$convergence
  mu <- mulink(mumat %*% (x$par[1:npmu]))
  sc <- siglink(sigmat %*% (x$par[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
  z$nllh <- x$value
  z$data <- xdat
  if (z$trans) {
    z$data <- (as.vector((xdat^mu)/sc))
  }
  z$mle <- x$par
  z$cov <- solve(x$hessian)
  z$se <- sqrt(diag(z$cov))
  z$vals <- cbind(mu, sc)
  if (show) {
    if (z$trans) 
      print(z[c(2, 3, 4)])
    else print(z[4])
    if (!z$conv) 
      print(z[c(5, 7, 9)])
  }
  invisible(z)
}"gamma.his"<-
function(a, dat)
{
#
# Plots histogram of data and fitted density
# for output of gev.fit stored in z
#
	h <- hist(dat, prob = T, plot = F)
	x <- seq(min(dat), max(dat), length = 100)
	y <- dgamma(x,a[1],scale=a[2])
	hist(dat, prob = T, ylim = c(0, max(y)), xlab = "x", ylab = "f(x)", main = 
		"Density Plot")
	lines(x, y, col = 4)
}

		

		


"gamma.pp"<-
function(a, dat)
{
#
# sub-function for norm.diag
# produces probability plot
#
plot((1:length(dat))/length(dat), pgamma(sort(dat),a[1],scale=a[2]), xlab = "Empirical",ylab ="Theoretical gamma quantiles",main = "Probability plot")
abline(0, 1, col = 4)
}

		"gamma.qq"<-
function(a, dat)
{
#
# function called by norm.diag
# produces quantile plot
#
	plot(sort(dat), qgamma((1:length(dat)/(length(dat) + 1)),a[1],scale=a[2]), xlab = "Empirical quantiles", ylab = "Theoretical gamma quantiles", main = "Quantile Plot")
	abline(0, 1, col = 4)
}

	"weibull.diag"<-
function(z)
{
#
# produces diagnostic plots for output of
# gev.fit stored in z
#
	n <- length(z$data)
	x <- (1:n)/(n + 1)
	{
		if(z$trans) {
			par(mfrow = c(1, 2))
			plot(x, exp( - exp( - sort(z$data))), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Probability Plot")
			plot( - log( - log(x)), sort(z$data), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Quantile Plot (Gumbel Scale)")
		}
		else {
			par(mfrow = c(2, 2))
			weibull.pp(z$mle, z$data)
			weibull.qq(z$mle, z$data)

			weibull.his(z$mle, z$data)
		}
		par(mfrow = c(1, 1))
		invisible()
	}
}
	
"weibull.fit"<-
function(xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL, mulink = identity, siglink
	 = identity)
{
    xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
#
# obtains mles etc for norm. distn
#
	z <- list()
	z$trans <- F	# if maximization fails, could try
# changing in1 and in2 which are 
# initial values for minimization routine
	in2 <- 8
	in1 <- 3
	if(is.null(mul)) {
		mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
		muinit <- in1
	}
	else {
		z$trans <- T
		mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
		muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
	}
	if(is.null(sigl)) {
		sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
		siginit <- in2
	}
	else {
		z$trans <- T
		sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
		siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
	}
	z$model <- list(mul, sigl)
	z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink)))
	init <- c(muinit, siginit)
	assign("xdat", xdat, frame = 1)
	assign("mumat", mumat, frame = 1)
	assign("mul", mul, frame = 1)
	assign("mulink", mulink, frame = 1)
	assign("sigmat", sigmat, frame = 1)
	assign("sigl", sigl, frame = 1)
	assign("siglink", siglink, frame = 1)

	x <- nlmin(weibull.lik, init, max.fcal = 200, max.iter = 150, print = 0)

	z$conv <- x$converged
	if(z$conv) {
		z$nllh <- weibull.lik(x$x)
		h <- hess(weibull.lik, x$x)
		z$data <- xdat
		z$trans
		if(z$trans) {
			z$data <- (as.vector((xdat - mu)/sc))
		}
		z$mle <- x$x
		z$se <- sqrt(diag(h))
		z$cov <- h
		z$vals <- cbind(mu, sc,)
	}
	if(z$trans)
		print(z[c(2, 3, 4)])
	else print(z[4])
	if(z$conv) {
		print(z[c(5, 7, 8)])
	}
	invisible(z)
}


"weibull.his"<-
function(a, dat)
{
#
# Plots histogram of data and fitted density
# for output of gev.fit stored in z
#
	h <- hist(dat, prob = T, plot = F)
	x <- seq(min(dat), max(dat), length = 100)
	y <- dweibull(x,a[1],a[2])
	hist(dat, prob = T, ylim = c(0, max(y)), xlab = "x", ylab = "f(x)", main = 
		"Density Plot")
	lines(x, y, col = 4)
}

		
"weibull.lik"<-
function(a)
{
#
# support routine for norm.fit
# computes neg log lik of norm model
#
	npmu <- length(mul) + 1
	mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
	npsc <- length(sigl) + 1
	sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
	assign("mu", mu, frame = 1)
	assign("sc", sc, frame = 1)
	y <- xdat/sc
	if(min(sc) <= 0 | min(mu) <= 0)
		l <- 10^10
	
	else	
	l <- sum((y/sc)^mu)-sum(log((mu/sc)*(y^(mu-1))))
	
	l
}

		
"identity"<-
function(x)
{
#
# identity link function
#
	x
}

	
"hess"<-
function(f, x, ep = 0.0001)
{
#
# generic routine for finding approximate
# inverse of observed information matrix
#
	eps <- ep * x
	n <- length(x)
	m <- matrix(0, ncol = n, nrow = n)
	for(i in 1:n) {
		for(j in 1:n) {
			x1 <- x
			x1[i] <- x1[i] + eps[i]
			x1[j] <- x1[j] + eps[j]
			x2 <- x
			x2[i] <- x2[i] + eps[i]
			x2[j] <- x2[j] - eps[j]
			x3 <- x
			x3[i] <- x3[i] - eps[i]
			x3[j] <- x3[j] + eps[j]
			x4 <- x
			x4[i] <- x4[i] - eps[i]
			x4[j] <- x4[j] - eps[j]
			m[i, j] <- (f(x1) - f(x2) - f(x3) + f(x4))/(4 * eps[i] * eps[j])
		}
	}
	solve(m)
}"weibull.pp"<-
function(a, dat)
{
#
# sub-function for norm.diag
# produces probability plot
#
plot((1:length(dat))/length(dat), pweibull(sort(dat),a[1],a[2]), xlab = "empirical",ylab ="model",main = "Probability plot")
abline(0, 1, col = 4)
}

		"weibull.qq"<-
function(a, dat)
{
#
# function called by norm.diag
# produces quantile plot
#
	plot(sort(dat), qweibull((1:length(dat)/(length(dat) + 1)),a[1],a[2]), xlab = "empirical", ylab = "model", main = "Quantile Plot")
	abline(0, 1, col = 4)
}

	


"pareto.diag"<-
function(z)
{
#
# produces diagnostic plots for output of
# gev.fit stored in z
#
	n <- length(z$data)
	x <- (1:n)/(n + 1)
	{
		if(z$trans) {
			par(mfrow = c(1, 2))
			plot(x, exp( - exp( - sort(z$data))), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Probability Plot")
			plot( - log( - log(x)), sort(z$data), xlab = "empirical", ylab = 
				"model")
			abline(0, 1, col = 4)
			title("Residual Quantile Plot (Gumbel Scale)")
		}
		else {
			par(mfrow = c(2, 2))
			pareto.pp(z$mle, z$data)
			pareto.qq(z$mle, z$data)

			pareto.his(z$mle, z$data)
		}
		par(mfrow = c(1, 1))
		invisible()
	}
}
	
"pareto.fit"<-
function(xdat, ydat = NULL, mul = NULL, sigl = NULL, mulink = identity, siglink
	 = identity)
{
    xdat<-as.numeric(na.omit(xdat))
#
# obtains mles etc for norm. distn
#
	z <- list()
	z$trans <- F	# if maximization fails, could try
# changing in1 and in2 which are 
# initial values for minimization routine
	in2 <- 5
	in1 <- 1
	if(is.null(mul)) {
		mumat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
		muinit <- in1
	}
	else {
		z$trans <- T
		mumat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, mul])
		muinit <- c(in1, rep(0, length(mul)))
	}
	if(is.null(sigl)) {
		sigmat <- as.matrix(rep(1, length(xdat)))
		siginit <- in2
	}
	else {
		z$trans <- T
		sigmat <- cbind(rep(1, length(xdat)), ydat[, sigl])
		siginit <- c(in2, rep(0, length(sigl)))
	}
	z$model <- list(mul, sigl)
	z$link <- deparse(substitute(c(mulink, siglink)))
	init <- c(muinit, siginit)
	assign("xdat", xdat, frame = 1)
	assign("mumat", mumat, frame = 1)
	assign("mul", mul, frame = 1)
	assign("mulink", mulink, frame = 1)
	assign("sigmat", sigmat, frame = 1)
	assign("sigl", sigl, frame = 1)
	assign("siglink", siglink, frame = 1)

	x <- nlmin(pareto.lik, init, max.fcal = 200, max.iter = 150, print = 0)

	z$conv <- x$converged
	if(z$conv) {
		z$nllh <- pareto.lik(x$x)
		h <- hess(pareto.lik, x$x)
		z$data <- xdat
		z$trans
		if(z$trans) {
			z$data <- (as.vector((xdat - mu)/sc))
		}
		z$mle <- x$x
		z$se <- sqrt(diag(h))
		z$cov <- h
		z$vals <- cbind(mu, sc,)
	}
	if(z$trans)
		print(z[c(2, 3, 4)])
	else print(z[4])
	if(z$conv) {
		print(z[c(5, 7, 8)])
	}
	invisible(z)
}


"pareto.his"<-
function(a, dat)
{
#
# Plots histogram of data and fitted density
# for output of gev.fit stored in z
#
	h <- hist(dat, prob = T, plot = F)
	x <- seq(min(dat), max(dat), length = 100)
	y <- dpareto(x,a[1],a[2])
	hist(dat, prob = T, ylim = c(0, max(y)), xlab = "x", ylab = "f(x)", main = 
		"Density Plot")
	lines(x, y, col = 4)
}

		
"pareto.lik"<-
function(a)
{
#
# support routine for norm.fit
# computes neg log lik of norm model
#
	npmu <- length(mul) + 1
	mu <- mulink(mumat %*% (a[1:npmu]))
	npsc <- length(sigl) + 1
	sc <- siglink(sigmat %*% (a[seq(npmu + 1, length = npsc)]))
	assign("mu", mu, frame = 1)
	assign("sc", sc, frame = 1)
	y <- xdat+mu
	if(min(sc) <= 0 )
		l <- 10^10
	
	else	
	l <- -1*sum(log(sc*(mu^sc) * (y^(-sc-1))))
	
	l
}

		
	


"pareto.pp"<-
function(a, dat)
{
#
# sub-function for norm.diag
# produces probability plot
#
plot((1:length(dat))/length(dat), ppareto(sort(dat),a[1],a[2]), xlab = "empirical",ylab ="model",main = "Probability plot")
abline(0, 1, col = 4)
}

		"pareto.qq"<-
function(a, dat)
{
#
# function called by norm.diag
# produces quantile plot
#
	plot(sort(dat), qpareto((1:length(dat)/(length(dat) + 1)),a[1],a[2]), xlab = "empirical", ylab = "model", main = "Quantile Plot")
	abline(0, 1, col = 4)
}

	


"ppareto"<-
function(x,C,a)
{
1-(C/(x+C))^a
	
}

"qpareto"<-
function(x,C,a)
{
C*(1-x)^(-1/a)-C
}

"dpareto"<-
function(x,C,a)
{
a*C^a*(x+C)^(-(a+1))
}lmoment<-function(data)
{
stor<-dim(data)
ant<-stor[2]
tkt<-names(data)
moments<-matrix(nrow=ant, ncol=7, dimnames=list(tkt,c("L1", "L2", "T2", "L3", "T3", "L4", "T4")))

for(i in 1:ant)
{
x<-na.omit(data[,i])
	
beta0<-0
beta1<-0
beta2<-0
beta3<-0
	
rang<-rank(x)
l<-length(x)
beta0<-sum(x)/l
beta1<-sum(x*(rang-0.35)/l)/l	
beta2<-sum(x*((rang-0.35)/l)**2)/l	
beta3<-sum(x*((rang-0.35)/l)**3)/l	

	
moments[i,1]<-beta0
moments[i,2]<-2*beta1-beta0
moments[i,3]<-moments[i,2]/moments[i,1]
moments[i,4]<-6*beta2-6*beta1+beta0
moments[i,5]<-moments[i,4]/moments[i,2]
moments[i,6]<-20*beta3-30*beta2+12*beta1-beta0
moments[i,7]<-moments[i,6]/moments[i,2]

}

return(moments)
}


lmom<-function(data)
{
ant<-1
tkt<-names(data)
moments<-matrix(nrow=ant, ncol=7, dimnames=list(tkt,c("L1", "L2", "T2", "L3", "T3", "L4", "T4")))

x<-na.omit(data)
i<-1	
beta0<-0
beta1<-0
beta2<-0
beta3<-0
	
rang<-rank(x)
l<-length(x)
beta0<-sum(x)/l
beta1<-sum(x*(rang-0.35)/l)/l	
beta2<-sum(x*((rang-0.35)/l)**2)/l	
beta3<-sum(x*((rang-0.35)/l)**3)/l	

	
moments[i,1]<-beta0
moments[i,2]<-2*beta1-beta0
moments[i,3]<-moments[i,2]/moments[i,1]
moments[i,4]<-6*beta2-6*beta1+beta0
moments[i,5]<-moments[i,4]/moments[i,2]
moments[i,6]<-20*beta3-30*beta2+12*beta1-beta0
moments[i,7]<-moments[i,6]/moments[i,2]


return(moments)
}
	


mannk<-function(data)
{
stor<-dim(data)
ant<-stor[2]
tkt<-names(data)

mk<-matrix(nrow=ant, ncol=4, dimnames=list(tkt,c("a", "z", "b" , "N")))

for(i in 1:ant)
{
yy<-na.omit(data[,i])
hh<-(mann.kendall(yy))
mk[i,1]<-hh$a
mk[i,2]<-hh$Z
mk[i,3]<-hh$b
mk[i,4]<-length(yy)
}

return(mk)
}
	


"Mann.kendall.vekt"<-function(x)
{
  S<-NULL
  for(i in 1:(length(x) - 1)) 
   { S[i]<-0
    for(j in (i + 1):length(x)) 
    {
      if (x[i]<x[j]) S[i]<-S[i]+ 1 
      else 
       { if (x[i]>x[j]) S[i]<-S[i]-1}
    }
   }
  S[length(x)] <- 0
  S
}

"mann.kendall"<-function(x)
{
  N<-length(x)
  y<-Mannkendallvekt(x)
  SS<-sum(y)
  
  if (SS<0) m <- 1 else m<- -1
  
  Z<-(SS+m)/sqrt((N*(N-1)*(2*N+5)/18))

   a<-qnorm(0.025,0,1)
   b<-qnorm(0.975,0,1) 
   return(a,Z,b)  

 
}

"mannkendall"<-function(x)
{
  N<-length(x)
  y<-Mannkendallvekt(x)
  SS<-sum(y)
  
  if (SS<0) m <- 1 else m<- -1
  
  Z<-(SS+m)/sqrt((N*(N-1)*(2*N+5)/18))

   a<-qnorm(0.025,0,1)
   b<-qnorm(0.975,0,1) 

   cat(" \n")
   cat(" H0: No trend in data\n\n")
   cat(" Sample size       (n)  :",		 format(N),"\n\n")
   cat(" Kendalls test statistics (S)  :",		 format(SS),"\n\n")
   cat(" Large sample approx.   (Z)  :",       format(Z),"\n")
   cat("  Z(0.025)           :",       format(a),"\n")
   cat("  Z(0.095)           :",       format(b),"\n\n") 

   
    if(Z>a & Z<b)
     cat(" Failed to reject HO \n\n")
    else
     cat(" H0 rejected \n\n") 
    
   if (N<=10)
   {cat(" Small sample size!\n")
   cat(" Get exact critical value from table of p-values for Kendalls Tau,\n")
   cat(" large sample appoximation does not apply. \n\n") } else cat("\n")
 
}

"Mannkendallvekt"<-function(x)
{
  S<-NULL
  for(i in 1:(length(x) - 1)) 
   { S[i]<-0
	tx<-na.omit(x[i+1:length(x)])-x[i]
	S[i]<-sum(sign(tx))
   }
  S[length(x)] <- 0
  S
}
"Mann.kendall.vekt"<-function(x)
{
  S<-NULL
  for(i in 1:(length(x) - 1)) 
   { S[i]<-0
    for(j in (i + 1):length(x)) 
    {
      if (x[i]<x[j]) S[i]<-S[i]+ 1 
      else 
       { if (x[i]>x[j]) S[i]<-S[i]-1}
    }
   }
  S[length(x)] <- 0
  S
}


see_geor<-function(data,coords=c(1,2),dc=3){
nc<-ncol(data)
par(ask=T)
data[data<0]<-NA
for (i in dc:nc){
event<-as.geodata(data, coords.col <-coords, data.col <- i)
plot(event)
}
par(ask=F)
}


see_points<-function(data,coords=c(1,2),dc=3){
nc<-ncol(data)
data[data<0]<-NA
par(ask=T)
for (i in dc:nc){
event<-as.geodata(data, coords.col <-coords, data.col <- i)
points(event, xlab = "Coord X", ylab = "Coord Y") 
}
par(ask=F)
}


see_empirical_variogram<-function(data,coords=c(1,2),dc=3,normalize=F){
nc<-ncol(data)
for (i in dc:nc){
event<-as.geodata(data, coords.col <-coords, data.col <- i)
if(normalize){
event$data<-event$data/sqrt(var(event$data))
}
xdist<-max(event$coords[,1])-min(event$coords[,1])
ydist<-max(event$coords[,2])-min(event$coords[,2])
maxd<-max(xdist,ydist)
cloud1 <- variog(event, option = "cloud") 
cloud2 <- variog(event, option = "cloud", estimator.type = "modulus",max.dist=maxd) 
bin1 <- variog(event, max.dist=maxd) 
bin2 <- variog(event, estimator.type = "modulus",max.dist=maxd) 
bin1box <- variog(event, bin.cloud = T,max.dist=maxd) 
bin2box <- variog(event, estimator.type = "modulus", bin.cloud = T,max.dist=maxd)
par(mfrow = c(2, 2),ask=T) 
plot(cloud1) 
plot(bin1box, bin.cloud=TRUE)
#plot(cloud2, main = "modulus estimator") 
plot(bin1) 
#plot(bin2, main = "modulus estimator")
par(mfrow=c(1,1),ask=F)
}
}

see_empirical_box_variogram<-function(data,coords=c(1,2),dc=3,normalize=F){
nc<-ncol(data)
for (i in dc:nc){
event<-as.geodata(data, coords.col <-coords, data.col <- i)
if(normalize){
event$data<-event$data/sqrt(var(event$data))
}
xdist<-max(event$coords[,1])-min(event$coords[,1])
ydist<-max(event$coords[,2])-min(event$coords[,2])
maxd<-max(xdist,ydist)

bin1 <- variog(event, bin.cloud = T) 
bin2 <- variog(event, estimator.type = "modulus", bin.cloud = T)
# 28 Aug 2008, M. Morawietz: plot only the results for the classical estimator 
par(ask=TRUE)
plot(bin1, bin.cloud = TRUE) 
#plot(bin2, bin.cloud = T, main = "modulus estimator")
par(ask=FALSE)
}
}

see_empirical_directional_variogram<-function(data,coords=c(1,2),dc=3,normalize=F,...){
nc<-ncol(data)
for (i in dc:nc){
event<-as.geodata(data, coords.col <-coords, data.col <- i)
if(normalize){
event$data<-event$data/sqrt(var(event$data))
}
xdist<-max(event$coords[,1])-min(event$coords[,1])
ydist<-max(event$coords[,2])-min(event$coords[,2])
maxd<-max(xdist,ydist)*0.8
vario.4 <- variog4(event, max.dist = maxd,tolerance=pi/2,...)
par(mfrow = c(1, 1),ask=T) 
plot(vario.4, main = "Directional variogram")
par(mfrow=c(1,1),ask=F)
}
}

average_empirical_variogram<-function(data,coords=c(1,2),dc=3,normalize=T,...){
nc<-ncol(data)
nevents<-nc-dc+1
for (i in dc:nc){
event<-as.geodata(data, coords.col <-coords, data.col <- i)
if(normalize){
event$data<-event$data/sqrt(var(event$data))
}
xdist<-max(event$coords[,1])-min(event$coords[,1])
ydist<-max(event$coords[,2])-min(event$coords[,2])
maxd<-max(xdist,ydist)*0.8
bin1 <- variog(event, max.dist=maxd)
bin2 <- variog(event, estimator.type = "modulus",max.dist=maxd)

if (i == dc){
bin1a<-bin1
bin2a<-bin2
bin1a$v<-bin1a$v/nevents
bin2a$v<-bin2a$v/nevents

}
else {
bin1a$v<-bin1a$v+bin1$v/nevents
bin2a$v<-bin2a$v+bin2$v/nevents
}
}
# 28 Aug 2008, Martin Morawietz: plot only the classical estimator
#par(mfrow = c(1, 2),ask=T)
plot(bin1a, main="Average Semivariogram")
#plot(bin2a, main = "modulus estimator")
#par(mfrow=c(1,1),ask=F)
out<-list()
out$bin1a<-bin1a
out$bin2a<-bin2a
out
}


average_empirical_directional_variogram<-function(data,coords=c(1,2),dc=3,normalize=T,...){
nc<-ncol(data)
nevents<-nc-dc+1
for (i in dc:nc){
event<-as.geodata(data, coords.col <-coords, data.col <- i)
if(normalize){
event$data<-event$data/sqrt(var(event$data))
}
xdist<-max(event$coords[,1])-min(event$coords[,1])
ydist<-max(event$coords[,2])-min(event$coords[,2])
maxd<-max(xdist,ydist)*0.8
vario.4 <- variog4(event, max.dist = maxd, tolerance=pi/2,...) # satt til pi/2 i st. for pi/8, 19. aug 2010.
if (i == dc){
vario.4a<-vario.4
vario.4a[[1]]$v<-vario.4a[[1]]$v/nevents
vario.4a[[2]]$v<-vario.4a[[2]]$v/nevents
vario.4a[[3]]$v<-vario.4a[[3]]$v/nevents
vario.4a[[4]]$v<-vario.4a[[4]]$v/nevents
vario.4a[[5]]$v<-vario.4a[[5]]$v/nevents
}
else {
vario.4a[[1]]$v<-vario.4a[[1]]$v+vario.4[[1]]$v/nevents
vario.4a[[2]]$v<-vario.4a[[2]]$v+vario.4[[2]]$v/nevents
vario.4a[[3]]$v<-vario.4a[[3]]$v+vario.4[[3]]$v/nevents
vario.4a[[4]]$v<-vario.4a[[4]]$v+vario.4[[4]]$v/nevents
vario.4a[[5]]$v<-vario.4a[[5]]$v+vario.4[[5]]$v/nevents


}
}
par(mfrow = c(1, 1),ask=T) 
plot(vario.4a, main = "Directional average semivariance")
par(mfrow=c(1,1),ask=F)
vario.4a
}

q.form<-function (d, m) 
{
  t(as.matrix(d)) %*% m %*% as.matrix(d)
}

gev.dens<-function(a,z)
{
if (a[3]!=0){
(exp(-(1+(a[3]*(z-a[1]))/a[2])^(-1/a[3]))*(1+(a[3]*(z-a[1]))/a[2])^(-1/a[3]-1))/a[2]
}
else {
gum.dens(c(a[1],a[2]),z)
}
}

gum.dens<-function(a,x){
y<-(x-a[1])/a[2]
(exp(-y)*exp(-exp(-y)))/a[2]
}

chi.square.test<-function(x,pdist,nbin,...){
out<-list()
out$pdist<-pdist
pdist<-match.fun(pdist)
nobs<-length(x)
minv<-min(x)
maxv<-max(x)
int<-(maxv-minv)/(nbin-1)
emp<-seq(1:nbin)
theo<-seq(1:nbin)
bin.min<-seq(1:nbin)
bin.max<-seq(1:nbin)
bin.min[1]<-NaN
mm<-minv+0.5*int
bin.max[1]<-mm
theo[1]<-pdist(mm,...)
emp[1]<-length(x[x<mm])
ll<-nbin-1
for (i in 2:ll)
{
nn<-mm
bin.min[i]<-nn
mm<-mm+int
bin.max[i]<-mm
theo[i]<-pdist(mm,...)-pdist(nn,...)
emp[i]<-length(x[x<mm])-length(x[x<nn])
}
bin.min[nbin]<-mm
bin.max[nbin]<-NaN
theo[nbin]<-1-pdist(mm,...)
emp[nbin]<-length(x[x>=mm])
emp<-emp/nobs

out$nbin<-nbin
out$bin.min<-bin.min
out$bin.max<-bin.max
out$emp<-emp
out$theo<-theo
out$test<-chisq.test(x=emp,p=theo)
out
}