Pamunch

Fra ub/uhs/bibliografier
Hopp til: navigasjon, søk

P.A. Munch (1810-1863) Bibliografi

Litteratur om P.A. Munch

1832

[Anmeldelse av] "Norges Historie, til Brug ved Ungdommens Underviisning", af A. Faye. Maanedskrift for Litteratur, nr. 8, s. 78-100. Opptrykt i Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 1-16

Norsk sprogreformation. Vidar nr 1 (5. aug.) og 2 (16. aug). Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 16-26

Prøve af en Oversættelse af Heimskringla. Vidar nr. 3

Eiriksmaal, oversat. Vidar nr. 4

Om den gamle norske Digtekunst Charakter og Metrik. Vidar nr. 11, 12 og 13

Thorbjørn Hornkloves Kvad om Harald Haarfager og hans Kæmper. Vidar nr. 25

 

1833

[Anmeldelse av] "Norske Sagn", samlede og udgivne af A. Faye. Vidar nr. 58 (21. sep.). Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 26-34 [Svar fra Faye finnes i Vidar nr. 67 (23. nov.) og 68 (30. nov.)

Fortælling om Guld-Aasas Thord. Vidar nr. 59

Fortælling om Thorvard Krageneb. Vidar nr. 60

Fortælling om Ølkofre. Vidar nr 61

Brudstykker af Ljosvetningasaga. Vidar nr. 79, 80

Snorre Sturlesøns Norske Kongehistorie, oversat af P.A. Munch, 1ste Bind, 1ste Hefte. Christiania. 107 s. 8to.

 

1834

Brudstykke af en gammel norsk Kongesaga, Text og Oversættelse. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 2, s. 273-335 [Ágrip]

 

1835

For "Norges Dæmring". Morgenbladet nr. 77 Tillæg [Et utdrag ble også trykt i H. Lassen, Henrik Wergeland og hans Samtid, s. 257-259]

Fra Forfatteren af den i Tillægget til Morgenbladet for igaar indrykkede Opsats, betitlet "For Norges Dæmring". Christiania Intelligentssedler, 19. Marts 1835

Størrelsen af vore Forfædres Længdemaal "Röst". Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 3, s. 178-181 og [Anmerking] s. 215

[Anmeldelse av] "Norriges Krigshistorie i Middelalderen. Et Forsøg af P.M. Vosgraff, Oberstlieutenant i den norsk Armee, Ridder af den kongelige Sværdorden m.m. Første Deels første Hefte". Maanedsskrift for Litteratur, b. 14, s. 287-322 (30. juli); Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 35-62

1836

Om Beliggenheden af det gamle Grenland, Grenmar, og andre Steder, som i Oldskrifterne nævnes i Forbindelse dermed. Annaler for Nordisk Oldkyndighed, bind 1 (1836-37), s. 62-79. Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 63-77

1837

Leiðrèttingar og athugasemdir, viðvíkjandi 8da, 9da og 10da bindum af Fornmanna Sögum. Fornmanna Sögum, b. 12, s. 455-457

Anmeldelse af "Samlinger til det norske Folks og Sprogs Historie, 1ste-3die Bind", og "Urda, et norsk antiqvarisk-historisk Tidsskrift, 1ste-3die Hefte". Maanedsskrift for Litteratur, bind 17, s. 281-303 og 383-401


1838

Om de saakaldte Lendirmenn i Norge. En historisk Undersøgelse i Fædrelandets offentlige Ret. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 5, s. 72-94 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 77-101

Breve fra Biskop Haakon i Bergen 1337-1341 (Text og Oversættelse). Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 5, s. 95-165

Oplysninger om Erkebiskop Aslak Bolt. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 5, s. 333-337 og 350-351

Brev fra Biskop Audfind til Erkebiskop Eilif, om nogle i Bergen forefaldne Uroligheder i Anledning af Lægmændenes Portest imod Erlæggelsen af Gaardetiende. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 5, s. 352-359

To Breve af Biskop Audfind, betræffende en Hexe-Proces i Bergen Aar 1325. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 5, s. 479-484

Diplomer vedkommende Norges Historie under K. Magnus Erikssøn. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 5, s. 521-589

Jus nauticum recentius, quod Norvagos olim valuit, latine reddidit paucis annotationibus adauxit P.A.M. Christianæ. 41 s. 4to [Universitetsprogram for festen i anledning av Carl Johans XIVs fødselsdag. Avhandling om sjøretten i eldre tider.]

Norges, Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug. Christiania: Johan Dahl. 488 s. 8to. 3 blader kongerekker.


1839

Geographiske og historiske Notitser om Orknøerne og Hetland. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 6, s. 79-133 og 475-524 (med 2 kart)

Nogle ældgamle, hidtil ubekjendte norske Slægt-Registre. Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, b. 6, s. 186-194

Norges, Sveriges og Danmarks Historie i kortfattet Udtog. Christiania: Johan Dahl. 94 s. 8to

Norges Historie i kort Udtog til Brug for de første Begyndere. Christiania: Johan Dahl. 63 s. 12to


1840

Nordens gamle Gude- og Heltesagn i kortfattet Fremstilling. Christiania. IV, 212 s. 8to

Verdenshistoriens vigtigste Begivenheder, fra de ældste Tider indtil den franske Revolution i kortfattet Fremstilling. Christiania: Cappelen. VI, 727 s. 8to

Nordmændenes Deeltagelse i Korstogene. Skilling-Magazin, nr. 38, 39, 41, 45, 48, 50


1841

Opfordring til Hr. Treschow-Hansen. Den Constitutionelle, nr. 107

Til Granskeren. Den Constitutionelle, nr. 114

[Anmeldelse av] "Kart over det gamle Norge før 1500", udarbeidet af G. Munthe. Den Constitutionelle, nr. 171 og 172


1842

I Anledning af Protocolcomitéens og Odelsthingets Behandling af den Welhavenske Sag. Den Constitutionelle, nr. 153-154.

[De nyere Tiders Historie fra den franske Revolution. 224 s. 8to. Ufullendt og uten tittel]


1843

Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias diocesis Bergensis seculo XIV pertinentium, volgo dictum Bergens Kalvskind (Björgynjar Kálfskinn), edidit et annotationibus illustravit P.A.M. Christianiæ. 132 s. 4to. Cum 2 tabulis lapide insculptis. [Universitetsprogram]

Gjenmæle imod Hr. Stabscapitaine Carl Bonaparte Roosen i Anledning af hans Yttringer i Morgenbladet 1843, No. 115 og Bedømmelse af hans Præstationer i Kartfaget, i særdeleshed Kartet over det nordlige Norge, udkommet 1841. Den Constitutionelle, nr. 145 og 146


1844

Anmeldelse af "Historiske Efterretnigner om Befæstningskunsten" (Indledning til Oberst Vosgraffs Forelæsninger over Fortificationer, p. 1-56). Den Constitutionelle, nr. 320 og 323

Efterskrift til den i dette Blads No. 320 og 323 optagne recension over Vosgraffs Forelæsninger. Den Constitutionelle, nr. 333

Correspondencen aus Norwegen. Leipziger Illustrirte Zeitung. 1844

"Erster Versuch einer geognostischen Karte v. Norwegen, von B.M. Keilhau". Gæa Norvegica. 
Erstes Blatt 1844. Zweites Blatt 1849. [Kart konstruert og tegnet av P.A.M.]

1845

Bemerkninger ved det i Danmark stiftede kongelige nordiske Oldskriftselskabs Virksomhed med Hensyn til gammelnordisk Literatur og Historiographie. Joh. Dahls "Litteraturtidende", nr. 1-4 (30. mars, 6., 16., 27. april) ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 102-148

Bemerkninger i Anledning Hr. Capitaine Roosens sidst udgivne Kart over Nordland og Finmarken. Den Constitutionelle, nr. 141 Tillæg

Om Indførelsen af en forbedret Retskrivning i vort Folkesprog. Den Constitutionelle, nr. 181, 184 og 186 (30. juni, 3., 6. juli) ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 148-159

[Anmeldelse av] "Kart over Christians Amt" af Artillerilieutenant Gjessing. Den Constitutionelle, nr. 312, 313 og 317

[Anmeldelse av] "Svenska Folkets Sago-Häfder, eller Fäderneslandets Historia, sådan hon lefvat och till en del ännu lefver i Sägner, Folksånger och andra Minnesmärken. Till Läsniing för Folket", af Arw. Aug. Afzelius. [Joh. Dahls] Literaturtidende, nr. 11 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 159-171

[Anmeldelse av] "Kortfattet geographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge i Middelalderen indtil den kalmarske Union", af Albert Lassen. Literaturtidende, s. 213-216

Saga, eller Fortælling om Gisle Suurssøn og Syrdølerne. Sagaer eller Fortællinger om Nordmænds og Islænderes Bedrifter i Oldtiden. Oversat fra det gamle norske Sprog. Bind 1. Christiania: Dahl. 61 s. 16o

Hønse-Thorers Saga, eller Fortælling om Hønse-Thorer. Sagaer eller Fortællinger om Nordmænds og Islænderes Bedrifter i Oldtiden. Oversat fra det gamle norske Sprog. Bind 2. Christiania: Dahl. 36 s. 16o

Codex diplomatarius monasterii Sancti Michaelis, Bergensis diocesis vulgo Munkalif dicti, conscriptus anno Chr. MCCCCXXVII. Ex originali libro membraneo aná cum registro prædiorum ad idem monasterium pertinentium nunch primum in lucem editus. Christianiæ: Gröndahl. VI, 220 s. 4to. 3 tab. lithogr. (Universitetsprogram)

Kart over Norge til Brug ved Elementær-Underviisningen. Christiania. fol.

Kart over det sydlige Norge, efter de bedste forhaandenværende Kilder. Christiania. Imp. fol.

[Uddrag af et Brev fra P.A.M. til Geo. Stephens om det svensk-norske Skokloster-Haandskrift, dateret 31. Mai 1845, se Samlingar, utgifna af Svenska Fornskrift-Sällskapet, Herr Ivan Lejon-Riddaren (1849). Inledning p. XCVI-XCVII.]


1846

Om Nordens, især Norges, Bebyggelse af vore Forfædre, belyst fornemmelig ved Undersøgelser af geographiske Forholde, Stedsnavne og andre topographisk-linguistiske Data. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 21-67 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 172-203

Geografiske Bemerkninger knyttede til et hidtil uudgivet Stykke af den yngre Edda. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 81-96 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 203-212

Bemerkninger ved Grændsebestemmelsen mellem Norge og Sverige i anden Halvdeel af det trettende Aarhundrede. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 150-168 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 212-223

Arnmødlingeslægten i Norge, en genealogisk Undersøgelse, grundlagt paa Fagrskinna. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 168-219

Sproghistorisk Undersøgelse om det ældste fælles-nordiske Sprogs Udseende, og Forsøg til at bestemme den olddanske og oldsvenske Mundarts normale Orthographi, Grammatik og rette Forhold til Norrøna-Mundarten. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 219-283 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 223-273

Sagnet om Aasgaardsreien. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 312-321

[Anmeldelse av] "Um frumparta íslenzkrar túngu i fornöld", eptir Konráð Gíslason. Literaturtidende, s. 289-298 og 329-335

Joh. C. Herm. Wedel-Jarlsberg, Norges Riges Statholder. Portræter af mærkelige Nordmænd, 2den R., 8de Hefte [Opptrykt i Portræter af mærkelige Nordmænd : med korte Levnetsbeskrivelser, b. 2, 1853]

Fortegnelse over de mest befarne Landeveie og Reiserouter, saavel mellem Stæderne som Landdistrikterne i Norge m.v. Forfattet til Veiledning ved Brugen av Kartet over Norge og forsynet med Oplysninger og Tabeller. Christiania. IV, 162 s. 8o. 5 tabeller.

Norges gamle Love indtil 1387. Bind 1. Udgivet af R. Keyser og P.A.M. XII, 463 s. fol. [NBDigital]

1847

Tale ved Festen til Fædrenes Minde "for Norge, de nordisk-germaniske Institutioners og Norrønatungens ægte Fosterland", Den Constitutionelle, nr. 15

Levninger af norsk Oldlitteratur, nylig opdagede i det norske Rigsarkiv. Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, b. 1, s. 25-52 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 273-295 [i Saml. Afh. er utelatt skriftprøver som senere er trykte in extenso andre steder]

[Anmeldelse av] "Syd-Skandinavernas förstfödslorätt, ett bidrag till kritik af Skandinaviens urhäfder". Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, b. 1, s. 205-209; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 296-299

Om Ridderen og Rigsraaden Hr. Hauk Erlendssøn, Islands, Oslo og Gulathings Lagmand, og om hans litterære Virksomhed. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 166-216 og s. 388-389 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 299-333

Om Indskriften paa det i Sønderjylland 1734 fundne Guldhorn. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 327-352 og s. 389-391 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 395-417

Underholdende Tildragelser af Norges Historie, korteligen fortalte af P.A.M. Christiania. 210 s. 8o

Den ældre Edda. Samling af norrøne Oldkvad, indeholdende Nordens ældste Gude- og Helte-Sagn, udgivet efter de ældste og bedste Haandskrifter, og forsynet med fullstændigt Variant-Apparat Christiania: Malling. XVIII, 214 s. 8o

Nordmændenes Gudelære i Hedenold tillegemed de vigtigste Heltesagn. Christiania. 168 s. 8to [Omarb. av utg. 1840]

Det oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Grammatik, af P.A.M. og C.R. Unger. Christiania: Joh. Dahl. VII, 120 s. 8to

Oldnorsk Læsebog med tilhørende Glossarium, udg. af P.A.M. og C.R. Unger. Christiania. VIII, 219 s. [Fortalen er skrevet av Munch alene, og han skriver i et brev til G. Stephens at "in nuce indeholder vor linguistiske Troesbekjendelse"]

Fagrskinna. Kortfattet norsk Kongesaga fra Slutningen af 12te eller Begyndelsen af 13de Aarhundrede. Udg. af P.A.M. og C.R. Unger. Christiania: Malling. XVI, 216 s. Med to lithographerede Facsimile-Aftryk. 8o [Universitetsprogram]

Forord, Kort Udsigt over Begivenhederne i de 3 nordiske Riger efter Wienerkongressen, i Lems Oversættelse af K.H. Hermes, De europæiske Staters Historie efter Wienerkongressen, 1ste Bind


1848

Norges gamle Love indtil 1387. Bind 2. Udgivet af R. Keyser og P.A.M. X, 523 s. fol. [NBDigital]

Kort Udsigt over Begivenhederne i de 3 nordiske Riger efter Wienerkongressen, i Lems Oversættelse af K.H. Hermes, De europæiske Staters Historie efter Wienerkongressen, 2det Bind, s. 511-528

Om den rette Beliggenhed af Clemenskirken, Kongsgaardene og Mariekirken i Throndhjem. Norsk Tidsskrift, s. 52-78 og 141-144 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 333-360

[Anmeldelse av] "Beówulf og Scópes wídsíð, to angelsaxiske Digte", med Oversættelse og oplysende Anmærkninger, udgivne af Fr. Schaldemose. Norsk Tidsskrift, s. 133-138

[Anmeldelse av] "Den norske Folkesprogs Grammatik" af Ivar Aasen. Norsk Tidsskrift, s. 282-298 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 360-374

Undersøgelse angaaende Danmarks ethnographiske Forhold i de ældste Tider og om Eendsarthetheden i Danmarks Befolkning. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 216-336 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 417-

Algorismus eller Anviisning til at kjende og anvende de saakaldte arabiske Tal, efter Hr. Hauk Erlendssøns Codex. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 353-375

Kortfattet Fremstilling af den ældste nordiske Runeskrift, og den i de ældste Runeskrifter herskende Sprogform. Christiania: Feilberg & Landmark. VI, 45 s. 8o

Speculum Regale (Konungsskuggsjá, Kongespeilet), et philosophisk-didaktisk Skrift, forfattet i Norge mod Slutningen af det tolfte Aarhundrede. Tillegemed et samtidig Skrift om den norske Kirkes Stilling til Staten. Udg. af R. Keyser, P.A.M. og C.R. Unger. Christiania. XIX, 204 s. 8o [Universitetsprogram]

Det gotiske Sprogs Fromlære, med korte Læsestykker og Ordregister. Christiania: Feilberg & Landmark. 115 s. 8o

Sammenlignende Fremstilling af det danske, svenske og tydske Sprogs Formlære. Christiania: Feilberg & Landmark. 31 s. 8o

Kort Fremstilling af Aarsagerne til Krigen mellem Danmark og Tydskland. Christiania. 15 s.

Über die Inschrift auf dem bei Gallehuus unweit Tondern im Jahre 1734 gefundenen goldenen Horne. Monatsberichte der Berliner-Academie, s. 39-57

Om vore Forfædres ældste Tidsregning, Primstaven og Mærkedagene. Norsk Folkekalender for 1848, s. 17-40

Om Styr og Bersærkerne. Norsk Folkekalender for 1848, s. 106-111

Bryllupet og brannen på Flugumyre. Norsk Folkekalender for 1848, s. 111-120

[Anmeldelse av] "Diplomatarium norvegicum, 1ste Bind".  Morgenbladet, nr. 11 og 12 (11.-12. jan.) ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 555-565

Om Grænseforhold med Rusland i ældre og nyere Tider. Morgenbladet, nr. 61 (1. mars)

Danmark maa hjælpes. Morgenbladet, nr. 122 (1. mai); Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 374-379

Svar til "En Stemme fra Landet" angaaende Krigsspørgsmaalet. Morgenbladet, nr. 137 (16. mai); Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 379-387

Erklæring i den danske Sag. Morgenbladet, nr. 161 (9. juni); Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 387-395

Til Pangermanisten i No. 154 om Skrivemaaden af Navnet "Slesvig". Morgenbladet, nr. 163 (11. juni), Tillæg

Det nye danske Ministerium. Morgenbladet, nr. 336 (1. des.)

Norske Viser og Stev i Folkesproget, 2den Udgave ved P.A.M., med Forord. Christiania, XII, 118 s. 16o

21 tegnede kart. I Geographisk Børnelærdom, bearbeidet efter Lövenbergs Länderfibel af H. Siewers. Christiania.

Aron Hjørleifson i Norge. Norsk Folkekalender for 1849, s. 50-59

Om de nu brugelige Personnavne og om at holde vore nationale Navne i Agt og Ære. Norsk Folkekalender for 1849, s. 80-89

1849

Norges gamle Love indtil 1387. Bind 3. Udgivet af R. Keyser og P.A.M. XV, 310 s. fol. [NBDigital]

Om Professor Munchs Kart over Norge. Morgenbladet, nr. 1 (1. jan.) og 13 (13. jan.)

Supplement til Beretningen om Festmaaltidet d. 23de Januar. Morgenbladet, nr. 27 (27. jan)

[Anmeldelse av] "Historisk-topographisk Haandbok over Kongeriget Norge", af Jens Kraft. Morgenbladet, nr. 31 (31. jan.)

[Anmeldelse av] "Om enkelte af havets Phænomener og navnlig den mexidanske Golfstrøms Løb samt dens Indflydelse paa endeel af Norges Naturforhold, physisk-geographiske Skizzer", af A. Schjøth. Morgenbladet, nr. 97 (7. mars)

[Anmeldelse av] M.C.S.E. Auberts Skrift "Om Juryinstitutionen". Morgenbladet, nr. 59 (28 feb.), 62 (3. mars) ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 577-600

Kritiske Undersøgelser om vore Kongesagaers Fremstilling af Harald Sigurdssøns (Haardraades) Bedrifter i den græske Kejsers Tjeneste. Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, vol. 3, s. 123-172 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, s. 505-554

Om Beliggenheden af enkelte historisk merkelige Punkter i Nærheden af det gamle Konghelle. Langes Tidsskrift, s. 291-302 ; Samlede Afhandlinger, b. 1, 565-577

[Redaktør av] Almeenlæsning. Maanedsskrift for det norske Folk, udgivet af P.A.M. Første [eneste] Blad. Christiania. 384 s. 8o

Udsigt over de revolutionære Bevægelser i Aaret 1848. Almeenlæsning, s. 1-47 og s. 133-56 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 297-352

"Forord", 1848: En historisk-kronologisk Oversikt over Aarets mærkeligste Begivenheder (Efter den Svenske). Christiania: Weest & Steensballe.

Om Domkirken i Throndhjem. Almeenlæsning, s. 367-381 [opptrykt i Illustrerert Nyhedsblad 1851-52, nr. 5, 10, 12, 25, 28]

Om Skandinavismen. Morgenbladet, nr. 73, 76, 78 (14.-19. mars) ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 1-43 [også utgitt som særtrykk av Joh. Dahl]

Mere om Skandinavismen. Morgenbladet, nr. 118 (28. apr.) og 120 (30. apr.) ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 43-59

Bemerkninger i Anledning af L.K. Daa's i Christianiaposten indførte Afhandling "Danmark russisk eller skandinavisk". Morgenbladet, nr. 142 og 145 (22. og 25. mai) ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 60-82

Skandinavismen nærmere undersøgt med Hensyn til Nordens ældre nationale og literære Forhold. Morgenbladet, nr. 191 og 194 (10. og 13. juli) ; Særutg. trykt hos Joh. Dahl ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 82-127 [Bemerkninger ved J.J.A. Worsaae's Skrift "Om en forhistorisk, saakaldet "tydsk" Befolkning i Danmark"]

Om L.K. Daa's skandinavistiske Polemik. Morgenbladet, nr. 226, 228, 231, 232 (14.-20. august) ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 127-183

Forn-Swenskans (Svænsku ok Gozku) och Forn-Norskans (Norrænu) språkbyggnad, jemte ett Bihang om den äldsta runskriften. Stockholm: Häggström. XLIX, 144 s. 8o

Historisk-geographisk beskrivelse over Kongeriget Norge (Norgesveldi) i Middelalderen. Moss: Gram. 256 s. 8o

Om Nordboernes Forbindelser med Rusland og tilgrændsende Lande. Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 184-274 [Skrevet for Antiquités Russes, tome 3, som aldri kom ut. Ble derfor først publisert i Samlede Afhandlinger]

Illustreret Verdenshistorie, bearbeidet efter Held & Corvin af P.A.M. Christiania. Bind 1: Oldtiden. Bind 2: Middelalderen Christiania: Dzwonkowski.

Om de norske Kongers Hylding og Kroning. Norsk Folkekalender for 1850, s. 36-45

De gamle norske Loves Bestemmelser om Jagten. Norsk Folkekalender for 1850, s. 36-45

Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie for 1860 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 274-297 [Artikkelen var opprinnelig skrevet 1849 eller 1850 for Antiquités Russes, tome 3, som aldri kom ut]


1850

Om den gamle vestfoldske Søhandelsplads i Skiringssal og de vestfoldske Konger af Ynglinge-Ætten. Norsk Tidsskrift, s. 101-188 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 352-432

[Anmeldelse av] Ivar Aasens og C.A. Holmboes Sprogarbejder. Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, b. 4, s. 335-380 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 433-476

Uebersicht der Orographie Norwegens. Gæa Norvegica, 3tes Heft, s. 503-516

Runeindskrifter fra Øen Man og Syderøerne. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 273-287 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 181-193 [overs. til engelsk 1853]

Symbolæ ad historiam antiquiorem rerum Norvegicarum e codice inedito, edidit et annotationes adjecit P.A.M. Christiania. VIII, 59 s. 4to [Universitetsprogram] [Utgitt i anledning av Karl Ludvig Eugens og Lovisa af Nederlands bryllup 19. juni 1850]

Om Magister Allens Protest imod Udleveringen af de norske Arkivsager, der endnu opbevares i Danmark. Morgenbladet, nr. 179 (28. juni) og 182 (1. juli); Samlede Afhandlinger, b. 2, 528-549

Gjensvar til Mag. C.F. Allen. Morgenbladet, nr. 214 (2. aug.) ; Samlede Afhandlinger, b. 2, 549-554

Om Kilderne til Sveriges Historie i den førchristelige Tid. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 291-358 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 476-528

[Anmeldelse av] Gjessings Kart over Christians Amt. Morgenbladet, nr. 301 (28. okt.) og 318 (14. nov.)

[Bidrag i] Antiquités Russes d'après les monuments historiques des Islandais et des anciens Scandinaves, éditées par la société royale des antiquaires du Nord, Tome 1er. Copenhague.

[Innl. til Extrait des poémes mythico-historiques, med innl. og noter til diktene, s. 15-41; innl. og noter til "La jeune Edda", s. 42-64; innl. til Extraits des Sagas mythico-historiques, s. 65; med innl. og noter til Søgubrut, s. 66-86; innl. og noter til Saga af Ragnari Lodbrok, s. 87-88; innl. og noter til Saga af Grími Loðinkinna et Saga af Örvaroddi, s. 89-106; innl. og noter til Hervararsaga, s. 109-211; til Hversu Noregr bygðist et Fundinn Noregr, s. 213-222; innl. og noter til Sagas des Rois de Norvege, s. 235-240; Remarques générales sur les Chapp. 1-15 de l'Ynglingasaga, s. 241-245; noter til Kongesagaerne, s. 245-379; innl. og noter til Olafssaga hins helga, styttri frásøgn, s. 472-473; Passages parallèles généalogiques, s. 481 (og note). Tableaux généalogiques, s. 481-491]

1851

Undersøgelser om de ældste kirkelige Forhold i Norge. Langes Tidsskrift, b. 5, s. 1-45 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 555-594

Om den foregivne Kong Frode i Jylland paa Harald Blaatands Tid. Langes Tidsskrift, b. 5, s. 46-55 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 594-604

Fortsatte Bemærkninger om Beliggenheden af nogle Steder ved det gamle Kongelle. Norsk Tidsskrift for Videnskab og Literatur, b. 5, s. 56-64 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 604-612

[Anmeldelse av] "Europas Folkestammer, historiske Undersøgelser og Omrids" af Fr. Schjern. Idun: Et Blad for Literatur og Kunst, nr. 12 og 13 (juli-aug.) ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 612-626

[Anmeldelse av] "Europas Folkestammer, historiske Undersøgelser og Omrids" af Fr. Schjern. Berlingske Tidende, nr. 79 [en annen anmeldelse av samme verk - verifiseres]

[Anmeldelse av] J.J.A. Worsaae "Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland". Norsk Tidsskrift for Videnskab og Literatur, b. 5, s. 269-296 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 1-26.

[Anmeldelse av] J.J.A. Worsaae "Minder om de Danske og Nordmændene i England, Skotland og Irland". Morgenbladet, nr. 287 (14. okt).

Why is the Mainland of Orkney called Pomona? [pdf] Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, vol. 1, s. 15-18 [with a note by David Laing]

En Udflugt til Staffa og Icolmkill. Norsk Folke-Kalender for 1852, s. 17-42 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 27-52

Samtidig Beretning om Prindsesse Annas, Christian den 4des Systers, Giftermaal med Kong Jacob d. 6te af Skotland og hendes paafølgende Kroning. Norske Samlinger, 1ste Bind, s. 450-512

Prøver af et norsk historisk-biographisk Lexikon [Ahnen, Ackeleye, Alf Erlingssøn, Arnbjørn Jonssøn]. Molbechs Historisk-biographiske Samlinger, 1ste Bind. København, s. 131-144

Om Magister Holmbergs paatænkte Reise til Island i historisk-antiquarisk Øiemed. Morgenbladet, nr. 76 (17. mars)

Skandinavisk Stiil i Rigstidenden. Morgenbladet, nr. 89 (30. mars)

I Anledning af Kapt. Roosens Henholdelse. Morgenbladet, nr. 130 Tillæg (10 mai)

Svar til Professor Holmboe paa hans Gjenmæle mod Kritiken over hans sprogsammenlignende Smaaskrifter. Morgenbladet, nr. 141 (21. mai Tillæg), 142 (22. mai) og 144 Tillæg (24. mai)

I Anledning af Professor Holmboes og Christianiapostens Svar paa mine Opsatser. Morgenbladet, nr. 170 (19. juni)

Subscriptionsindbydelse paa "Det norske Folks Historie". Morgenbladet, nr. 218 (6. aug.)

Fornødne Oplysninger (i Anledning af Christianiapostens Anmeldelse af "Det norske Folks Historie" 1ste Hefte). Morgenbladet, nr. 299 (26. okt.)

I Anledning af Christianiapostens Bemerkninger ved mine "Fornødne Oplysninger". Morgenbladet, nr. 304 (31. okt.)

Om den politiske Stilling i Danmark. Morgenbladet, nr. 341 (7. des.)

[Anmeldelse av] Wilsons "Archæology of Scotland". Morgenbladet, nr. 355 (21. des.)

[P-A.M. var hovedredaktør for Morgenbladet 1. febr.-31. okt. 1851. Følgende artikler ble publisert som redaktør]:

Forslag om Gage til Sexe. Morgenbladet, nr. 46 (15. febr.)

Om en Kommission til at undersøge Forholdene paa Kongsberg. Morgenbladet, nr. 48 (17. febr)

Om Jernbaneforslaget. Morgenbladet, nr. 64 (5. mars), 68 (9. mars), 71 (12. mars) og 72 (13. mars) 

Statraads-Pensioner. Morgenbladet, nr. 87 (28. mars)

General Wedels Pension. Morgenbladet, nr. 92 (2. apr.)

Pastor Stockfleths Examination af de theologiske Kandidater i Finsk. Morgenbladet, nr. 117 (27. apr.)

Prolongationsdekretet. Morgenbladet, nr. 121 (1. mai) og 141 (21. mai)

Tønsbergs "Norske Nationaldragter". Morgenbladet, nr. 124 (4. mai)

Statsraadsagen. Morgenbladet, nr. 125 (5. mai) og 128 (8. mai)

Nedsættelse af Rentefoden. Morgenbladet, nr. 134 (14. mai)

Komiteindstilling til Lov om Gjældsarrester. Morgenbladet, nr. 140 (20. mai)

Do. til en ny Værnepligtslov. Morgenbladet, nr. 157 (6. juni)

Christian August og Grev Wedel, i Anledning af Wegeners "Aktmæssige Bidrag til Danmarks Historie i 19de Aarhundrede". Morgenbladet, nr. 184 (3. juli)

Svenske Blades Udfald mod Norge. Morgenbladet, nr. 189 (8. juli)

Ministerkrisen og Skandinavismen i Danmark. Morgenbladet, nr. 191 (10. juli), 194 (13. juli) og 203 (22. juli)

Statsbankpetitionen. Morgenbladet, nr. 204 (23. juli) og 217 (5. aug.)

Morgenbladets nuværende Redaktion. Morgenbladet, nr. 207 (26. juli), 224 (12. aug.) og 226 (14. aug.)

Urolighederne paa Ringerike. Morgenbladet, nr. 210 (29. juli) og 213 (1. aug.)

Arbeiderforeningen og Hr. Abildgaard. Morgenbladet, nr. 217 (5. aug.) og 222 (10. aug.)

Valstads "Samtale i et Bondeselskab" og Geelmuydens "Lærebog i Geografien". Morgenbladet, nr. 225 (13. aug.)

Til "Götheborgs Handels- och Sjöfartstidning". Morgenbladet, nr. 229 (17. aug.), 248 (5. sep.) og 257 (14. sep.)

Til "Bergenske Blade". Morgenbladet, nr. 232 (20. aug.)

Til Rolf Olsen. Morgenbladet, nr. 236 (24. aug.)

Om Storthingsbygningen. Morgenbladet, nr. 250 (7. sep.)

Ole Bulls Ansøgning om Statsunderstøttelse til Nationaltheatret i Bergen. Morgenbladet, nr. 252 (9. sep.) og 270 (27. sep.)

Til Rigstidenden. Morgenbladet, nr. 267 (24. sep.) og 281 (8. okt.)

Om Throndhjems Domkirkes Restauration. Morgenbladet, nr. 268 (25. sep.)

Om L.K. Daa's Fratrædelse fra Christianiaposten. Morgenbladet, nr. 274 (1. okt.)

Throntalen. Morgenbladet, nr. 275 (2. okt.)

Om Daa's "Norske Tilskuer". Morgenbladet, nr. 278 (5. okt.)


 

1852

Viljams-Festen i Falaise. Illustreret Nyhedsblad, nr. 23 (6. mars)

Akers kirke. Illustreret Nyhedsblad, nr. 15 og 47

En nordisk Runesten, funden i London. Illustreret Nyhedsblad, nr. 52

Arthur Wellesley, Hertug af Wellington. Illustreret Nyhedsblad, nr. 53

Erindringer fra Orknøerne. Norsk Folke-Kalender for 1853, s. 8-34 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 52-79

Om Grændse-Traktaterne mellem Norge, Sverige og Rusland i det 14de Aarhundrede. Langes Tidsskrift, b. 5, s. 305-366 ; Samlede Afhandlinger, b. 2, s. 626-680

Skandinavisk Literatur og literær Skandinavisme. Morgenbladet, nr. 222 (9. aug.) ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 193-199

[Anmeldelse av] "Lærebog i Danmarks, Norges og Sveriges Historie, til Brug for høiere Skoler", af A.K. Fabricius. Morgenbladet, nr. 226 (13. aug.) ;Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 199-206

Mere om Fordølgelse af norske Forfatteres Navne og Virksomhed i Verker om den skandinaviske Literatur. Morgenbladet, nr. 302 (28. okt.) ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 206-208

Om mine foregivne Synder mod Skandinavismen. Morgenbladet, nr. 325 (20. nov.) ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 209-216

Fragmentum Orcadense historiæ Norvegiæ. Antiquités Russes, vol. 2, s. 115-117

Extraits des anciennes lois norvégiennes et suedoises. Antiquités Russes, vol. 2, s. 455-457

Relation de voyage d'Ottar et d'Ulfstein d'après la relation du roi Alfred. Antiquités Russes, vol. 2, s. 458-470

Traités de paix sur les limities de la Suède et de la Norvége de l'un coté et de la Russie de l'autre. Antiquités Russes, vol. 2, s. 471-494

Extraits des diplomes concernant les querelles entre le Finmark et la Russie. Antiquités Russes, vol. 2, s. 494-496

[Flere noter under teksten i Antiquités Russes, vol. 2, særlig s. 84-85, s. 248-250, s. 267]

On the Norwegian Church. Brev til "Morning Chronicle" af April 1852

Opfordring til Hr. Rektor Vibe. Morgenbladet, nr. 303 (29. okt.)

Hr Rektor Vibes Nysgjerrighed. Morgenbladet, nr. 309 (4. nov.)

Berigtigelse (om Crusenstolpes Forvexling af P.A. Munch og A. Munch). Morgenbladet, nr. 355 (20 des.)

Om den saakaldte nyere historiske Skole i Norge. Morgenbladet, nr. 335, 341, 342, 356 og 361 (30. nov. til 26. des.) ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 216-271

Det norske Folks Historie, 1ste Deels 1ste Bind. Christiania. XII, 804 s. 8o

Aslak Bolts Jordebog. Fortegnelse over Jordegods og andre Herligheder tilhørende Erkebiskopsstolen i Nidaros, affattet ved Erkebiskop Aslak Bolts Foranstaltning mellem Aarene 1432 og 1449. Udg. af P.A.M. Christiania. VIII, 142 s. 8o [Universitetsprogram]

Kart over det nordlige Norge. Christiania. 2 plater. fol.

Norges Historie i kort Udtog til Brug for de første Begyndere. 2den Udg. [omarbeidet] Christiania. 76 s. 12to


1853

Abdul Medschid. Illustreret Nyhedsblad, nr. 2 og 3

Geographiske Oplysninger om de i Sagerne forekommende Skotske og Irske Stedsnavne. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie for 1852, s. 44-103, og for 1857, s. 308-381 [samt kart over Orknøyene i årg. for 1858]; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 79-181 [Omarbeidelse av "Geographiske og historiske Notitser om Orknøerne og Hetland" (1838), se ellers G. Storms note i Saml. Afh., b. 3, s. 79]

Runic Inscriptions in Sodor and Man. Memoires de la Societé royale des Antiquaires du Nord for 1845-1849, s. 192-208

Geographical Elucidations of the Scottish and Irish local names occurring in the Sagas. Memoires de la Societé royale des Antiquaires du Nord for 1845-1849, s. 208-265 og 1850-1860, s. 61-134

Saga Olafs konungs Tryggvasunar. Kong Olaf Tryggvesøns Saga, forfattet paa latin henimod Slutningen af det 12te Aarhundrede af Odd Snorresøn, Munk i Thingeyre Kloster paa Island, og siden bearbeidet paa Norsk. Christiania. XXIV, 112 s. 8o [Universitetsprogram]

Saga Olaf konungs ens helga. Udførligere Saga om Kong Olaf den Hellige. Efter det ældste fuldstændige Pergaments-Haandskrift udgiven af P.A. Munch og C.R. Unger. Christiania. XLVIII, 320 s. 8o [Universitetsprogram] [Fortalen fram til s. XLV er skrevet av Munch]

Det norske Folks Historie. 1ste Deels 2det Bind. XVIII, 876 s. 8o

Sprogbemerkninger. Morgenbladet, nr. 8 (8. jan.), 27 (27. jan.), 39 (8. feb.), 53 (22. feb.) Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 272-301

Fortsatte Sprogbemerkninger. Morgenbladet, nr. 114 og 115 (24.-25. apr.) ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 301-319

Yderligere Sprogbemerkninger. Morgenbladet, nr. 164, 168, 179, 213, 241, 244, 259 (13. juni-17. aug.) ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 320-375

Overlærer Knudsens Polemik. Morgenbladet, nr. 186 (5. juli)

[Anmeldelse av] Landstads "Norske Folkeviser".  Morgenbladet, nr. 63, 66, 67 (4-8 mars) og nr 241 (29. aug.) ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 376-401

[Anmeldelse av] "Ný fèlagsrit". Morgenbladet, nr. 262 (19. sep.)

Om en ny Udgave af Snorre Sturlassøns "Heimskringla". Morgenbladet, nr. 290 (17. okt.)

Die nordisch-germanischen Völker, ihre ältesten Heimathsitze, Wander-Züge und Zustände. Eine uebersetzung von G. Fr. Clausen. Lübeck. 264 s. [overs. fra del av Det norske Folks Historie 1:1]

1854

Fremdeles om Valget af Personsnavne. Norsk Folkekalender for 1854, s. 33-45

Christiania for 200 Aar siden. Illustrert Kalender for 1854, s. 49-52

Nordmændenes ældste Gude- og Heltesagn. Omarb. udg. Christiania. 186 s. 8o.

Protets i Anledning af en Ytring om min Historie. Morgenbladet, nr. 96 (6. apr.)

Om Navnet "Øger" eller "Æger" paa den nye Dampskib. Morgenbladet, nr. 275 (2. okt.)

Om Navnet paa den nye Kirke ved Ullevaal. Morgenbladet, nr. 277 (4. okt.)

Cort Adeler. Berømte Nordmænd: en Cyclus Mindeblade om fortjente Landsmænd i ældre og nyere Tider. Christiania: Chr. Tønsberg.

Peder Tordenskjold. Berømte Nordmænd: en Cyclus Mindeblade om fortjente Landsmænd i ældre og nyere Tider. Christiania: Chr. Tønsberg.

Anna Colbjørnsdatters, Cort Adelers og Peter Tordenskjolds Biographier. Af M. Birkeland og P.A. Munch. Christiania: Chr. Tønsberg.

Das heroische Zeitalter der nordisch-germanischen Völker und die Wikinger Züge. Uebersetzt von G. Fr. Clausen. Lübeck. VI, 253 s. [overs. fra del av Det norske Folks Historie 1:1]

1855

Det norske Folks Historie. 2den Deel. VII, 1058 s.

[Norsk Maanedsskrift. Udg. af P.A.M. 1ste-6te Bind. Christiania 1855-1860]

[Flere tekster i Norge i Tegninger, udg. ved Chr. Tønsberg. Christiania.]

[Anmeldelse av] "Modersmaalets Formlære" af Jac. Løkke. Illustreret Nyhedsblad, nr. 40

Om Finlands Nationalitet og dens Forhold til den svenske. Norsk Maanedsskrift, b. 1, s. 1-39 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 401-437

Om Adelens Oprindelse i de nordiske Riger og Norges nærværende Forhold til denne Institution. Norsk Maanedsskrift, b. 1, s. 176-242, 394-444 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 444-553

Sprogbemerkninger. Norskt Maanedsskrift, b. 1, s. 285-288 og 383-384

Norwegen in seinen physischen, socialen und politischen Verhältnissen. Die Gegenwart, b. 11, s. 246-302

Til Redaktionen af Illustreret Nyhedsblad. Illustreret Nyhedsblad, nr. 38

Om Throndhjems Domkirke i dens ældste Skikkelse. Norsk Folke-Kalender for 1856, s. 25-46

 

1856

Bidrag til nærmere Bestemmelse af det Sted, hvor Karl d. 12te faldt udenfor Frederikssteen. Illustreret Nyhedsblad, nr. 18

[Anmeldelse av] "De norske Klostres Historie i Middelalderen" af Chr. C.A. Lange, 2den omarbeidede Udgave. Illustreret Nyhedsblad, nr. 30

Bemerkninger ved Lallerstedts Skrift om "Skandinavien og dets Fremtid. Norskt Maanedsskrift, b. 2, s. 248-288 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 553-591

Sprogbemerkninger. Norsk Maanedsskrift, b. 2, s. 191-192 og 571-572

Om Skandinavismen i dens nyeste Skikkelse, og fornemmelig i dens Forhold til den norsk-svenske Union. Norskt Maanedsskrift, b. 2, s. 436-480 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 591-632 [overs. til tysk i 1857, se under]

Om Oprindelse til Benævnelsen "Kylfingar" eller "Kolbæger" i det gamle Gardarike. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie, s. 230-237 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 437-444

Hvilket var Erkebiskop Absalons rette Navn? og Hvor gammel er Kjøbenhavn? Nordisk Universitets Tidsskrift, 2den Aarg., 1ste Hft, s. 24-35 ; Samlede Afhandlinger, b. 3, s. 632-641

Norges Historie i kort Udtog til Brug for de første Begyndere. 3die Udg. Christiania. 74 s. 12to

1857

Visen om Axel Thordsøn og Skjøn Valborg. Illustreret Nyhedsblad, nr. 16 ; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 1-9

Runestenen fra Tune. Illustreret Nyhedsblad, nr. 26

Tune-Stenen. Aarsberretning fra Foreningen til Norske Fortidsmindemærkers Bevaring for 1856, s. 72-80 ; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 9-17

Karl-Johans-Forbundet. Illustreret Nyhedsblad, nr. 44 og 45

Om Benævnelsen af vore Kirker paa Landet, og af Akers Kirke i Særdeleshed. Norskt Maanedsskrift, b. 3, s. 177-187 ; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 18-27

Om Betydningen af vore nationale Navne tilligemed Vink angaaende deres rette Skrivemaade og Udtale. Norskt Maanedsskrift, b. 3, s. 1-64, 122-166, 239-274, 346-373, 438-459 og 481-498 ; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 27-215 

Der Pangermanismus. Eine Schrift für Deutschland und die nordische Reiche gegen den dänischen Skandinavismus. Aus dem Norwegischen. Hamburg. [Overs. av Om Skandinavismen i dens nyeste Skikkelse (1856)]

Det norske Folks Historie. 3die Deel. V, 1060 s.

Norges, Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug. Omarb. af Udg. fra 1838. [Kun de 3 første ark ble trykt. Kong Karl XV kjøpte hele opplaget fra forleggeren Joh. Dahl i 1872, og lot det utkomme med forord av Ludvig Daae med tittelen: Nordens ældste Historie af P.A.M. (af et ufuldendt Arbeide). 48 s. 8o

Kart over Norge til Brug ved Elementær-Underviisningen. 2det Oplag. Christiania. fol.


1858

Yderligere Bemerkninger om de allerede existerende og de paatænkte unionelle Forhold i Norden. Norsk Maanedsskrift, b. 4, s. 192-225 og 328-334

Den nyeste tydske Beskrivelse over Norge. Norsk Maanedsskrift, b. 4, s. 334-342

Om Stedet, hvor Kong Magnus den Gode døde. Nordisk Universitets-Tidsskrift, b. 4, hft 1, s. 30-45; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 215-227

Om Kalenderens Inhold, Indretning og Brug. Norsk Folkekalender for 1859, s. I-XXIII; med selve Kalenderen s. 1-58 [Opptrykt i Mallings Hus-Kalender for 1858, som ble supprimert]

Det norske Folks Historie. 4de Deel 1ste Bind. 690 s.

Norges Historie i kort Udtog til Brug for de første Begyndere. 4de Udg. Christiania. 64 s. 8to

Artikler i Nordisk Conversations-Lexicon, 1ste Bind (A-B). Kjøbenhavn [* betyr at de ble gjenopptrykt i 2. utg., Kbh 1870] :

Aall, Jacob, s. 5 ; Aall, Nils, s. 6 ; Aasen, Ivar, s. 11 ; Abel, Nils, s. 17 ; Adelaer, s. 43 ; Agder, s. 70 * ;  Akershuus, s. 84 * ; Alf Erlingssøn, s. 104 ; Alten, s. 130 ; Anker, s. 189 * ; Arendal, s. 246 ; Arentz, s. 247 ; Arnmødlingeætten, s. 265 * ; Asbjørnsen, s. 284 ; Audun Hugleikssøn, s. 317 * ; Austraat, s. 328 * ; Baard Guthormssøn, s. 347 * ; Bagger, s. 362 ; Bagle, s. 366 ; Bakke Kloster, s. 377 ; Berg, J.C., s. 495 ; Berg, Magnus, s. 496 ; Bergen, s. 497 ; Birkebeiner, s. 568 * ; Bjarkøætten, s. 579 * ; Bjelke, s. 580 ; Bjerregaard, s. 585 * ; Bjørnson, s. 588 ; Blytt, s. 618 ; Bodø, s. 628 ; Boeck, s. 628 ; Bohuus, s. 637 ; Borgarthing, s. 669 * ; Borkenstein, s. 674 ; Brevig, s. 735 ; Broch, O.J., s. 744 ; Brun, J. Nord., s. 760 ; Bugge, F.M., s. 791 ; Bugge, Sophus, s. 791 ; Bull, Ole, s. 795 ; Bygsel, s. 820 *


1859

Norges Kongesagaer fra de ældste Tider indtil 2den Halvdeel af det 13de Aarhundrede efter Christi Fødsel, forfattede af Snorre Sturlassøn, Sturla Thordssøn o.fl. 1ste Bind, indeholdende Kongesagerne indtil 1177, forfattede af Snorre Sturlasøn. Oversatte af P.A.M. Christiania. XL, 560 s. 8o

Det norske Folks Historie. 4de Deel 2det Bind. XI, 685 s.

Throndhjems Domkirke. The Cathedral of Throndheim. Udgivet efter Foranstaltning af den Norske Regjering. Norsk og engelsk tekst av P.A.M. Tegninger av H.E. Schirmer. Christiania: Fabritius. 48 s. Imp. fol. (med 31 kobberstukne plater)  [Norsk og engelsk parallelltekst]

1860

Concordia facta inter Anglicos et Scotos, 3d January, 1322-23. Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland, 3 (1857-59):454-462 [Inneholder utdrag av brev fra PAM til David Laing, datert 29. juni 1859 vedrørende brev fra Vatikanarkivet, med kommentarer av Laing].

Chronica Regum Manniæ et Insularum. The Chronicle of Man and the Sudreys. Edited from the manuscript Codex in the British Museum and with historical notes, by P.A.M. Christiania. XXXIV, 191 s. 8o [Universitetsprogram].

Optegnelser fra Rom. Norskt Maanedsskrift, b. 6, s. 331-350 og 488-576; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 228-323.

Oplysninger om det pavelige Archiv og dets Indhold, fornemmelig Regesterne og disses Indretning, samt om det Udbytte, heraf er at hente for Nordens og især Norges Historie. Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 423-500 [Også utgitt som egen bok i 1876].

Billeder af Norges Historie, tegnede af P.N. Arbo og ledsagede af en kort oplysende Text af P.A.M. [utgitt i 3 hefter, parallell tekst på norsk, tysk og engelsk].

1861

Romerske Tilstande. For Hjemmet, b. 1, s. 404-453 og 529-576; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 323-390

Et Brev fra Statsminister Schimmelmann. Illustreret Nyhedsblad, nr. 24 [Utdrag der Schimmelmann skriver om sin reise i Norge]

Nordisk, Norsk, Dansk. Illustreret Nyhedsblad, nr. 35 og 36; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 501-516

Forsøg til en ny Læsning af Indskriften paa Bukarest-Ringen, foredraget i Videnskabs-Selskabet 24de Mai 1861, referert i Morgenbladet, nr. 147

Om de ved Steinsnes paa Orknøerne nys opdagende Runeindskrifter. Illustreret Nyhedsblad, nr. 48 og 49; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 516-529

[For Hjemmet, udg. af A. Munch og (fra 1ste Binds 4de Hefte t.o.m. 3die Bind) P.A.M. [1861-1862]

1862

Om Sammenhængen med Rune-Indskrifterne fra Orknø. Illustreret Nyhedsblade, nr. 3

Til Udgiveren af "Skandinavisk Gazette". Illustreret Nyhedsblad, nr. 6

Skandinavisk Gazette og den æventyrlige Skole. Aftenbladet, nr. 70

Reading of the Inscriptions, by Professors Stephens, Munch and Rafn. James Farrer, Notice of Runic Inscriptions Discovered during Recent Excavations in the Orkneys (Edinburgh, 1862): 25-40.

Det norske Folks Historie. 2den Hovedafdeling, Unionsperioden, 1ste Deel. VIII, 950 s.

Det norske Folks Historie. Alfabetisk Register [til 1. Hovedafdeling]. 89 s.

Den sidste Undersøgelse af Karl d. 12tes Lig tillegemed Bemerkninger over hans Dødsmaade. For Hjemmet, b. 2, s. 385-434

Uddrag af Skibspræst Caspar Bruuns Dagbog i Aarene 1716-1718. For Hjemmet, b. 2, s. 529-576

Notitser om Schillers Pension fra Danmark. For Hjemmet, b. 3, s. 160-167

Dr. Georg Westendorps Gesandtskaber fra Hertugen af Parma og hans Efterfølgere til den danske Kong Frederik den 2den og Hansestæderne i Aaret 1587. For Hjemmet, b. 3, s. 51-95

Romerske Oldsagn. Udflugt til Collatia. For Hjemmet, b. 3, s. 168-209; Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 390-422

Diplomatiske Bidrag til Erkebiskop Jens Grands Levnetshistorie. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie (1860, trykt 1862) Samlede Afhandlinger, b. 4, s. 529-628

The Norwegian Invasion of Scotland in 1263. A translation from Det norske Folks Historie by P.A.M. ; communicated to the Archaeological Society of Glasgow, by Hugh Tennent. Glasgow. VI, 96 s.

1863

Forord. Norske Rigs-Registranter, 2det Bind.

Det norske Folks Historie. 2den Hovedafdeling, Unionsperioden 2den Deel [ufuldendt]. 386 s. [Inneholder også: Chronologisk Register, s. 386-392, Slægttavler og Alfabetisk Register s. 1-22, ved Otto Gr. Lundh; Udsigt over P.A. Munchs Levnet og Forfattervirksomhed, ved P. Botten Hansen, s. I-XXXVIII]

[Bruddstykke og Uddrag af Prof. P.A. Munchs Kart over det sydlige Norge (et stykke af Søndre Throndhjems Amt) 1845, copiert af P. Birch-Reichenwald. 1 håndtegnet kart]

1864

Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagbøger førte under Tiende-opkrævningen i Norden 1282-1334. Med et Anhang af Diplomer, udgivne efter offentlig Foranstaltning af P.A.M. Christiania. 191 s. [H.J. Huitfeldt fikk ansvaret for trykkingen fra s. 153, og skrev også "Fortale"]

Utrykte Pavebreve angaaende danske Forhold (afskrevne af P.A.M.), udgivne og ledsagede med Anmærkninger ved Dr. L.N. Helveg. Ny kirkehistoriske Samlinger, udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, b. 3, s. 73-133, 368-424, 789-828 og b. 4, s. 194-224, 556-592

[Avskrifter av pavebrev ang. svenske forhold fra Svensk Diplomatarium, b. 5, del 2, og senere]

1868

Veikart over Norge, af P.A.M. Christiania: Cappelen. 1 fold. kart delt i 2 kol.

Kart over det sydlige Norge, efter de bedste forhaandenværende Kilder. 2det oplag. Christiania. Imp. fol.


1871

Norges Kongesagaer fra de ældste Tider indtil 2den Halvdeel af det 13de Aarhundrede efter Christi Fødsel, forfattede af Snorre Sturlassøn, Sturla Thordssøn o.fl. 2det Bind, indeholdende Kongesagerne efter 1177. Oversatt af P.A.M. og O. Rygh. Christiania. XV, 499 s. 8o [Munch oversatte Sverres saga til og med kap. 153 før han dro til Roma i 1863]


1872

Nordens ældste Historie af P.A. Munch (af et ufuldendt Arbeide). Forord av Ludvig Daae. 48 s. 8o [påbegynt ny utg. av forf.s "Norges, Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug"]

Sønnetabet, af Eigil Skallagrimsen. Oversat af P.A.M. ; komponert for Bas og Orkester af M.A. Udbye
 


1873

Om Nordboernes Forbindelser med Rusland og tilgrændsende lande. Et hidtil ikke trykt Arbeide. Særskilt Aftryk af P.A. Munchs "Samlede Afhandlinger". Med forord av Gustav Storm. Christiania: Brøgger. 91 s. [Et arbeide som var ment for Antiquités Russes, tome 3, som aldri kom ut. Skrevet i 1849, men redigert noe av Gustav Storm, se "Forord"]

Samlede Afhandlinger, udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm, Bind 1: 1831-Marts 1849. Christiania: Cammermeyer. 600 s.

 

1874

Samlede Afhandlinger, udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm, Bind 2: 1849-1851. Christiania: Cammermeyer. 680 s.

The chronicle of Man and the Sudreys. From the manuscript codex in the British Museum with historical notes by P. A. Munch ; revised, annotated, and furnished with additional documents, and English translations of the Chronica, and of the Latin documents by the Right Rev. Dr. Goss. 2 vol. Douglas: Manx Society. [Av innholdet: Minneskrift over P.A. Munch av E. Charlton]


1875

Samlede Afhandlinger, udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm, Bind 3: 1851-1856. Christiania: Cammermeyer. 641 s.


1876

Samlede Afhandlinger, udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm, Bind 4: 1857-1863. Christiania: Cammermeyer. 646 s. pl.

Oplysninger om det pavelige Archiv og dets Indhold, fornemmelig Regesterne og disses Indretning, samt om det Udbytte, heraf er at hente for Nordens og især Norges Historie. Udg. af Gustav Storm. Christiania: Cammermeyer. 78 s., 3. lithograferede Plancher [Opprinnelig trykt i 1860]

Kart over det sydlige Norge, efter de bedste forhaandenværende Kilder. 3die Oplag. Christiania. Imp. fol.

 

1878

Veikart over Norges 5 sydlige Stifter. 3. oppl. Kol. kart. Christiania: Cappelen.

 

1879

Aufschlüsse über das päpstliche Archiv, Archivalische Zeitschrift, Bd. 4, s. 66-149 ; herausgegeben von Gustav Storm ; aus dem Dänischen übersetzt von S. Löwenfeld. Utgitt som særtrykk i 1880.

1880

Norrøne Gude- og Heltesagn. Ny udg. Christiania: Steensballe. 232 s.

 

1885

Tillæg: Flere breve, samt et hidtil ukjendt skrift af prof. P.A. Munch om kirkens bygningshistorie med 13 illustrationer fra forfatterens haand. Hermann M. Schirmer: Kristkirken i Nidaros. Kristiania Aschehoug.


1889

Norge fremstillet i Tegninger : med kortfattet oplysende Tekst udgivet af Chr. Tønsberg. 3., betydelig forandrede Udg. Christiania. [Teksten skrevet av P.A. Munch og B. Geelmuyden]

Underholdende Tildragelser af Norges Historie korteligen fortalte. Chicago, Ill. : Skandinavens Boghandel. 188 s.
 

1897

Heimskringla eller Norges Konge-Sagaer, af Snorre Sturlasön ; bygget paa Professorerne P.A. Munchs og O. Ryghs Oversættelser og udstyret med talrige Illustrationer ; med oplysende Anmærkninger og Tillæg af P.A. Conradi. Heimskringla eller Norges Konge-Sagaer / af Abbed Karl Jonssøn, Sturla Thordssøn og flere ; bygget paa Professorerne P.A. Munchs og O. Ryghs Oversættelser. Chicago, Ill. : John Anderson Publishing. 352, 242 s. [Opptrykt 1907]

 

1900

Norge. Udgivet af Berner Loftfield. Flere Hundrede Illustrationer og kolorerede Billeder. Minneapolis, Minn. : Norge Publishing Company [Inneholder bl.a. Det norske Folks Historie fra dets Bosættelse i Thule eller Norge til det nittende Aarhundredes Udgang, udarbeidet efter P.A. Munch, O.A. Overland og andre.]


1915

Lærebog i Verdenshistorie for Gymnasier, højere Pigeskoler, Seminarier og Højskoler. Bind 1: Oldtiden. P.A.M. og Th.A. Müller. Kristiania: Gyldendal. 196 s. ill. 


1916

Lærebog i Verdenshistorie for Gymnasier, højere Pigeskoler, Seminarier og Højskoler. Bind 2: Den nyere Tid. P.A.M. og Th.A. Müller. Kristiania: Gyldendal. 190 s. ill.


1919

La princesa Cristina de Noruega y el infante don Felipe, hermano de don Alfonso el Sabio. I Bóletin de la Real Academia de la historia 1919, 39-65

[inkluderer brev på fransk til Real Academia de la histoira. Inkluderer også en oversettelse av Håkons saga til latin og en transkripsjon av Mauritius' reiseberetning til Det hellige land i 1270-årene. Inkluderer også en kommentar med utdrag fra akademiets respons av J.P de Guzmán y Gallo].


1922

Norrøne gude- og heltesagn. 3. utg., efter A. Kjær's bearbeidelse, ved Magnus Olsen. Kristiania: Steensballe. VIII, 257 s.


1924

Lærde brev fraa og til P.A. Munch. Utgjevne av Det kongelege Frederiks universitet ved Gustav Indrebø og Oluf Kolsrud. Bind 1: 1832-1850. 474 s.

1926

Norse mythology : legends of gods and heroes. In the revision of Magnus Olsen ; translated from the Norwegian by Sigurd Bernhard Hustvedt. New York : The American-Scandinavian Foundation. XVII, 392 s. ill.


1930

Olav den helliges saga. Med 60 illustrasjoner av Paul Widerøe og Arent Christensen. Oslo: Biermann. 136 s. [efter P.A. Munchs oversettelse av Snorre Sturlasons kongesagaer ved Ragnar M. Falch]


1941

Det norske Folks Historie. Bind 1-7. Oslo: Instituttet for historisk forskning, 1941-43.


1955

Lærde brev fraa og til P.A. Munch. Utgjevne av Det kongelege Frederiks universitet ved Gustav Indrebø og Oluf Kolsrud. Bind 2: 1. januar 1851 - 30. september 1859. Fullført av Trygve Knudsen og Jens Arup Seip. 485 s.


1967

Norrøne gude- og heltesagn. Rev. utg. ved Anne Holtsmark. Oslo: Universitetsforlaget.


1970

Det gejstlige og verdslige aristokrati under Håkon V. Sverreættens kongedømme. Red Andreas Holmsen og Jarle Simensen - Oslo : Universitetsforlaget, 1970. - Norske historikere i utvalg, b. 3. Oslo: Universitetsforlaget, s. 277-302

 

1971

Lærde brev fraa og til P.A. Munch. Bind 3: 1. oktober 1859 - 7. mai 1863 ; Tillegg 23. mai 1830-2. november 1862. XI, 591 s.


1996

Norrøne gude- og heltesagn. Rev. utg. ved Jørgen Haavardsholm. Oslo: Universitetsforlaget. 319 s. ill.


1998

Olafs bestræbelser for landets opkomst : folkets lykkelige stilling under hans regjering (fra Det norske folks historie). I: Historiske perler : norsk historieskrivning gjennom 800 år. Red. Øystein Rian. Oslo: Universitetsforlaget, s. 51-64


2009

Trondhjems Domkirke. Udgivet efter Foranstaltning af Den Norske Regjering ; Text af P.A.M.; Tegninger af H.E. Schirmer. Trondheim : Nidaros domkirkes restaureringsarbeiders forl. [Opptrykk av utg. fra 1859, med forord av Øivind Lunde og etterord av Øystein Ekroll og Kjersti Kristoffersen]