Pamunchom

Fra ub/uhs/bibliografier
Revisjon per 26. jun. 2012 kl. 14:47 av Bbandlie@uio.no (diskusjon | bidrag) (Anmeldelser)

Hopp til: navigasjon, søk

Litteratur om P.A. Munch

Litteratur av P.A. Munch

Generelt. Minneord.

Amundsen, Leiv, "P.A. Munchs ophold paa Orknøerne: En hittil utrykt reiseberetning", Morgenbladet, no. 347 (7. nov.), 1925.

[Anonym], "P.A. Munch", Morgenbladet, nr. 145 (28. mai), 1863

[Anonym] "P.A. Munch", Dagbladet, (30. mai), 1863

[Anonym], ["Noter om P.A. Munch"], Illustreret Nyhedsblad, nr. 24 (14. juni), 1863 [med utdrag av Munchs brev der han forteller om sin sykdom; om Munchs bisettelse; kommentar vedr. Dietrichsons tale]

[Anonym], "P.A. Munch", Østlandsposten, (15. des.), 1910

Bjørnson, Bjørnstjerne. "P.A. Munch" [Minnedikt]. oppr. trykt i Illustreret Nyhedsblad, nr. 27 (5. juli), 1863 [også utg. som særtrykk] [manuskriptet]; og i Laursen-Naur, P.A. Munchs Levnet og Breve i Familiekredsen (1901): 223-231

Bjørnson, Bjørnstjerne, "Mens de Lærde slaas", Dagbladet nr. 133 (5. mai), 1892 [om Vinland]

Blom, Grethe Authén, "P.A. Munch", Forhandlinger ved Det Kongelige norske videnskabers selskab (1982): 57-64

Botten-Hansen, Paul, "Norske Historikere II: Peter Andreas Munch", Illustereret Nyhedsblad, nr. 10, 11 og 14, 1857

Botten-Hansen, Paul, "P.A. Munch", Illustreret Nyhedsblad, nr. 22 (31. mai), 1863

Botten-Hansen, Paul, "Udsigt over P.A. Munchs Levnet og Forfatter-Virksomhed", Det norske Folks Historie. Anden Hovedafd., Anden Deel (Christiania: Chr. Tønsberg, 1863): [iii]-xxxviii

Brinchmann, Chr. National-forskeren P.A. Munch : hans liv og virke. (Kristiania: Cappelen, 1910).

Brochmann, Johannes, "P.A. Munchs Forhold til Kristendommen", Luthersk kirketidende 48:3 (1911), s. 39-42 [også trykt i Trondhjems adresseavis, 22. des. 1910

Bugge, Alexander, "P.A. Munch og Ernst Sars", Tidens Tegn, nr. 27 (28. jan), 1917

Bugge, Sophus, "Mindeord om P.A. Munch" Populær-Videnskabelige Foredrag: Efterladte Arbeider (Kristiania: Aschehoug, 1907), 131-144 [Holdt som tale i Det norske Studentersamfund 14 mai 1907, trykt i Samtiden (1907): 337-346.]

Bull, Jacob B., "P.A. Munch", Bergens Tidende, nr. 372 (19. des.), 1910 [artikkel som inneholder teksten til J.B. Bulls sang, fremført på den offisielle festen]

Colban, Adolphine Marie, "P.A. Munch i Rom", Illustreret Nyhedsblad, nr. 24 (14. juni), 1863

Dahl, Ottar, "Peter Andreas Munch (1810-1863)", Årbok for Det norske videnskaps-akademi for 1996 (1998): 223-231

Dahl, Ottar. "Peter Andreas Munch (1810-1863)Vitenskapelige profiler på 1800-tallet. Forum for universitetshistorie. Skriftserie nr. 1 (Oslo, 1997): 65–75

Dahl, Ottar, "P.A. Munch", Norsk biografisk leksikon. 2. utg., b. 6 (2003)

Dietrichson, L., "Ved P.A. Munchs Grav: Professor Dietrichsons Mindetale", Aftenposten, (20. des.), 1910

Gran, Gerhard. Det kongelige Frederiks universitet 1811-1911 (Kristiania 1911): 234-255

Halvorsen, J.B., "Munch, Peter Andreas", Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880, bind 4 (Kristiania 1896)

Hambro, C.J., "P.A. Munch: Til hundreårsdagen", Portræter og profiler. (Oslo: Aschehoug, 1937)

Ibsen, Henrik. "Korrespondance fra Rom (Afsløringen af P.A. Munchs Monument)", Illustreret Nyhedsblad, nr. 29 (19. juli), 1865 [Referat av Ibsens tale]

Ingemann, A., "Til Illustreret Nyhedsblad", Illustreret Nyhedsblad, nr. 23 (7. juni), 1863 [dementi vedr. Munchs gjeld, omtalt av Botten-Hansen i nr. 22]

Janson, Chr., "Noreg aat professor P.A. Munch", Bergensposten, nr. 44, 1863

Kjus, Audun. Sitt Fedrelands Herodot: P.A. Munch og det norske folks historie. (Oslo: Norsk folkeminnelag, 2003). 133 s. ill. [basert på hovedoppgave fra 2000]

Koht, Halvdan, "P.A. Munch: 15 . december 1810 - 25. mai 1863", Vore Høvdinger: Portrætter av berømte nordmænd (Trondheim, 1914)

Koht, Halvdan, Våre høvdinger, bind 1 (Kristiania, 1929), 187-193

Koht, Halvdan, "P.A. Munch", Trin i norsk historieforskning, red. Halvdan Koht (Oslo, 1935)

Koht, Halvdan, "Menneske og idear hos P.A. Munch", Syn og Segn (1961) ; Opptrykt i Halvdan Koht, Menn i historia (Oslo, 1963)

La Roquette, Jean de. Notice sur la vie et les travaux de Peter-Andreas Munch. (Paris: Martinet, 1864). 12 s.

Larsen-Naur, Laura, P.A. Munchs Levned og Breve i Familiekredsen. (Kristiania: Det norske Aktieforlag, 1901).

Munch, Andreas, "Peter Andreas Munch" [Minnedikt], For Hjemmet, bind 4 (1863): 339-343

Munch, J.S. Munch Familiebok 1686–2000. (Lillehammer, 2000)

Munch, Sophie "Barndomserindringer", Byminner (1974): 5-40

Myre, Olav (red.), For 100 år siden. P.A. Munch og mennene omkring ham (Oslo, 1944)

Nes, Otto, "A.M. Schweigaard og P.A. Munch: Fra Skiens lærde skole til Universitetsplassen i Oslo", Bokvennen 11:3 (1999): 48-51

P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012)

Sars, J.E., "P.A. Munch", Norge - Norsk kalender, red. Nordahl Rolfsen (1896)

Sars, J.E., "Peter Andreas Munch", Nordmænd i det 19de aarhundrede, (Kristania 1914)

Sars, J.E., "P.A. Munch", Samlede Værker, b. 4 (1912): 192-236.

Seip, Anne-Lise, "Nasjonsbygger og kosmopolitt", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012): 11-32
Steen, Sverre og Knudsen, Trygve, "P.A. Munch", Norsk biografisk leksikon [1. utg.], b. 9, 1940

Vinje, A.O., "Professor P.A. Munch" [Minnedikt], Illustreret Nyhedsblad, nr. 25 (21. juni), 1863

Voss, J. Fredrik, "P.A. Munch", Syn og Segn (1910): 385-433

Østvet, Einar, "P.A. Munch", På gamle stier: Små essayer om kunst, litteratur og historie (Oslo, 1944)

Historikeren

Bagge, Sverre, "Kongesagaer og historisk kritikk", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012):

Dahl, Ottar, "Peter Andreas Munch", Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre. (Oslo: Universitetsforlaget, 1959) [Flere senere utg., NBDigital 4. utg. 1990, 60-75]

Dahl, Ottar, "Utviklingstanker hos norske historikere på 1800-tallet", Utviklingstanker og historiesyn, Forum for universitetshistorie, Skriftserie 1 (2001): 109–124

Gabrielsen, Arne, Synet på forholdet mellom kirke og stat i Norge fram til Håkon Sverresson hos J.R. Keyser og P.A. Munch. (Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1959).

Helle, Knut, "Storhetstiden i Det norske Folks Historie", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012):

Hess, Maria-Claudia, "P.A. Munch und Bjørnsons nationalhistorische Dramen", Arbeiten zur Skandinavistik: 11. Arbeitstagung der Deutschsprachigen Skandinavistik 8.-14. August 1993 in Sigtuna. Hans Schottmann (Hrsg.) (Münster: Kleinheinrich, 1994): 380-392

Hofstad, Marius Bjørnson. "P.A. Munch i historiens og nasjonens tjeneste", Fortid 2:3-4 (2005): 13-15

Kolsrud, Oluf, P.A. Munch i det vatikanske arkiv. (Kristania: Schibsted, 1910) [Særtrykk av Aftenposten 10. og 11. juli 1910; også trykt i St Olaf: Katolsk tidende, nr. 32-34]

Melve, Leidulf, "Historiografi og tanken om nyrydding", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012): 

Melve, Leidulf, "Vitskapsfilosofi, historieteori og metode hjå P. A. Munch", Historisk tidsskrift 91 (2012): 9-36.

Moe, Moltke, "P.A. Munch og det nasjonale gjennembrudd", Maal og Minne (1912) ;  [også trykt i Moltke Moes samlede skrifter, bind 2, red. Knut Liestøl, (Oslo 1924), 294–297, og i utdrag som "P. A. Munch og Ivar Aasen", i Magne Myhren, Ei bok om Ivar Aasen, (Oslo 1975), 90–92

Storsveen, Odd Arvid, "P.A. Munch og kildekritikkens problem", Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Red. Egil Børre Johnsen & Trond Berg Eriksen. (Oslo: Universitetsforlaget, 1998): 240 - 243

Storsveen, Odd Arvid, "Evig gammel: Henrik Wergeland, P.A. Munch og historiens nasjonale funksjon", Jakten på det norske: Perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Red. Øystein Sørensen. (Oslo: AdNotam Gyldendal, 1998): 229-247

Storsveen, Odd Arvid, "Den historiske profesjon", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012):

Sunde, Jørn Øyrehagen, "Historiske argument i juridisk argumentasjon", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012):

Torp, Hjalmar, "Lo storico norvegese Peter Andreas Munch nell'archivio segreto vaticano 1858–1861", P. Vian (red.): L'archivio segreto vaticano e le ricerche storiche. (Roma 1983), 5–22

Nasjonalisme, skandinavisme og pangermanisme

Akselvoll, Elisabeth Katrin. Historie og politikk i embetsmannsstaten : danning og nasjon hos historikaren Peter Andreas Munch. (Hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø, 2007)

Schütte, Gudmund, "Pangermanismen i Norge", Samtiden 28 (1917): 38-59

Sørensen, Øystein, "Bjørnson og pangermanismen", Tyskland og vi: Essaysamling. Red. Ragnhild Sigurdsøn, Arve T. Thorsen. (Oslo: Norsk folkemuseum, 1998): 104-113

Språk og runer

Barnes, Michael, "Runer og runeinnskrifter", P.A. Munch. Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012): 176-192.

Bondevik, Jarle, "Jacob Grimm og dei tre norske grammatikarane P.A. Munch, Ivar Aasen og Jakob Løkke", Norsk litteraturhistorieskrivning : tradisjon og tradisjonskritikk. Eigenproduksjon 27. Bergen Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, 1986, s. 82-104 [opptrykt i Folkemål, landsmål, bibelmål: heidersskrift til Jarle Bondevik. Red. Ole-Jørgen Johannessen og Oddvar Nes. Øvre Ervik: Alvheim & Eide, 2004].

Hyvik, Jens Johan, "Språkprogram", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012):

Knudsen, Trygve. P.A. Munch og samtidens norske sprogstrev (Kristiania: Gyldendal, 1923) [Hovedoppgave i norsk, Kristania universitetet, 1923].

Olsen, Magnus, "Filologien. Anden avsnitt: 1845-1863. P.A. Munch og hans samtid", Det kongelige Fredriks universitet 1811-1911 (Kristiania, 1911):

Rønhovd, Jarl, "Grammatik som ideologi: Om Det oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Grammatik, fremstillet af P.A. Munch og C.R. Unger", Festskrift til Alfred Jakobsen, redigert av Jan Ragnar Hagland, Jan Terje Faarlund og Jarle Rønhovd (Trondheim: Tapir, 1987): 137-143.

Venås, Kjell. P.A. Munch om språket. Språknytt 36:1 (2008): 8-12.

Kart, geografi og stedsnavn

Andersen, Per Sveaas, "Peter Andreas Munch and the beginning of Shetland place-name research”, Essays in Shetland history: Heiðursrit to T.M.Y. Manson, edited by Barbara E. Crawford (Lerwick: The Shetland Times Ltd., 1984): 18–32

Andersen, Per Sveaas, "Peter Andreas Munch and the beginning of Shetland place-name research", Middelalderforum, 11: 3-4 (1985): 71-85

Ellefsen, Ellef, "P.A. Munch som geograf", Norsk Geografisk Tidsskrift, 5:3 (1934): 126-181

Enebakk, Vidar, "Historie, geografi og kartografi", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012):

Huser, Thomas Marcus, "Fra 'Færevåg' til 'Pier of Wall'? Eldre bebyggelsesnavn på Westray, Orknøyene", Masteroppgave i nordisk, Universitetet i Oslo, 2008

Rygh, Oluf, Bemerkninger til Munchs Beskrivelse af Norge i mellomalderen, forsåvidt S.- N. Thjems amt vedkommer [uttrykt manuskript, Riksarkivet, ca. 1890]

 

Folkeminne og myter

Braadland, Jan Faye, "Andreas Faye og det nasjonale gjennombrudd", Aust-Agder-arv (2003): 60-88 [Om Fayes bok "Norske Folkesagn". Inneholder også Simon Olaus Wolffs svar på P.A. Munchs anmeldelse av Fayes bok fra 1833]

Kjus, Audun, "Det historiske sagnet og den vitenskaplige Norgeshistorien", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012): 

Moe, Moltke, "En ukjendt avhandling av P.A. Munch", Maal og Minne (1912), 127-141 [inneholder også Munchs omtale av Asbjørnsen og Moes folkeeventyr trykt i Morgenbladet i 1852] 

Mundal, Else, "Norrøn mytologi", P.A. Munch: Historiker og nasjonsbygger, red. S. Bagge, J.P. Collett, A. Kjus (Oslo: Dreyer, 2012):

Debattartikler - avisomtaler

[Anon] "Svar til Henrik Wergelands angrep på Vidar", Morgenbladet, nr. 278 (4. okt.), 1832

[Anon "e"] "Indsendt", Morgenbladet, nr 172 (21. juni), 1837 [Mot Munchs artikkel i Den Constituionelle, nr. 166, og til forsvar for L. Daa]

Benedikt Grøndal. Brev til Islænderne om en Munk i Norge. Bref til islendinga um munk einn i Noregi. (Kjøbenhavn, 1849). 16 s. [utgitt under psevd. Bödvar Gunhedinsson ]

Bjørnson, Bjørnstjerne, "Fra Christiania: Kritik af "Morgenbladet" og dets Redaktør Stabell, Professor Munch og Ole Langfelt Boye og Angrebet paa "Krydseren" i den Neergaardske Affære", Drammens blad, nr. 89 (24. juli), 1854

Boye, Peter Henrik. Den danske marine og Professor P.A. Munch, eller Om Sammensætningen af Mandskaberne paa den danske Flaade under Foreningen med Norge: En Giendrivelse af Prodf. Munchs uhiemlede Paastande i denne Sag. (Kiøbenhavn 1850). 20 s. [utg. anonymt]

Munch, Andreas, "Kjære Fætter Peter Andreas", Morgenbladet, nr. 127 (7. mai), 1843 [signert Uldrian]

Worsaae, J.J.A. Svar paa Prof. P.A. Munchs andet Stridsskrift om "Skandinavismen". Med Bemærkninger af en "Isländer". Kjøbenhavn: Reitzel, 1849. 50 s. [Særtrykk av Fædrelandet, 20.-23. aug. 1849 og Tilskueren, nr. 22-23 (21. aug.) 1849]

Anmeldelser

[Anonym] "Nordens gamle Gude- og Heltesagn", Morgenbladet (1841), nr. 124 (4. mai).

[Anonym] "Underholdende Tildragelser af Norges Historie", Den Constitutionelle (1847), 1. mars.

[Anonym] "Litteratur: Det oldnorske Sprogs, eller Norrønasprogets Grammatik", Den norske Rigstidende (1847), nr. 26 (2. mars) og nr. 27 ( 4. mars).

[Anonym] "Nordmændenes ældste Gude- og Helte-Sagn", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 6 (1853).

[Anonym] "Nordmændenes ældste Gude- og Helte-Sagn", Illustreret Nyhedsblad (1853), nr. 49 (3. des.).

[Anonym] "Om en Norges Historie til Folkelæsning", Christiania-posten (1854), nr. 201.

Banks, M.M. "Norse Mythology". Folklore 39 (1928): 197-199.

Becker, F.W. "Diplomatiske Bidrag til Erkebiskop Jens Grands Levnetsbeskrivelse" (1863) [gjenopptrykt i P.W. Becker, Historiske Afhandlinger (Kjøbenhavn, 1874-75): 261-278.

Benson, Adolph B. "Norse Mythology". Modern Language Journal 12 (1927): 79.

Flom, George T. "Norse Mythology". Journal of English and Germanic Philology 26 (1927): 587-590.

Fritzner, Johan. "Munchs og Ungers oldnorske Sprogs Grammatik", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 1 (1847): 385-396.

Fritzner, Johan. "Den ældre Edda. Fagrskinna", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 2 (1848): 97-104.

Fritzner, Johan. "Munch og Unger. Oldnorsk Læsebog", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 2 (1848): 109-111.

Grimm, Jacob. "Scandinavismus", Allgemeine Monatsschrift für Literatur, 1 (1850): 9-12. [Anm. av Om Skandinavismen og Skandinavismen, nærmere undersögt med hensyn til Nordens ældre og literaire Forhold].

Lange, Chr. "Historiske Folkeskrifter", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 1 (1847): 177-181.

Molbech, Christian. Norges, Sverriges og Danmarks Historie, til Skolebrug ; Norges, Sverriges og Danmarks Historie, i kortfattet udtog ; Et mindre Udtog af Norges Historie, for de første Begyndere. (Dansk) Historisk Tidsskrift. 1. r., 1 (1840): 488-512.

Molbech, Christian. Bergens Kalvskind og Codex diplomatarius Monasterii Sancti Michaelis. (Dansk) Historisk Tidsskrift. 1 r., 6 (1845): 630-633.

Molbeck, Christian. Norges gamle love, b. 1. (Dansk) Historisk Tidsskrift. 2 r., 1 (1847), 673-675.

Olsen, Olaf. Norske gude- og heltesagn. Rev. utg. ved Anne Holtsmark (1967). (Dansk) Historisk Tidsskrift. 12 r., 4 (1969-70): 316.

Paludan-Müller, "Norges,Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug". Tidsskrift for Litteratur og Kritik 3 (1839): 173-216 og 259-291.

Thue, H.J. "Keysers og Munchs mythologiske Haandbøger", Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur 1 (1847): 290-304.

Zorn, Phillip. "Oplysninger om det pavelige Archiv og dets Indhold". Historische Zeitschrift 37:2 (1877): 358-360.