Levende samlinger

Fra nhm/skf/best-practices
Hopp til: navigasjon, søk

Botanisk hages samlinger har som formål å være til nytte for forskning, undervisning, formidling og bevaring. Levende samlinger og utstillinger skal gjenspeile museets relevante fagområder og faglige programmer. Samlingene skal være tilgjengelige for publikum, lærere og forskere. Plantene skal være være korrekt databaseført og merket.

Hva ønsker vi av materiale til de levende samlingene

Ønsker du å gi planter til Naturhistorisk museum og Botanisk hage?

Naturhistorisk museum og Botanisk hage tar gjerne i mot planter fra publikum og planteinteresserte. Imidlertid er det strenge regler for hvilke planter vi har lov til å ta imot. Og vi har strenge krav til hvilke planter vi ønsker å ha i samlingene våre.

  • Plantene må være innsamlet på lovlig vis (les mer om dette under)
  • Vi må få lov til å lagre personopplysninger (hvem som har samlet planten og hvor den er samlet inn)
  • Plantene må gis uten vilkår (Vi må ha lov å bruke den i forskning, gi den videre og til å kaste den dersom den ikke lenger har verdi for samlingene)

Eksempler på materiale vi kan være interesserte i:

  • Modne frø av norske viltvoksende hjemmehørende arter
  • Modne frø av norske truede arter
  • Modne frø av viltvoksende utenlandske arter som er lovlig innsamlet og lovlig importert

Eksempler på planter vi ikke er interesserte i:

  • Hageplanter kjøpt på hagesenter eller tatt som avleggere fra hager
  • Potteplanter kjøpt på blomsterbutikk eller fått som avleggere
  • Frø som er kjøpt i Norge eller utlandet
  • Frø som er samlet i utlandet og som er innført uten tillatelse fra Tollvesenet og Mattilsynet.

Samlingskriterier

For best mulig å innfri de fire formålene forskning, undervisning, formidling skal nye planter vurderes mot de 10 faglige kriteriene som er listet opp nedenfor. Prioritet vil gis til planter som oppfyller ett eller flere av de 10 kriteriene.

Arktisk-alpine planter

Planter fra ulike fjellområder på alle kontinenter. Planter som representerer ulike fysiologiske eller morfologiske tilpasninger til et kaldt klima. Av historiske og geografiske grunner har Norge og NHM særlige fortrinn for forskning og undervisning i planter tilpasset kaldt klima. Nordområdene er et satsingsområde for UiO. Hagens samlinger bør gjenspeile forskningshistorien, tilrettelegge for nye prosjekter og søke å komplettere hull i NHMs samlinger. Botanisk hage skal være en infrastruktur for NHMs forskning på dette feltet.

Afrikanske planter

Planter fra det afrikanske kontinentet. Botanisk hage har en sterk historisk tradisjon for forskning på planter i Afrika, særlig i savanne, fjellområder og Macaronesia. Nord-Sør-samarbeid et er satsingsfelt for UiO. NHM har pågående bilaterale samarbeid med universiteter og botaniske hager i Afrika. Botanisk hage skal være en infrastruktur for NHMs forskning på dette feltet.

Enfrøbladete planter

Planter innenfor alle enfrøbladede linjer, men med hovedvekt på graminoider og liljer i vid forstand. Geofytter innenfor alle linjer. Den plantetaxonomiske forskningen på NHM har behov for å ha et utvalg levende samlinger innenfor sine spesialfelt. Botanisk hage skal være en infrastruktur for NHMs forskning på dette feltet.

Systematisk/evolusjonært viktige planter

Planter som dekker alle de evolusjonære linjene. Minst en representant fra hver av plantefamiliene dersom det er praktisk mulig. Plantesamlingen skal kunne dekke behovet til undervisning i botanisk systematikk. Planter med viktige morfologiske eller fysiologiske karakterer.

Bevaring

Planter som er rødlistet og truet i Norge. Truede naturtyper i nærområdet til Botanisk hage. Ex situ bevaring av planter på den nasjonale rødlisten. Ex situ bevaring av planter på den globale rødlisten. Utryddelse av arter og naturtyper er et globalt problem som NHM anser at vi har ansvar og mulighet til å motarbeide.

Historiske planter

Hageplanter fra østlandsområdet med dokumentert historie fra før 1960. Ikoniske planter viktige for formidling av f.eks. vitenskapshistorie, menneskenes historie eller religion, slik som f.eks. Wollemia, Victoria, Davidia og Mandragora.

Nytteplanter og deres nære slektninger

Planter som er eller har vært benyttet som medisin, fiber, farging, gift, redskaper, krydder eller mat. Planter som har vært økonomisk viktige i tidligere tider. Nytteplanter og deres viltvoksende slektninger har særlig interesse for forskning, undervisning, formidling og bevaring.

Evolusjon

Planter som kan inngå i utstillinger som gjenspeiler plantenes slektskap eller viktige evolusjonære linjer. Utstillinger som gjenspeiler tidligere tidsaldere. Samspill mellom levende planter og paleontologiske objekter. Koevolusjon mellom planter og andre organismegrupper. Konvergent evolusjon innen ulike plantegrupper, særlig vekt på kjøttetende planter og tørketilpassede planter. Evolusjon er et sentralt vitenskapelig tema og en rød tråd gjennom museets utstillinger og forsknings-, undervisnings- og formidlingsvirksomhet. Kjøttetende planter er særlig egnet til å fange interesse hos publikum. Tørketilpassede planter har museet tradisjon for å forske på og dermed også betydelige samlinger som vi ønsker å styrke.

Naturtyper og naturmiljø

Planter som kan inngå i utstillinger som gjenspeiler plantenes naturlige voksesteder. Samspill med andre planter i naturtyper. Samspill mellom planter og geologi og jordsmonn. Særlig vekt på norske naturtyper. Naturlike samplantinger vil bidra til å gjenspeile plantenes naturlige voksesteder og krav til naturmiljø. Botanisk hage skal bidra til å skape forståelse for naturtypeinndeling og naturtypenes betydning for biologisk mangfold. Truede naturtyper som er viktige for naturmangfoldet skal prioriteres, slik som f.eks. slåttemarker.

Tverrfaglighet

Planter som kan inngå i utstillinger som gjenspeiler plantenes pollineringsbiologi og spredningsbiologi. Utstillinger som fremhever viktigheten av det geologiske miljøet. Utstillinger som kombinerer paleontologiske objekter med planter. Utstillinger som fremmer diversiteten av insekter, fugler og pattedyr. Botanisk hage kan med dette bidra til å fremme forståelsen av den gjensidige avhengigheten mellom organismene i naturen, og å løfte frem samarbeidet mellom ulike seksjoner og faglige interesseområder på NHM.

Vern og innsamling

Fredede planter

Innsamling av fredede planter krever tillatelse fra Miljødirektoratet. Oversikt over fredede arter finner du på Miljødirektoratets hjemmesider og i Lovdata.

Prioriterte arter

Oversikt over prioriterte arter finner du på Miljødirektoratets hjemmesider og i Lovdata.

Innsamling av prioriterte arter som finnes i kun ett fylke krever tillatelse fra Fylkesmannen

Innsamling av prioriterte arter som finnes i flere enn ett fylke krevet tillatelse fra Miljødirektoratet

Innsamling i verneområder

Oversikt over verneområder finner du enkelt i kartløsningen Naturbase. Ved å klikke på kartet finner du også informasjon om hvem som er forvaltningsmyndighet for hvert enkelt område.

Innsamling i verneområder krever tillatelse fra den enkelte forvaltningsmyndigheten

Import av planter og frø fra utlandet

Krever ofte tillatelser fra Tollvesenet og Mattilsynet. Sjekk deres nettsider for mer informasjon.

Bruk av Hagens samlinger

Bruk av Hagens samlinger krever tillatelse.

Bruk av Hagens samlinger til forskningsprosjekter avtales med Hagens kurator, Øystein Lofthus.

Bruk av Hagens samlinger til undervisning avtales med Hagens leder, Tor Carlsen.

Bruk av Hagens samlinger til kommersiell virksomhet godkjennes ikke. (Med unntak for kulturarvplanter i Oldemors hage og planter mottatt på kommersielt vis)

Levende materiale slik som avleggere, frø og stiklinger deles kun med andre botaniske hager. Dette avtales med Hagens kurator, Øystein Lofthus.

Inntak og avhending av samlingsmateriale i Botanisk hage