Introduksjonskurs i SPSS 1. desember 2015

From med.imb.ocbe
Jump to: navigation, search

Oslo Senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) holder dagskurs i bruk av SPSS den 1. desember på Domus Medica ved Rikshospitalet. Kurset er fullbooket.

Tid: Tirsdag 1. desember 9.00 - 16.00.

Sted: PC-stue R-211, Domus Medica tilbygg, Sognsvannsveien 9 ved Rikshospitalet.


Kursdeltakerne må selv ordne tilgang til SPSS på egen laptop. Internett og strømuttak vil være tilgjengelig.

Dagskurset vil gi en introduksjon til grunnleggende bruk av SPSS med fokus på de tekniske utfordringene. Kurset gir en innføring i grunnleggende datamanipulasjon, deskriptiv statistikk, hypotesetesting og regresjon i SPSS. Det er ikke ment som et introduksjonskurs i statistikk og forutsetter derfor en viss kjennskap til statistiske begreper som kontinuerlig og kategorisk variabler, hypotesetest, p-verdier, oddsratio, relativ risk og regresjon.

På morgen vil kurset omhandle den generelle bruken av SPSS med fokus på oppbygningen av SPSS, hvordan legge inn og importere data, og en oversikt over deskriptiv statistikk med grafiske plot som boxplot og scatterplot. På ettermiddagen er kurset to-delt: første del med analyse av kontinuerlige variabler med testing av gruppeforskjeller med t-test, ikke-parametrisk test og lineær regresjon, så andre del med analyse av binære/kategoriske variabler med testing av OR/RR, kji-kvadrat test og logistisk regresjon.

Innholdsfortegnelse

  • Generell bruk – åpne og importere data-filer, skrive inn data, manipulere variable
  • Deskriptiv statistikk og grafisk fremstilling (boxplot, scatterplot, normalitetsplot)
  • Paret t-test, To-utvalgs t-test
  • Ikke-parametrisk test (Mann-Whitney U)
  • Transformasjon av data
  • Odds ratio, relative risk.
  • Kji-kvadrat test.
  • Introduksjon til lineær regresjon og logistisk regresjon

Program

9.00 – 10.15 Bolk 1 – Introduksjon og generell bruk

Pause

10.30 – 11.30 Bolk 2 – Deskriptiv statistikk og plot

Lunsj

12.30 – 14.15 Bolk 3 – Kontinuerlig variabel: T-test, ikke-parametrisk test, lineær regresjon

Pause

14.30 – 16.00 Bolk 4 – Kategorisk variabel: Odds ratio/relative risk, logistisk regresjon.

Datasett

Her kan du finne datasettet som brukes i kurset.